This page in English

Marie Öhman

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303309

Rum: G2122

Marie Öhman

Om Marie Öhman

Marie Öhman är professor i idrott med didaktisk inriktning vid Örebro universitet och har undervisat på lärarutbildningen i över 25 år på olika nivåer i utbildningssystemet. Hon disputerade i sociologi 2007 med avhandlingen ”Kropp och makt i rörelse” som handlar om relationen mellan kropp, individ och samhälle. Med inspiration från Michel Foucaults arbeten om makt och styrning har Öhman bidragit med forskning som rör den kroppsliga dimensionen i idrottsliga sammanhang, inte minst kroppens pedagogiska betydelse och dess didaktiska innebörder i skolämnet Idrott och hälsas undervisningspraktik.

Forskning

Ett av Öhmans projekt “Don’t touch! – Pedagogical consequences of the ‘forbidden’ body in Physical Education” som varit finansierat av Centrum för Idrottsforskning (CIF) har väckt uppmärksamhet såväl nationellt som internationellt. Bakgrunden till projektet är att övergrepp mot barn inom skolor och idrottsföreningar har skapat en oro över fysisk beröring mellan barn och vuxna i institutionaliserade verksamheter. Öhmans forskning handlar om fysisk beröring i skolämnet idrott och hälsas undervisningspraktik där hon undersöker om och hur idrottslärares arbete påverkas av den allmänna debatten om riskerna med fysisk beröring. I resultaten visas vad som händer med lärarnas pedagogiska arbete, ämnets innehåll samt elevernas utveckling och lärande om idrottslärare inte längre vågar röra eleverna när de undervisar. Här utmanas tankarna om vad ett barnrättsperspektiv innebär och Öhman ställer frågan om vilket samhälle som skapas om beröring är tabu och vuxna känner en rädsla över att ta i barn. Resultaten har presenterats på ett flertal nationella och internationella konferenser i Europa, Australien och USA. Vidare finns Öhmans forskning representerat i en MOOC (Massive Open Online Course) arrangerat av Birmingham University. Denna utbildning har engagerat 5000 idrottslärare från 149 länder. Hennes forskning har genererat ett flertal vetenskapliga artiklar, nationella och internationella antologier och ett internationellt forskningsprojekt.

Ytterligare ett projekt av Öhman är det praktiknära forskningsprojektet; ”Från fötter till betyg – rörelseförståelse för nyanlända flickors aktiva deltagande och måluppfyllelse i skolämnet idrott och hälsa”. Projektet utgår från att skolan i allt större utsträckning präglas av religiös och etnisk mångfald, vilket ställer nya krav på lärare och lärarutbildare. Idrott och hälsa har visat sig vara ett ämne där lärare ställs inför många didaktiska utmaningar. Det övergripande syftet är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa hanterar interkulturella möten i sin undervisning.

Uppdrag

  • Gästprofessor vid Høgskolen i Innlandet, Norge sedan ht 2020.
  • Ledamot i Vetenskapsrådets bedömargrupp, 2016 – 2018.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter

Övrigt