This page in English

Forskningsprojekt

Samverkan genom autentiska frågor inom naturvetenskap

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Bodil Sundberg

Forskningsmiljöer

Detta är ett pilotprojekt där vi har följt och samverkat med högstadielärares arbete med att omforma sin undervisning till att ta avstamp i ”äkta forsknings- eller samhällsfrågor”.

Bakgrund till projektet

En omfattande mängd nationella och internationella forskningsstudier beskriver att elever i grundskolans senare år tappar sitt intresse inom naturvetenskap. Något förenklat kan man också säga att ju mer utvecklat ett land är, desto mindre intresserade är eleverna av naturvetenskap. Nya rön har indikerat att en del av problemet är att elever är intresserade av ett annat innehåll och andra arbetssätt än vad skolan vanligtvis erbjuder. Två forskare inom oorganisk kemi vid Örebro Universitet (Sartz & Bäckström, 2014) har också visat i två olika projekt att ungdomar på högstadiet visar stort engagemang och intresse för naturvetenskapsundervisningen då de fått vara aktivt delaktiga i vetenskaplig forskning om miljöproblem i sin egen hemkommun. I den undervisning som bedrivs idag ges sällan utrymme för eleverna att på det sättet bli delaktiga i frågeställningar som utgår från en äkta fråga (en utan givet svar). Experimentella eller undersökande moment inom skolan genomförs istället ofta i form av uppgifter av ”kokbokskaraktär” vilket ger intryck av att naturvetenskap är ett objektivt sätt att ta fram fakta och sanningar. Möjligheten att diskutera hur naturvetenskapliga fakta skapas och att värdera och bedöma sådan kunskap riskerar därmed att komma i skymundan. Faktorer som ofta lyfts som hinder för en naturvetenskapsundervisning som mer bygger på autentiska undersökningar med uppföljande diskussioner är tidsbrist och en avsaknad av strategier för hur detta kan integreras in i undervisningen.

Finansiärer

  • Lärarutbildningsnämnden, Örebro universitet