Språk och stil

Grunden i allt akademiskt skrivande är det korrekta språket och återges ofta i studiehandledningar som något du ska påvisa i dina skrivuppgifter. Men inom det akademiska språket måste du mer än enbart stava rätt och skapa en korrekt meningsbyggnad. De karaktäristiska stildrag som du finner inom det akademiska skrivandet innebär även att innehållet ska vara precist, koncentrerat och neutralt.

När du skriver måste du självklart göra din text begriplig för den målgrupp du vänder dig till, men den måste även uppfylla en hel del andra krav. Den ska vara koncentrerad, informationstät och utmärkas av ett opersonligt språk, vilket bidrar till att innehållet uppfattas som sakligt och objektivt. Ett neutralt språk är även formellt, fritt från värdeladdade ord och överdrifter, som till exempel ord som ”uselt” eller ”livsviktigt”. I akademiska texter kan du alltså inte enbart fokusera på innehållet, även om texten i huvudsak är faktainriktad. Det är lika viktigt att du levererar innehållet med det akademiskt språk som förväntas av dig. Här får du vägledning kring hur du uppnår detta.