Skriv- och språkhandböcker

Det finns olika sätt att utvecklas som akademisk skribent. Till de mest effektiva hör att ta efter skickliga skribenter och att få och ge respons. Utöver det kan du ha nytta av praktiska råd i olika skriv- och språkhandböcker.

En skrivhandbok kan beskrivas som en guide till akademiskt skrivande. I en sådan bok hittar du information om hur och utifrån vilka kriterier du skriver akademisk text. Du får bland annat veta vad som utmärker den vetenskapliga stilen, varför och hur du bör hänvisa till källor och hur du skapar en tydlig struktur i din text. En del skrivhandböcker vänder sig till nya studenter, andra till uppsatsförfattare och åter andra till studenter inom ett visst ämne eller program.

Till språkhandböcker hör skrivregler, ordlistor och olika typer av ordböcker.

I skrivhandböckerna nedan hittar du råd om hur man skriver en akademisk text. Välj mellan böcker som riktar sig till nya studenter, mer erfarna skribenter eller uppsatsförfattare. Litteratur som listas under fliken "Avancerad nivå" är lämplig även för doktorander. Ämnesspecifika skrivhandböcker exemplifierar kriterier för skrivande inom ett eller flera vetenskapliga ämnen.

Samtliga böcker finns i rum U1120 i Studieverkstaden Lyktan i huvudbiblioteket. Utlåningsexemplar av skrivhandböckerna står på hyllorna 808.066 och 808.02.

Ask, S. (2011). Hållbara texter - Grunderna i formellt skrivande. 2 uppl. Stockholm: Liber.

Blomström, V. & Wennerberg, J. (2015). Akademiskt läsande och skrivande. Lund: Studentlitteratur.

Dysthe, O., Herzberg, F. & Løkensgard Hoel, T. (2011). Skriva för att lära. Skrivande i högre utbildning. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur.

McMillan, K. & Weyers, J. (2010). Studera smart. Så lyckas du med essäer och inlämningsuppgifter. Övers. och bearbetning till svenska: A. Brynhammar. Harlow: Pearson.

Rienecker, L. & Stray Jørgensen, P. (2012). Klara dina studier! - handbok för studenter på universitet och högskola. Stockholm: Liber.

Schött, K., Hållsten, S., Moberg, B. & Strand, H. (2015). Studentens skrivhandbok. 3 uppl. Stockholm: Liber.

Augustsson, G. (2012). Akademisk skribent. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur.

Björklund, M. & Paulsson, U. (2003). Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera. Lund: Studentlitteratur.

Dysthe, O., Herzberg, F. & Løkensgard Hoel, T. (2011). Skriva för att lära. Skrivande i högre utbildning. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur.

Eriksson, M.G. (2015). Referera reflekterande. Konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur.

Friberg, F. (red.) (2012). Dags för uppsats - vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur.

Jarrick, A. & Josephson, O. (1996). Från tanke till text. En språkhandbok för uppsatsskrivande studenter. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur.

McMillan, K. & Weyers, J. (2010). Studera smart. så lyckas du med uppsatser och rapporter. Övers. och bearbetning till svenska: A. Brynhammar. Harlow: Pearson.

Rienecker, L. & Stray Jørgensen, P. (2017). Att skriva en bra uppsats. 4 uppl. Stockholm: Liber.

Schött, K., Melin, L., Strand, H. & Moberg, B. (2007). Studentens skrivhandbok. 2 uppl. Stockholm: Liber.

Strömquist, S. (2019). Uppsatshandboken. Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser. 7 uppl. Lund: Studentlitteratur.

Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur.

Booth, W.C., Colomb G.G., Williams, J.M., Bizup, J. & Fitzgerald, W.T. (2019). Forskning och skrivande. Konsten att skriva enkelt och effektivt. [Översättning: Björn Nilsson.]. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur.

Eriksson, M.G. (2015). Referera reflekterande. Konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur.

Hegelund, S. (2007). Akademisk argumentation. Att skriva övertygande uppsatser. Malmö: Liber.

Nyberg, R. & Tidström, A. (red.) (2012). Skriv vetenskapliga uppsatser, examensarbeten och avhandlingar. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur.

Paulsson, U. (2020). Examensarbeten. Att skriva uppdragsbaserade uppsatser och rapporter. Lund: Studentlitteratur.

Rienecker, L. & Stray Jørgensen, P. (2017). Att skriva en bra uppsats. 4 uppl. Stockholm: Liber.

Rienecker, L., Stray Jørgensen, P. & Gandil, M. (2008). Skriv en artikel - Om vetenskapliga artiklar, fackartiklar och förmedlande artiklar. Stockholm: Liber.

Ekonomi

Ramsay, P., Maier, P. & Price, G. (2012). Studera smart när du läser företagsekonomi. Översatt och bearbetad av L. Bjernhager. Harlow: Pearson.

Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Götlind, A. & Linnarsson, M. (2015). Konsten att skriva en fotnot. Vetenskaplig formalia för humanister. Lund: Studentlitteratur.

Johansson, B. & Svedner, P.O. (2010). Examensarbetet i lärarutbildningen. Undersökningsmetoder och språklig utformning. 5 uppl. Uppsala: Kunskapsförlaget i Uppsala.

Lagerholm, P. (2010). Språkvetenskapliga uppsatser. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur.

Lindstedt, I. (2013). Textens hantverk. Om retorik och skrivande. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur.

Stukát, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur.

Juridik, psykologi och socialt arbete

Englund Hjalmarsson, H. & Mattson, A. (2013). Juristens skrivhandbok. Stockholm: Jure.

Jensen, U., Rylander, S. & Lindblom, P.H. (2018). Att skriva juridik. Regler och råd. 6 uppl. Uppsala: Iustus Förlag.

Sandgren, C. (2018). Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. 4 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik.

Trolle Önnerfors, E. & Wenander, H. (2016). Att skriva rätt. Goda råd för att skriva uppsats i juridik. Stockholm: Wolters Kluwer.

Wahlgren, P., Warnling-Nerep, W. & Wrange, P. (2014). Juridisk skrivguide. 4 uppl. Stockholm: Jure.

Naturvetenskap och teknik

Ask, R. (2012). Teknikinformatörens handbok. Lund: Studentlitteratur.

Höst, M., Regnell, B. & Runeson, P. (2006). Att genomföra examensarbete. Lund: Studentlitteratur.

Maier, P., Barney, A. & Price, G. (2012). Studera smart när du läser naturvetenskapliga och tekniska ämnen. Översatt och bearbetad av L. Bjernhager. Harlow: Pearson.

Pelger, S. (2007). Kommunikation för naturvetare. Lund: Studentlitteratur.

Walla, E. (2004). Så skriver du bättre tekniska rapporter. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur.

Hälsovetenskap och medicin

Cowen, M., Maier, P. & Price, G. (2012). Studera smart när du läser till sjuksköterska. Översatt och bearbetad av L. Bjernhager. Harlow: Pearson.

Friberg, F. (red.) (2012). Dags för uppsats - vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur.

Hansson, E. & Freccero, C. (2012). Att skriva medicinsk vetenskap - en handbok. Lund: Studentlitteratur.

Legl, E. (2017). Att skriva texter i vården. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur.

Hur förbereder du dig inför en opposition där du ska försvara din text? Och hur agerar du som opponent? Svaren på dessa och andra frågor hittar du i böckerna nedan:

Björklund, M. & Paulsson, U. (2003). Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera. Lund: Studentlitteratur, s. 111-115.

Ekengren, A.-M. & Hinnfors, J. (2012). Uppsatshandbok. Hur du lyckas med din uppsats. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur, s. 121-129.

Hansson, E. & Freccero, C. (2012). Att skriva medicinsk vetenskap – en handbok. Lund: Studentlitteratur, s. 135-139.

Jaxell, S. & Palm, P. (2011). Kreativt uppsatsskrivande – en inspirerande handbok för dig som är student. Stockholm: Fastighetsnytt, s. 56-59.

Johansson, B. & Svedner, P.O. (2010). Examensarbetet i lärarutbildningen. Undersökningsmetoder och språklig utformning. 5 uppl. Uppsala: Kunskapsförlaget i Uppsala, s. 113-116.

Rosenqvist, M.M. (red.) & Andrén, M. (red.) (2006). Uppsatsens mystik: om konsten att skriva uppsats och examensarbete. Uppsala: Hallgren & Fallgren, s. 111-112.

Stukát, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur, s. 184-189.

Här nedan finns ett urval av språkhandböcker som du kan ha nytta av när du skriver och reviderar din text.

Till språkhandböcker hör skrivregler, ordlistor och olika typer av ordböcker. De är en oumbärlig hjälp vid formulering, revidering och korrekturläsning av texter. Gör det till en vana att använda en eller flera språkhandböcker när du skriver en text. Att äga ett exemplar av Svenska skrivregler och konstruktionsordboken Svenskt språkbruk är en klok investering. Läs mer om de olika böckerna nedan:

Bonniers synonymordbok (Walter, 2008) är en av de mer omfattande ordböckerna med omkring 190 000 synonymer. Observera att den innehåller även slang samt vardagliga och ålderdomliga ord som inte passar i en akademisk text.

I Skiljeteckensboken (Strömquist, 2013) hittar du regler för användning av olika skiljetecken, tillsammans med exempel på hur du med deras hjälp kan göra din text tydlig och mer lättläst.

Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (2015) ger vägledning i hur ett stort antal ord stavas, avstavas, böjs och uttalas samt i vissa fall vad de betyder och vilken stilnivå de har. Ordlistan är även tillgänglig som app: SAOL.

Svenska skrivregler (Karlsson, red., 2017) innehåller detaljerade riktlinjer för stavning, avstavning; användning av siffror, förkortningar och skiljetecken; textens grafiska form, utformning av citat och källhänvisningar samt hantering av engelska ord i svensk text.

Även Skrivregler för svenska och engelska från TNC (Terminologicentrum, 2004) ger handfasta råd i många språkriktighetsfrågor, både när du skriver en text på svenska och på engelska.

Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (2009) beskriver ordförrådet i modern svenska och redovisar ordens betydelse, historia, användning och uttal.

Svenskt språkbruk (Svenska språknämnden, 2003) är en konstruktionsordbok där du får veta hur ord kan kombineras med varandra. Här förklaras även betydelsen av fasta fraser och ges exempel på deras användning.