This page in English

Forskningsämne

Omvårdnadsvetenskap

Om forskningsämnet

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Mats Eriksson

Vetenskapsområden

  • Medicin

Forskningsområden

  • Professionsutveckling
  • Äldres hälsa och livssituation

Forskningsmiljöer

Omvårdnad omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära arbetet. Omvårdnad utgår från människors behov och problem relaterade till hälsa och ohälsa och till det dagliga livet, men också deras resurser och förmåga att hantera problem. Familj, närstående, omgivning och miljö inkluderas i omvårdnad. Grunden är en humanistisk människosyn där alla människor behandlas likvärdigt oberoende av ålder, genus, sexuell läggning, sociokulturell tillhörighet, trosuppfattning och funktionsnivå. För att utöva omvårdnad utifrån helhetssyn på människan och med ett etiskt förhållningssätt krävs kunskaper från det akademiska ämnet omvårdnadsvetenskap och även från andra akademiska ämnen, samt förmåga att integrera dessa kunskaper i omvårdnadshandlingar. Omvårdnadshandlingar spänner över ett brett fält från högteknologiska insatser till stöd i existentiella kriser. Det innebär att människor ska få en god och säker vård utifrån behov och situation, samt att det finns kunskap och praktiska färdigheter att genomföra dessa omvårdnadshandlingar. Omvårdnadsvetenskap är huvudämnet i utbildningsprogrammen på grund- och avancerad nivå för sjuksköterskor samt förekommer som stödämne i andra utbildningar.

Omvårdnadsforskningens syfte är kunskapsuppbyggnad i och för praxis och teori med målsättningen att utveckla vård och strukturer som främjar hälsa och välbefinnande i livets alla skeenden, samt en säker och demokratisk vårdorganisation. Forskningen har som ontologisk grund människan som erfar och skapar mening av sina upplevelser och sitt sammanhang. Hur vi förstår omvårdnadens metabegrepp – människa, hälsa, miljö – visar sig i utformande av omvårdnad och vårdorganisationer. Omvårdnadsvetenskap riktar in sig på att ta fram kunskap om förebyggande åtgärder för att bevara och återskapa hälsa samt om hur vårdaren bäst lindrar lidande och bidrar till en fridfull död. Forskningen fokuserar främst på den enskilde vårdtagarens behov och kontext samt på närstående och själva vårdandet. Andra inriktningar utgörs av vårdares behov av stöd och handledning, etiska ställningstaganden, vårdandets pedagogik samt ledning av omvårdnadsarbetet. Omvårdnadsforskningens resultat bidrar därigenom till att utveckla och förbättra hälso- och sjukvården. Detta gäller omvårdnad av individer såväl som organisationen.

Forskare

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Avslutade projekt