Nytt EU-projekt om samband mellan kemikalier och fettlever

Tuulia Hyötyläinen och Matej Orešič i labbet.

Tuulia Hyötyläinen och Matej Orešič

Ett EU-projekt, som leds av Örebro universitet, har fått över 78 miljoner kronor från EU-kommissionen för att undersöka länken mellan hormonstörande kemikalier och fettlever.

EDC-MASLD har fått finansiering från Horizon Europe research and innovation programme of the European Union. Allt som allt har projektet fått över 6,5 miljoner Euro, ungefär 78 miljoner kronor, från EU-kommissionen – varav nästan 18 miljoner kronor till Örebro universitet.
 
Tuulia Hyötyläinen och Matej Orešič koordinerar projektet med forskare från Nederländerna, Tyskland, Italien, Norge, Frankrike, Spanien, Finland och Storbritannien.

Det nya projektet, som ska undersöka om det finns ett samband mellan exponering för hormonstörande kemikalier och fettlever och vilka mekanismer som i sådana fall ligger bakom detta, fick full pott av EU-kommissionen i utvärderingen, 15 poäng av 15 möjliga.
 
– Det är avgörande att vi fyller denna kunskapslucka. Mycket tyder på att hormonstörande kemikalier startar eller driver på utvecklingen av fettlever men mekanismerna bakom är svåra att kartlägga, säger Tuulia Hyötyläinen, professor i kemi vid Örebro universitet.
 
Hon leder projektet tillsammans med Matej Orešič, professor i medicin vid Örebro universitet. Forskare från 14 institutioner i nio länder ingår.

Flera riskfaktorer 

Förr trodde man att fettleversjukdom var främst kopplad till alkoholkonsumtion
men idag vet man att det finns flera riskfaktorer – inte minst övervikt och olika miljöfaktorer som till exempel hormonstörande kemikalier.
 
– Med tanke på att fettlever beräknas drabba 25 procent av svenska befolkningen är forskningen oerhört viktig, säger Tuulia Hyötyläinen.
 
Specifikt är det just metabolisk dysfunktion-associerad steatotisk leversjukdom (MASLD), och den roll kemikalier, speciellt hormonstörande sådana, som projektet undersöker. Örebroforskarna har tidigare visat att hormonstörande kemikalier påverkar fett- och glukosmetabolism i levern. Men pusslet är långt ifrån komplett.
 
– Vi vill undersöka om exponering för hormonstörande kemikalier är startpunkten eller om det snarare är så att kemikalie-exponering driver på processen när den har startat. Vi tar ett heltäckande exposom-perspektiv, säger Tuulia Hyötyläinen.

Exponeras för under hela livet 

Exposom är ett begrepp som används för att beskriva allt människor exponeras för under hela livet, inte minst kemikalier, och hur detta påverkar hälsan. EU-projektet kommer att analysera effekten av exponering för hormonstörande kemikalier, även blandningar av dessa, och hur det påverkar MASLD och sjukdomar som typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Forskarna kommer ta hänsyn till variabler såsom kön, genotyp, mikrobiom i tarmen, kost, socioekonomisk status och andra livsstilsfaktorer.
 
Projektet bygger på data och prover från ett europeiskt register och biobank med över 9 000 patienter. Forskarna kompletterar detta med toxikologisk screening och studier i olika experimentella modeller. Det är ett nära samarbete med det europeiska partnerskapet för riskbedömning av kemikalier, PARC.
 
Forskarna vill inte bara hitta kopplingen utan också lägga grunden för förebyggande åtgärder.
 
– Vårt mål sträcker sig bortom forskning. Vi har för avsikt att ge insikter som kan ge upphov till att åtgärder vidtas för att minska exponeringen. Ny lagstiftning är avgörande för att skydda människor och miljö men våra resultat kommer också ge individer möjlighet att själva minimera risker, säger Matej Orešič.