This page in English

Forskningsprojekt

Priomat® - Nutrionsprocessen och vårdinformatik som verktyg för att förebygga ett försämrat näringstillstånd hos äldre personer i kommunal omsorg - en interventionsstudie.

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Sigrid Odencrants

Forskningsämne

Priomat®

Det finns mycket forskning om äldres näringstillstånd och behov, men studier saknas som visar om och hur kunskapen kan omsättas till praktisk handling. Evidensbaserad forskning med syfte att undersöka hur vi praktiskt kan förebygga ett försämrat näringstillstånd hos de äldre kan vara en förutsättning för att bevara optimal hälsa men också möjligheten att bo hemma för många äldre.

Projektets övergripande mål är att bevara de äldres hälso-, näringstillstånd och livskvalitet genom ökad kunskap hos personalen samt förbättrade, enhetliga och säkrare rutiner vid bedömning, uppföljning och informationsöverföring med fokus på ätande och nutrition inom kommunal vård.

Projektet, Priomat®, sker i samarbete mellan forskare i ämnet omvårdnadsvetenskap vid Örebro universitet och Askersunds kommun. Datainsamling har genomförts med kvantitativ och kvalitativ metod som bedömningsinstrument, skattningsskalor, kroppsmått, journalgranskning, observationer och djupintervjuer. Deltagare har varit äldre, olika professioner och anhöriga. En del av projektet har varit en obligatorisk utbildning på tre timmar vid tre tillfällen för samtlig personal inom kommunens vård och omsorg.

Ett viktigt resultat är att uttrycket ”prioritera” uppmärksammats i datainsamlingen flera gånger, vilket projektet också handlar om; Att prioritera måltiden. Därav namnet Priomat® som lätt kan förstås och som också är ett registrerat varumärke.

Innehållet har förankrats, kombinationen av datainsamling, resultat, utbildning, dialog med chefer, vård- och omsorgspersonal, pensionärsorganisationer och Socialnämnd har möjliggjort och utvecklat projektet. Resultatet baseras på både evidens och vetenskaplighet, något som krävs för implementering. Datainsamlingen ger ständigt nya frågor, nya idéer och vetenskapliga publikationer.