This page in English

Marek Czajkowski

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Marek Czajkowski
Forskningsämne

Om Marek Czajkowski

"Systematiska Översikter och Jäv"
Mitt doktorandarbete är inom ett nytt och angeläget område av meta-research (metaforskning). Planen är att kartlägga förekomst av jäv bland författarna till systematiska översikter om vanliga primärvårdsdiagnoser såsom KOL, diabetes typ 2, hypertoni, demens, depression och artros. Huvudsyftet är att undersöka om jävsintressen är associerade med resultat, slutsatser och bedömning av kvaliteten hos systematiska översikter, och om de därmed slutligen påverkar klinisk praxis.

"Systematic Reviews and Conflict of Interest"
My thesis is about conflict of interests in systematic reviews. This is a new aspect of meta-research. I will investigate risk of bias in systematic reviews on a few frequent diagnoses in primary care. The main focus is to investigate whether conflict of interest, mediated through systematic reviews, may influence guidelines and in the end clinical practice.