This page in English

Charlotte Ryman

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Charlotte Ryman
Forskningsämne

Om Charlotte Ryman

Världen och Sverige har under de senaste decennierna haft en allmänt god hälsoutveckling med en ökad livslängd och förbättrad folkhälsa. Dock syns en allt större diskrepans mellan olika samhällsgrupper, exempelvis har personer med lägre utbildningsnivå en ökad sjuklighet och en ökad risk att dö av sin sjukdom i jämförelse med personer med en högre utbildning. Inom cancervården kan utbildningsnivå ha betydelse vid val av behandlingar eftersom personer med lägre utbildningsnivå generellt söker vård i ett senare skeende. Orsaken varför personer med lägre utbildningsnivå söker sjukvård senare är inte helt kartlagd,  tidigare studier visar att hälsolitteracitet dvs personers förmåga att söka, förstå, värdera och tillämpa hälsoinformation kan ha betydelse. 

Därav orsaken till min kommande avhandling. Jag vill veta hur det kan komma sig varför personer med stora tumörer inom huvud-halsområdet söker vård i ett sent seende. 

För att svara på den övergripande frågan kommer jag först vända mig till den existerande litteraturen och förhoppningsvis kunna utföra en meta-analys av vårdtagares sociala bakgrund och dess effekt på hälsolitteracitet. Svaren i den systematiska litteraturstudien kommer kunna hjälpa mig i att utforma de övriga delstudierna. Delstudie två är en multicenterstudie tillsammans med Uppsala Universitet där vi tittar bland annat på tumörstorlek och prognos i relation till den hälsorelaterade livskvalitén. I den studien skall jag titta på om den sociala bakgrunden kan ha betydelse för tumörprognos, tumörstorlek och prognos samt om den hälsorelaterade livskvalitén kan påverkas av den sociala bakgrunden. I delstudie tre kommer jag att mäta hälsolitteracitet och sedan mäta patienternas upplevelse av vårdkvalitet för att sedan se om det existerar något samband. Den sista delstudien är tänkt att vara en intervjustudie med frågor utarbetade från de tidigare delstudierna samt frågor om orsaken till det sena sökbeteendet. 

Syftet med min avhandling är att försöka förstå vilken betydelse den sociala bakgrunden har i samband med cancersjukdomen och hur vi i vården skall kunna hjälpa alla oavsett social bakgrund.  

Till min hjälp har jag:

Svante Hugosson: Docent och Överläkare på Öron-Näsa- Halskliniken på Universitetssjukhuset i Örebro. 

Ann- Britt Zackrisson: Medicin doktor. Distriktssköterska vid Laxå Vårdcentral och forskningshandledare vid forskningsenheten vid Universitetssjukhuset i Örebro.

Camilla Warnicke: Filosofie doktor. Beteendevetare och tolklärare vid Fellingsbro folkhögskola samt forskningshandledare vid forskningsenheten vid Universitetssjukhuset i Örebro. 

Jag innehar en delad anställning: 50 % på Vårdenhet plastik och öron som onkologisjuksköterska och 50% som doktorand. För mig är det viktigt att behålla min kliniska förankring och vara nära dem jag utför forskningen för.