This page in English

Sigrid Odencrants

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 302133

Rum: P2464

Sigrid Odencrants
Forskningsämne

Om Sigrid Odencrants

Sigrid Odencrants är universitetslektor i ämnet omvårdnadsvetenskap och legitimerad sjuksköterska. Hon disputerade 2008 med en avhandling som fokuserar på näringstillstånd vid KOL - “The complexity of nutritional status for persons with chronic obstructive pulmonary disease – a nursing challenge”.

Sigrids forskningsfokus omfattar ätande/nutrition vid sjukdom och åldrande. Hon är projektansvarig och aktiv i forskargruppen ”Priomat®” med projektet ”Nutritionsprocessen och vårdinformatik som verktyg för att förebygga ett försämrat näringstillstånd hos äldre i kommunal omsorg – en interventionsstudie”. Projektet sker i samarbete med Askersund kommun.

Projektet Priomat® görs också inom kvalitets- och förbättringsområdet där fokus ligger på äldres måltidssituation. Målet är att genomföra utbildningsinsatser till måltidsansvariga undersköterskor vid svenska äldreboenden och särskilda boenden. Utbildningarna genomförs i fyra moduler med ämnesinnehåll som mat och måltidsordning, social samvaro, den fysiska miljön vid måltiden samt individuella behov och valmöjligheter.

Måltidssituationen rymmer inte bara det näringsfysiologiska behovet utan omfattar även fler aspekter som sociala och kulturella företeelser. Måltiden handlar med andra ord inte endast om mat som näringskälla utan även som en betydelsefull social samvaro som kan ha positiva effekter på människans välbefinnande.

Sigrid har huvudansvar och undervisar inom ämnet ätande/nutrition såväl praktiskt som teoretiskt inom sjuksköterskeprogrammet. Hon handleder och examinerar också examensarbeten på grund- och avancerad nivå.

Är via Science Park Örebro med i en tvärprofessionell arbets/forskargrupp med anledning av att studera ett äthjälpmedel - Bestic®. Sigrid är också styrelseledamot i SWESPEN (The Swedish Society for Clinical Nutrition and Metabolism).

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Manuskript