Project Support Office

Project Support Office.

Region Örebro län, RÖL, har ett ständigt inflöde av förfrågningar från externa bolag som vill testa, vidareutveckla och validera innovationer inom AI och hälsa. Det saknas ofta både kapacitet och kompetens inom RÖL för att pröva och realisera dessa innovationer vilket resulterar avslag på många förfrågningar. Genom projektet ville RÖL samordna stödfunktioner i en gemensam enhet, Project Support Office, samt bygga kapacitet och kompetens för att i större utsträckning kunna ta vara på synergier och skapa testbäddar inom vården för externa bolag och interna idébärare som utvecklar innovationer inom AI.

Samverkansprojektet Project Support Office (PSO) startade den 1 januari 2022 och avslutades 31 oktober 2023. Projektets budget var 11,6 miljoner kronor, varav 5,8 miljoner finansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

Projektet drevs av Region Örebro län, Örebro universitet och KTH.

Världen står inför stora utmaningar och behov kopplade till framtidens industriella och samhälleliga utmaningar. Artificiell intelligens, AI, har på kort tid utvecklats till en teknologi som i snabb takt kan ge nyttor i såväl industri och offentlig sektor. Ökad användning av AI förväntas stärka välfärden och skapa ekonomiska värden inom offentlig förvaltning motsvarande cirka140 miljarder årligen (DIGG, 2019).

Region Örebro län, RÖL, har sedan 2019 positionerat sig som en utvecklingstillvänd organisation i relation till nationella AI-initiativ och stärkt satsningar på AI-utveckling, inte bara inom organisationen och länet, utan även inom Östra Mellansverige, ÖMS, (NUTS-II SE12). I dag sker internationellt ledande kunskapsutveckling inom AI vid Örebro universitet och de senaste åren har det regionala innovationssystemet utvecklats genom medvetna satsningar från Region Örebro län via det regionala utvecklingsansvaret och inom regionens verksamhet via olika projekt med fokus på AI och innovation.

RÖL erhöll år 2016 finansiering av Tillväxtverket om drygt 6,3 mkr kr för utveckling av en innovationsstödjande verksamhet inom hälso- och sjukvården, Innovationssluss 2.0. Det här projektet, utvecklingen av Project Support Office med inriktning på AI, bygger vidare på det arbetet.

Nu när innovationsstödsverksamheten hittat sina arbetsformer vill detta projekt utveckla stödjande funktioner för att nyttja de tydliga synergieffekter som identifierats i projektet Innovationsluss 2.0. En central lärdom från Innovationsslussprojektet var att flera stödfunktioner för forskning och innovation har stor nytta av att samarbeta nära varandra, det är därför projektet avser samordna och stärka flera av dessa funktioner i en gemensam organisatorisk tillhörighet; Project Support Office. En större måluppfyllelse kan därmed uppnås i såväl den Regionala utvecklingsstrategin, Strategin för klinisk forskning och innovation samt den Regionala life science strategin.

Ett samarbete mellan:

Projektledare

Helena Nilsson, PhD

Organisation: Kliniskt Forskningscentrum, Region Örebro län
E-post: This is an email address
Telefon: 019-602 66 65

Verksamhetsansvarig

Camilla Ulvmyr

Befattning: Uppdragssamordnare Organisation: Kommunikation och samverkansstöd

Profilsida: Camilla Ulvmyr

E-post:

Telefon: 019 303381

Rum: E2202

Camilla Ulvmyr