This page in English

Forskningsämne

Omvårdnadsvetenskap

Om forskningsämnet

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Mats Eriksson

Vetenskapsområden

  • Medicin

Vid Örebro universitet är omvårdnadsvetenskap huvudämne i utbildningsprogram för sjuksköterskor på grund- och avancerad nivå. Omvårdnadsvetenskap är också det huvudsakliga forskningsämnet vid enheten för omvårdnad. På forskarutbildningsnivå benämns ämnet medicinsk vetenskap med inriktning hälso- och vårdvetenskap

Inom omvårdnadsvetenskap tas kunskap fram om förebyggande åtgärder för att bevara och återskapa hälsa samt hur sjuksköterskan bäst lindrar lidande och bidrar till en värdig död. Forskningen fokuserar främst på den enskilde vårdtagarens olika behov, situation och kontext samt på närstående och vårdandet. Den närstående som vårdare och dennes behov av stöd och handledning, etiska ställningstaganden, vårdandets pedagogik samt ledning av omvårdnadsarbetet behandlas inom omvårdnadsvetenskapen. Omvårdnadsforskningens resultat bidrar därigenom till att utveckla och förbättra en säker, evidensbaserad och hållbar hälso- och sjukvård. Inom omvårdnadsvetenskapen bedrivs omvårdnadsforskning vars syfte är kunskapsuppbyggnad i och för praktik och teori, samt metod med målsättningen att utveckla vårdstrukturer som främjar hälsa och välbefinnande i livets alla skeenden, samt en säker och demokratisk vårdorganisation. Forskningen har som sin grund människan som erfar och skapar mening av sina upplevelser och sitt sammanhang.

Tillämpningen av omvårdnadsvetenskap är omvårdnad som utgår från och omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och det person- och patientnära arbetet. Omvårdnad utgår från människors olika behov och problem relaterade till hälsa och ohälsa samt till det dagliga livet, människors resurser och förmåga att hantera problem. Familj, närstående, omgivning och miljö inkluderas i omvårdnad. Människosynen för omvårdnad är humanistisk och utgår från en helhetssyn med etiska aspekter där alla människor behandlas lika oberoende av ålder, genus, sexuell läggning, sociokulturell tillhörighet, trosuppfattning och funktionsnivå. Omvårdnadens metabegrepp människa, hälsa och miljö visar sig i utformande av omvårdnad och vårdorganisationer.

För att utöva omvårdnad från en helhetssyn på människan med ett etiskt förhållningssätt krävs kunskaper från det akademiska ämnet omvårdnadsvetenskap samt från andra akademiska ämnen, och en förmåga att integrera dessa kunskaper i omvårdnadshandlingar. 

Omvårdnadshandlingar spänner över ett brett fält från högteknologiska insatser till stöd i existentiella kriser. Det innebär att människor ska få en god och säker vård och omvårdnad utifrån behov och situation, samt att det finns kunskap och praktiska färdigheter att genomföra dessa omvårdnadshandlingar inom en vårdrelation.

Forskare

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Avslutade projekt