Skrivprocessen

Att skriva akademisk text är en tidskrävande arbetsprocess, oavsett om du ska skriva en kort inlämningsuppgift eller en lång uppsats. Allt textskrivande kräver planering, och alla texter behöver bearbetas i flera steg.

Skrivprocessen brukar traditionellt delas in i tre stadier: förstadiet, skrivstadiet och efterstadiet. Både förstadiet och efterstadiet innehåller i sin tur flera arbetsmoment.

Förstadiet

Först krävs en förberedelse i form av

  • analys av uppgiften och skrivsituationen
  • tidsplanering
  • materialinsamling
  • sortering.

Om du har tänkt igenom vem din text vänder sig till, vad syftet med den är och vilka krav som ställs på den, blir det förhoppningsvis lättare att komma på hur den kan läggas upp. När du skapat den övergripande strukturen, blir det lättare att börja skriva på de olika delarna av din text. För en del skribenter fungerar det i stället bäst att sätta igång med skrivandet först och tänka på strukturen efteråt.

Skrivstadiet

När du har formulerat ett utkast behöver du få respons från andra personer, för att komma vidare i din skrivprocess. Och det är då, om inte förr, som du upptäcker att skrivprocessen inte alls är fullt så rak och enkel som de tre stadierna ovan ger sken av. Snarare kan den beskrivas som mycket krävande, eftersom du kommer behöva använda dig av flera olika strategier när du arbetar på olika nivåer i texten, och rekursiv, eftersom du blir tvungen att gå tillbaka till tidigare faser av skrivprocessen när du kommer på nya infallsvinklar eller får respons. Särskilt när du skriver en uppsats är skrivprocessen komplex och tidskrävande, eftersom den stödjer din forskningsprocess och eftersom delarna i uppsatsen ska relateras till varandra, för att utgöra en logisk helhet. Tänk på att du kan behöva få respons och revidera din text många gånger.

Efterstadiet

Slutligen bör du noggrant korrekturläsa den nästan färdiga texten innan du lämnar in den. Kontrollera

  • meningsbyggnad
  • ordval
  • stavning
  • formalia (källhänvisningar, tabeller m.m.).

Det gäller både uppsatser och korta examinationsuppgifter. Alla texter måste bearbetas och korrekturläsas, för att vara så tydliga som möjligt och uppfattas som tillförlitliga.

Textskrivande är med andra ord en arbetsprocess som kräver tid, planering och god arbetsmoral. Följ gärna råden i filmen, på webbsidan och i litteraturen nedan:

Akademiskt skrivande. Skrivprocessen (Santesson, Lunds universitet, ca 3,5 min.)
Skrivprocessen (Karolinska Institutet, Universitetsbibliotek)

Lästips

För nya studenter

Dysthe, O., Hertzberg, F. & Løkensgard Hoel (2011). Skriva för att lära. Lund: Studentlitteratur.

Rienecker, L. & Jørgensen, P. Stray (2012). Klara dina studier! – handbok för studenter på universitet och högskola. Stockholm: Liber, s. 193-200.

Strömquist, S. (2014). Skrivboken. Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier. 7 uppl. Malmö: Gleerups, s. 27-46.

För dig som ska skriva en kandidatuppsats

Rienecker, L. & Jørgensen, P. Stray (2017). Att skriva en bra uppsats. 4 uppl. Stockholm: Liber, s. 62-86.