Vårt kvalitetssystem

En forskare bland burkar och provrör i ett labb.

Vår forskning ska hålla högsta kvalitet. Därför kontrollerar vi forskningen regelbundet – men också att våra forskare får rätt sorts hjälp från stödfunktionerna eller att vi inte får brist på viktig kompetens framöver. Elva regelbundna aktiviteter hjälper oss att kontrollera vår forskning och utbildning.

För att stödja arbetet med kvalitet i vardagen använder vi oss av elva grundaktiviteter.

De ska göra så att vi regelbundet och systematiskt kontrollerar kvaliteten på utbildning och forskning.

De åtta första grundaktiviteterna gör vi varje år, de tre sista lite mer sällan.

En mer detaljerad genomgång av grundaktiviteterna i vårt kvalitetssystem hittar du här:

Övergripande kvalitetssystem för utbildning och forskning (pdf)

1: Dialog om utbildning och forskning

Universitetsledningen träffar fakultets- och institutionsledningarna för att tala om kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Till exempel kan det handla om studenters förutsättningar, god forskningssed, internationalisering och samverkan.

Behövs det, tas en utvecklingsplan fram för att genomföra förbättringar.

2: Dialog om stöd till kärnverksamhet

Universitetsdirektören träffar stödverksamheterna för att kontrollera hur de hjälper till att höja kvaliteten, inte minst för forskning och utbildning. Det kan leda till en fortsatt dialog och utvecklingsplaner.

3: Uppföljning av lärandestöd och studentstöd

Studenterna ska ha rätt förutsättningar för sina studier. Därför kontrolleras bland annat kvaliteten på lärmiljöer och särskilda projekt inom området.

4: Fakultets- och institutionsdialoger om utbildning

Det är viktigt att kvalitetsarbetet sker nära vår verksamhet. Därför har vi dialoger på institutionsnivå minst en gång per år. Där tar vi bland annat upp kursvärderingar och utveckling av kursutbudet. Kollegor får också möjlighet att hjälpa varandra att säkra och utveckla kvaliteten.

5: Fakultets- och institutionsdialoger om forskning

På liknande sätt som i utbildningsdialogerna gås forskningen igenom. Det kan till exempel handla om god forskningssed eller hur forskningen och utbildningen hänger samman.

6: Uppföljning av kompetensförsörjning

Varje år kontrolleras så att rätt kompetens finns anställd – och att vi är tillräckligt många för att klara uppdraget. Det handlar både om hur personalsituationen ser ut för tillfället och en planering på längre sikt.

7: Kursvärdering och kursanalys

Alla studenter ska få delta i utvärderingar av sina kurser. Tillsammans med lärarnas erfarenheter hjälper det oss att förbättra utbildningen och behålla det som är bra.

Varje institution har en dokumenterad rutin för hur kursvärderingarna tas om hand och leder till fortsatt utveckling, både av enskilda kurser och hela kursutbudet på institutionen.

Riktlinjer för kursvärdering och kursanalys (pdf)

8: Utvärdering av kvalitetssystemet

Även det system vi använder oss av för att kontrollera kvaliteten ska granskas. Minst vart tredje år ska det gås igenom på olika sätt. Om det behövs ska kvalitetssystemet arbetas om.

9: Forskningsutvärdering

Minst vart sjätte år genomförs en mycket omfattande forskningsutvärdering. Vi tar fram egna underlag och gör egna bedömningar av vad som kan höja forskningskvaliteten. Vi tar också hjälp av externa bedömare att se var vi kan förbättra oss.

10: Utbildningsutvärdering

Under en 6-årsperiod ska alla ämnen vid Örebro universitet utvärderas antingen internt eller externt av UKÄ eller annat ackrediteringsorgan. Varje ämne ska alltså vara föremål för en utbildningsutvärdering minst en gång per sex år.

Ramverk för intern utbildningsutvärdering (pdf)

11: Programutveckling och programuppföljning

Här handlar det om att på liknande sätt gå igenom ett helt program med hjälp av studenter och lärare.

Ramverk för programuppföljning (pdf)

Kvalitetssamordnare

Erwin Van Rijswoud

Befattning: Kvalitetssamordnare Organisation: Fakultetskansliet

Profilsida: Erwin Van Rijswoud

E-post: ZXJ3aW4udmFuLXJpanN3b3VkO29ydS5zZQ==

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Erwin Van Rijswoud