Universitetets kvalitetsarbete får godkänt av UKÄ

Örebro universitet, Krakadammen framför Entréhuset.

Nu är den omfattande genomgången av Örebro universitets kvalitetssäkringsarbete klar. Forskningen är godkänd och utbildningen är godkänd med förbehåll i universitetskanslersämbetets rapporter.

Universitetskanslersämbetets stora genomgång av Örebro universitets kvalitetsarbete är klar.
Både forskningen och utbildningen får godkänt, men några förbättringsområden identifieras.

För första gången har Universitetskanslersämbetet, UKÄ, granskat kvalitetssäkringsarbetet för både utbildning och forskning vid svenska lärosäten. Tidigare har genomgångarna enbart handlat om utbildning.

När det gäller just forskningen får Örebro beröm på flera punkter i slutrapporten. Det handlar till exempel om de regelbundna genomgripande utvärderingar som genomförs av forskningens kvalitet. Även satsningar på forskningskommunikation till det omgivande samhället, biträdande lektorat för att ge mer forskningstid och olika sorters stöd för forskningsinfrastruktur och ansökningar finns med på listan.

Det samlade omdömet blir att Örebro får godkänt.

– Det är glädjande att se att även UKÄ uppskattar de processer vi arbetar med för att underlätta arbetet för våra forskare. Kvalitetsarbetet är en viktig förutsättning för ny och spännande forskning, säger rektor Johan Schnürer.

–  Vi är särskilt glada över de goda exempel från verksamheten som bedömargruppen lyfter, till exempel fakulteternas kvalitetssäkringsarbete, säger Anna-Karin Andershed, prorektor. Det är många både i verksamheten och stödfunktionerna, inte minst kvalitetssamordnaren, som lagt ned mycket tid på att i både självvärderingar och intervjuer beskriva vad vi gör och det är fint att se bedömargruppens uppskattning för det goda arbete vi bedriver på universitetet. 

Jämställdhetsarbetet en styrka

Även inom utbildningsområdet framhåller UKÄ en lång rad styrkor i kvalitetsarbetet, som det är viktigt för universitetet att behålla. Lär- och studiemiljöerna, jämställdhetsarbetet och principen att lärarna samtidigt är forskare finns bland det som UKÄ nämner särskilt.

För utbildning blir betyget godkänt med förbehåll. Det mesta fungerar väl, men bedömargruppen har identifierat några områden som kan förbättras. Det handlar till exempel om att studenter och doktorander bör engageras mer i universitetets kvalitetsarbete och processer kring verksamhetsplanering.

– Arbetet med studentinflytande har utvecklats det senaste året och vi ser fram emot att fortsätta det tillsammans med universitetet. Vi ser en positiv trend i att fler uppdrag har blivit arvoderade. Det underlättar arbetet med att hitta studentrepresentanter, säger William Ahlgren, ordförande för Örebro studentkår.

UKÄ anser också att det borde vara lättare att nå delar av det utvärderingsmaterial som tas fram för alla kurser och program. De kursvärderingar som görs idag går att komma åt via intranäten för studenter och anställda och finns att beställa för allmänheten. UKÄ anser att de i fortsättningen bör finnas lättillgängliga för alla, till exempel för potentiella studenter.

Viktigt att alltid arbeta med kvalitet

För de punkter där bedömargruppen anser att universitetet inte uppfyller kraven, får universitetet på egen hand utforma lämpliga utvecklingsåtgärder och redovisa dem för UKÄ inom två år.

– Även om lärosätesgranskningen inte undersöker kvalitetsläget i sig, så pekar yttrandet dels på att vi kan identifiera både vad som fungerar och vad som inte gör det, och dels att vi har förmåga att både lära av varandras styrkor och åtgärda brister vi ser, säger prorektor Anna-Karin Andershed.

– Det är väldigt bra för oss att få en så här djupgående genomgång av kvalitetsarbetet. Vår forskning ska komma till nytta i samhället och våra studenter ska ha nytta av sin utbildning. Därför är det viktigt för oss att hela tiden arbeta med vår kvalitet, säger rektor Johan Schnürer.

Mer om svenska lärosätens kvalitetsarbete

 

  • UKÄ granskar de svenska lärosätenas arbete med att säkra sin kvalitet inom utbildning och forskning. Det finns tre typer av omdömen: "godkänt kvalitetssäkringsarbete", "godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll" och "ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete". 
  • Alla sorters utvärderingar som UKÄ gör går att se på sidan Högskolekollen.
  • Här kan du läsa mer om Örebro universitets kvalitetsarbete.