AI.ALL

Robothand och människohand

Målet med AI.ALL är att föra samman och skapa mötesplatser för forskare, företag och tekniska utvecklare. Huvudfokus är att stötta små och medelstora företag (SME) med högkvalitativ forskning och ge dem tillgång till innovationsmiljön vid ORU Innovation Arena.

Det regionala utvecklingsprojektet AI.ALL startade den 1 januari 2021, och pågick till 30 april 2023.

Det koordinerades av AI Impact Lab vid Örebro universitet, och skedde i samverkan med Region Örebro län och Alfred Nobel Science Park. Europeiska regionala utvecklingsfonden finansierade hälften av den totala budgeten på 14,8 miljoner kronor. Region Örebro län stod för 3,7 miljoner kronor, och den resterande delen var medfinansierad av Örebro universitet, Epiroc och Saab.

Status: Avslutat.

Inom projektet görs pilotprojekt med företag från vitt skilda branscher, men med en gemensam nämnare; de ska alla ta hjälp av artificiell intelligens (AI) för att lösa sina utmaningar.

I varje pilot finns forskare från Örebro universitet och minst två företag. Minst ett av företagen måste vara ett SME-företag. Syftet är att akademi, näringsliv och offentlig sektor stärker varandra med nya kunskaper i samarbeten mellan företag, kommuner, Region Örebro län och Örebro universitet.

Exempel på tidigare projekt

Robotlabbet på Örebro universitet är en av innovationsmiljöerna. Där finns demonstrationsmiljöer för att visa upp verksamheten, och uppmuntra företag att testa nya metoder inom AI. Där går det också att se exempel på tidigare delprojekt och samarbeten mellan universitetet, näringslivet och den offentliga sektorn. Projektägare är AI Impact Lab som är kopplat till AI-ekosystemet i Sverige.

Pilotprojekten ska vässa AI-kunnandet i Region Örebro län, och öka konkurrenskraften hos medverkande företag. Målet är att samarbetena ska leda till att nya AI-baserade produkter når marknaden. På lång sikt räknar vi med att kunna använda AI på helt nya sorters problem, som har direkt inverkan på de utmaningar vi står inför. I första hand ligger satsningarna på områdena hållbara städer, hälsa och smart industri.

Fokuserar på mänsklig syn

Stort fokus riktas mot vad som är bäst för slutanvändarna av de produkter och tjänster som skapas inom AI.ALL. Många gånger handlar det om sektorer som inte är vana att integrera AI, och för yrken som inte nödvändigtvis är kända som högteknologiska. Genom att fokusera på mänsklig syn får också en större variation av slutanvändare upp ögonen för nyttan av AI och autonoma system.

Ett samarbete mellan:

Projektsamordnare

Anna Töndel

Befattning: Projektsamordnare Organisation: Kommunikation och samverkansstöd

Profilsida: Anna Töndel

E-post:

Telefon: 019 303546

Rum: IA201

Anna Töndel