This page in English

Maria Nilsson

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Maria Nilsson
Forskningsämne

Om Maria Nilsson

Maria är doktorand vid institutionen för hälsovetenskaper på Örebro Universitet sedan november 2022 och forskar inom projektet Digital Yoga Intervention i Cancer Rehabilitering (DigiYoga CaRe). Maria är legitimerad fysioterapeut, specialist inom primär hälso- och sjukvård och arbetar även kliniskt på Levnadsvanemottagningen Område Nära Vård Väster. 

 

Forskning

I DigiYoga CaRe studien, en randomiserad kontrollerad studie undersöks om internetbaserad yoga är en effektiv rehabiliteringsform för bröstcanceropererade kvinnor. Kvinnor som opererats för bröstcancer för högst 60 dagar sedan och som inte har påbörjat cellgiftsbehandling välkomnas att ingå i studien. Interventionsgruppen erhåller digital yogabehandling två gånger per vecka under 12 veckor och kontrollgruppen får sedvanlig vård.

I studien undersöks effekten på cancerrelaterad trötthet (fatigue), aktivitetsnivå, stress och hälsorelaterad livskvalitet. Inom en månad efter avslutad yogaintervention intervjuas  deltagare om deras upplevelse av den digitala yogan.

Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen hos kvinnor och medför ofta en extrem trötthet som påverkar välmående och cancerpatienter tenderar ofta att bli mindre fysiskt aktiva efter diagnosen. Yoga är en rehabiliteringsform som kan minska trötthet, stress och förbättra livskvalitet, men det är okänt om digitalt distribuerad yoga ger liknande effekter hos bröstcancerpatienter då det saknas randomiserade kontrollerade studier. Det är angeläget att hitta rehabiliteringsformer för bröstcancerpatienter som minskar fatigue, ökar möjligheten att vara fysiskt aktiv samt förbättrar tillgängligheten och bidrar till jämlik vård.

 

Samarbeten och uppdrag

DigiYoga CaRe studien är en multicenterstudie med samarbete med Gävleborg, Region Västmanland och Region Örebro län.