Hänvisa till sekundärkällor

Använd i första hand primärkällor i din text. En sekundärkälla kan du hänvisa till om primärkällan är svår att få tag på eller om du är intresserad av just sekundärkällans analys eller tolkning av primärkällan.

Om du behöver använda en sekundärkälla i din text, bör det tydligt framgå att informationen inte kommer från originalkällan.

Exempel (enligt APA):
Du har inte kunnat ta del av Hartmans studie (primärkälla), men har läst om den i Kroons artikel (sekundärkälla). Då kan du till exempel skriva:

Modellen har utvecklats av Peter Hartman (refererad i Kroon, 2016).

Hartman (refererad i Kroon, 2016, s. 45) urskiljer tre nivåer av …

Enligt Kroon (2016, s. 45) urskiljer Hartman tre nivåer av …

Eftersom du själv inte har läst Hartman, ska du inte ange något årtal för hans verk. Av samma anledning ska endast sekundärkällan, det vill säga Kroons artikel, anges i referenslistan.