This page in English

Lotta Sartz

Tjänstetitel: Universitetslektor, adjungerad Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 301296

Rum: B4114

Lotta Sartz

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Lotta Sartz

Om mig

Disputerade 2010 med avhandlingen "Alkaline By-products as Amendments for Remediation of Historic Mine Sites". Min forskning handlar huvudsakligen om utveckling av tekniker för efterbehandling av gruvavfall och därigenom minska skadlig påverkan på omgivande miljö. Mycket fokus ligger på att använda sig av restmaterial från andra industrier, t ex pappers- och massaindustrin, för att påverka kemin i gruvavfallet.

Sedan många år har jag också intresserat mig mycket för lärande och undervisning inom kemi och naturvetenskapliga ämnen i stort. Speciellt tycker jag att det är viktigt att vi bibehåller intresset för naturvetenskapliga ämnen genom högstadiet, och att vi finner sätt att undervisa och beskriva naturvetenskap som ger mening och förståelse - att det har en koppling till elevernas verklighet. Ett bra exempel på detta är utställningen Öga för geologi, som visades på Vågen galleria i centrala Örebro under 10 veckor vintern 2018. En utställning som på ett pedagogiskt sätt beskrev metaller och mineral i vår vardag - vad använder vi och till vad? Var kommer metallerna ifrån och hur kan vi använda dem på ett resurseffektivt sätt?

https://www.oru.se/nyheter/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv-2018/stort-intresse-for-orebroforskares-utstallning-om-metallerna-i-var-vardag/

https://www.na.se/artikel/orebro/utstallning-pa-vagen-galleria-om-metaller-i-vardagen

Forskningssamarbeten

  • Initierade forskningssamarbeten med en rad organisationer under mitt avhandlingsarbete. Företag och organisationer såsom Nordkalk AB, SSAB Merox AB, neova AB, BillerudKorsnäs Frövi AB, E.on, Svenska Mineral AB, Värmeforsk och Svenska Energiaskor m fl. deltog aktivt med material och diskussioner kring resultaten. Utöver avhandlingsarbetets samarbeten har jag utvecklat forskningssamarbeten med bl.a. Ellco Foods AB – benmjölsfilter (pilotskala) för rening av gruvvatten, VB Energi AB – aska från avfallsförbränning som tillsats till olika gruvavfallsfraktioner, för att studera utlakningsmönster vid olika pH och syreförhållanden, Tekniska Verken, Linköping – aska som tillsats till vittrat gruvavfall, Vattenfall, Mälarenergi, E.on – injektering av alkaliska askslurries till vittrat gruvavfall. Olika askors lämplighet för injektering bl.a. med avseende på bränsle, panntyp och tillsatser i rökgasreningen.
  • Ansvarig för drift och utveckling av två fältlaboratorium: Testfältet på Ljusnarsbergsfältet i Kopparberg. Tillämpad forskning för utveckling av metoder för efterbehandling av vittrat gruvavfall. Försöken innefattar dels sekventiella filteruppställningar för lakvattenrening, samt studier av olika tillsatser för att hämma utlakning av metaller från avfallet. Forskningsstation Kvarntorp vid Kvarntorpshögen i Kumla. Forskning bedrivs i samverkan mellan MTM-centrum, Örebro universitet, Bergskraft Bergslagen AB och Kumla kommun. Övergripande tema är att studera framtida utlakning från Kvarntorpshögen, vilka åtgärder som kan vara möjliga för att förhindra utlakning av miljöstörande ämnen. 
  • Initiativtagare och projektledare för skolprojekten MiNaLösningar och HögLösningar (2011-2014), med finansiering från Leader Bergslagen respektive Leader Gränslandet. Projekten startades upp efter ett lyckat testprojekt med Kyrkbacksskolan i Kopparberg läsåret 2009/2010. Projekten handlade om att högstadieelever fick vara delaktiga i riktig forskning kring lokala miljöproblem. Experiment byggdes upp i skolorna (Kyrkbacksskolan i Kopparberg, Klockarbergsskolan i Skinnskatteberg, Vialundskolan i Kumla) och eleverna provtog sina försök varje vecka. I Skinnskatteberg studerade eleverna vittringshastighet vid olika pH, i Kopparberg studerades olika askors påverkan på utlakning av metaller från vittrat gruvavfall och i Kumla utvecklades fuktkammarförsök för att studera framtida utlakning av miljöstörande ämnen från Kvarntorpshögen. Resultaten från försöken har presenterats på tre internationella vetenskapliga konferenser och ett tjugotal nationella konferenser och möten.

http://www.leaderbergslagen.se/index.php/2-uncategorised/59-grattis-till-mina-losningar

https://www.vattenorganisationer.se/hjalmaren/downloads/50/Pressmeddelande_Vattenvrdspris_2014.pdf

http://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:777766/FULLTEXT01.pdf

  • Inom projekt finansierade av SP Processum (2012), VINNOVAs utlysning testbäddar inom miljöteknikområdet: 2014 – förstudie, 2015-2017 – fullskala, 2017 - verifieringsprojekt har jag som projektledare koordinerat och testat material från tio massa- och pappersbruk i Norrland och Mellansverige. Projekten handlade om utveckling av teknik för efterbehandling av vittrat och/eller ofullständigt åtgärdat sulfidiskt (syraproducerande) avfall. Övriga samverkansparter i dessa projekt var bland andra Ragn-Sells AB, JRP Paper Recycling Solutions AB, Boliden AB och Drillcon Core AB. Metoden bygger på den kunskap som tagits fram sedan 2006, inom utvecklingsarbetet med stabilisering, och testades sommaren 2016 i fullskala på en av Bolidens deponier i Skelleftefältet. Under hösten 2016 samt 2017 gjordes uppföljningsmätningar för att kontrollera och verifiera effekten av injekteringen samt ett uppföljningsprojekt i Gladhammar (Västervik), fortsatt uppföljning har sedermera tagits över av projekt GLAD (se nedan).
  • Projekt GLAD (GLDvsARD) inom Mistras program Closing the Loop II (2016-2020) – Från avfall till värdefull resurs. Projektkoordinator med ansvar för samordning av de mer än 20 deltagande pappers- och massabruken i norra Sverige och Mellansverige. Projektet är inriktat på att skapa lösningar kring logistik och hantering av grönlutslam från bruket till gruvan; att skapa en samstämmighet kring vad grönlutslam är, att sammanställa materialets kemiska och fysikaliska egenskaper – inklusive variation över tid – i en databas som sedan kan användas för att rätt material (grönlutslam) används till rätt typ av gruvavfall och applikation.

https://closingtheloop.se/aktuella-projekt/glad/

  • H2020-projektet X-MINE (2017-2020) som handlar om utveckling och demonstration av teknik för tomografi och penetrativ XRF analys av borrkärnor och för utveckling av teknik för effektivare sortering av malmkvalitéer och gråberg. Projektet X-MINE är ett samarbete mellan forsknings- och teknikutvecklingsorganisationer i Sverige, Finland, Polen, Bulgarien, Republiken Tjeckien, Grekland, Cypern, Rumänien och Australien. Min roll i projektet är att kunskapsöverbrygga och att ansvara för och koordinera kommunikation och spridning av resultat inom projektet och med externa parter. Projektet ger en unik möjlighet att tillsammans med organisationer aktiva inom mycket avancerad analys- och processteknik, utveckla skräddarsydda metoder för att effektivisera prospektering, utvinning av metaller och för att minska gråbergsinblandningen.

www.xmine.eu

  • Praktiknära forskning – Samverkan genom autentiska frågor inom naturvetenskap (2018). Projekt finansierat genom Lärarutbildningsnämnden Örebro universitet. Forskning i samarbete med lärare på högstadiet som handlar om hur forskningsnära projekt på högstadiet kan utformas så att uppgifterna matchas mot uppsatta kunskapsmål och innehåll i kursplanen. Projektet bygger vidare på kunskap från de tidigare skolprojekten MiNaLösningar och HögLösningar.

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Sartz, L. , Bäckström, M. , Karlsson, S. & Allard, B. (2016). Mixing of acid rock drainage with alkaline leachates: Formation of solid precipitates and pH-buffering. Mine Water and the Environment, 35 (1), 64-76.
Angelstam, P. , Andersson, K. , Isacson, M. , Gavrilov, D. V. , Axelsson, R. , Bäckström, M. , Degerman, E. , Elbakidze, M. & et al. (2013). Learning about the history of landscape use for the future: consequences for ecological and social systems in Swedish Bergslagen. Ambio, 42 (2), 146-159.
Sartz, L. & Bäckström, M. (2013). Treatment of Acidic and Neutral Metal-Laden Mine Waters with Bone Meal Filters. Mine Water and the Environment, 32 (4), 293-301.
Bäckström, M. & Sartz, L. (2011). Mixing of acid rock drainage with alkaline ash leachates: fate and immobilisation of trace elements. Water, Air and Soil Pollution, 222 (1-4), 377-389.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Sartz, L. (2010). Alkaline by-products as amendments for remediation of historic mine sites. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitet.

Konferensbidrag

Sartz, L. , Sädbom, S. & Bäckström, M. (2018). Remediation of Historic Waste Rock by Injection of Green Liquor Dregs: Results From a Field Scale Trial, Gladhammar, Southern Sweden. I: Wolkersdorfer, Ch., Sartz, L., Weber, A., Burgess, J. and Tremblay, G, Mine Water Risk to Opportunity. Konferensbidrag vid 11th ICARD | IMWA | WISA MWD 2018 Conference – Risk to Opportunity, Pretoria, South Africa, 10-14 September, 2018 (ss. 1124-1129). Pretoria, South Africa: Tshwane University of Technology.
Sartz, L. , Hamilton, I. , Macsik, J. , Maurice, C. , Sädbom, S. , Westin, G. & Bäckström, M. (2017). Green Liquor Dregs from Pulp and Paper Industry used in Mine Waste Management: a Symbiosis Project (GLAD) between two Swedish Base Industries. I: Wolkersdorfer, C., Sartz, L., Sillanpää, M. and Häkkinen, A, Mine Water & Circular Economy. Konferensbidrag vid IMWA 2017, Mine Water & Circular Economy, 13th International Mine Water Association Congress, Lappeenranta, Finland, 25-30 June, 2017 (ss. 862-868). Lappeenranta, Finland: Lappeenranta University of Technology.
Bäckström, M. , Sartz, L. & Sädbom, S. (2017). Mining Waste as an Exploration Tool and Secondary Resource. I: Wolkersdorfer, C., Sartz, L., Sillanpää, M. and Häkkinen, A, Mine Water & Circular Economy. Konferensbidrag vid IMWA 2017, Mine Water & Circular Economy, 13th International Mine Water Association Congress, Lappeenranta, Finland, 25-30 June, 2017 (ss. 964-971). Lappeenranta, Finland: Lappeenranta University of Technology.
Ekblom, S. , Sartz, L. & Bäckström, M. (2017). Treatment of Historical Mining Waste using different Incineration Ashes. I: Wolkersdorfer, C., Sartz, L., Sillanpää, M. and Häkkinen, A, Mine Water & Circular Economy. Konferensbidrag vid IMWA 2017, Mine Water & Circular Economy, 13th International Mine Water Association Congress, Lappeenranta, Finland, 25-30 June, 2017 (ss. 1125-1132). Lappeenranta, Finland: Lappeenranta University of Technology.
Åhlgren, K. , Sjöberg, V. , Sartz, L. & Bäckström, M. (2017). Understanding Groundwater composition at Kvarntorp, Sweden, from leaching tests and multivariate statistics. I: Wolkersdorfer, C.; Sartz, L.; Sillanpää, M.; Häkkinen, A., 13th International Mine Water Association Congress – Mine Water & Circular Economy Proceedings, Volume 2. Konferensbidrag vid 13th International Mine Water Association Congress – "Mine Water & Circular Economy – A Green Congress" (IMWA 2017), Rauha, Lappeenranta, Finland, June 25-30, 2017 (ss. 770-776). International Mine Water Association.
Åhlgren, K. , Sjöberg, V. , Sartz, L. & Bäckström, M. (2017). Understanding Groundwater Composition at Kvarntorp, Sweden, from Leaching Tests and Multivariate Statistics. I: Wolkersdorfer, C., Sartz, L., Sillanpää, M. and Häkkinen, A, Mine Water & Circular Economy. Konferensbidrag vid IMWA 2017, Mine Water & Circular Economy, 13th International Mine Water Association Congress, Lappeenranta, Finland, 25-30 June, 2017 (ss. 770-776). Lappeenranta, Finland: Lappeenranta University of Technology.
Sartz, L. & Bäckström, M. (2016). Development of a low-tech treatment for neutral mine water: a case study. I: Drebenstedt, C. & Paul, M., Mining Meets Water Conflicts and Solutions. Konferensbidrag vid Annual Meeting of the International-Mine-Water-Association (IMWA 2016), Leipzig, Germany, July 11-15, 2016 (ss. 913-918). Freiberg, Germany: TU Bergakademie Freiberg, Institute of Mining and Special Civil Engineering.
Bäckström, M. & Sartz, L. (2015). Uranium leaching from a burning black shale deposit: Present conditions and future scenarios. I: Broder, J; Arab, Alireza, Uranium – Past and Future Challenges Proceedings of the 7th International Conference on Uranium Mining and Hydrogeology. Konferensbidrag vid 7th International Conference on Uranium Mining and Hydrogeology, September 21-25, 2014. Freiberg, Germany. (ss. 47-54). Springer Publishing Company.
Sartz, L. & Bäckström, M. (2014). Chemistry and environmental science research as a part of education: An example from Sweden. I: Oral, A.Y. and Bahsi, Z.B., 1st International Congress and Exhibition on Current Trends on Science and Technology Education (SCITEED 2014). Konferensbidrag vid 1st International Congress and Exhibition on Current Trends on Science and Technology Education (SCITEED 2014). Fethiye-Mugla, Turkey. 24-27 April, 2014 (ss. 27-32). Curran Associates, Inc..
Bäckström, M. & Sartz, L. (2014). Permanent under water storing of weathered mine waste after removal of fine fraction and addition of ash. I: Sui, W., Sun, Y. & Wang, C., An Interdisciplinary Response to Mine Water Challenges. Konferensbidrag vid An Interdisciplinary Response to Mine Water Challenges - International mine water Association conference, Xuzhou, China, 18-22 August, 2014 (ss. 711-714). Xuzhou: China University of Mining and Technology Press.
Bäckström, M. & Sartz, L. (2013). Fly ash injection into weathered mine waste. I: Brown, A.; Figueroa, L. & Wolkersdorfer, Ch., Annual International Mine Water Association Conference Reliable Mine Water Technology. Konferensbidrag vid International Mine Water Association Annual Conference 2013, Golden, USA, 6-9 August, 2013 (ss. 513-519). Colorado, USA: IMWA.
Sartz, L. & Bäckström, M. (2013). Impact of temperature on weathering rates: a long term kinetic study on waste rock from Bergslagen, Sweden. I: Brown, A.; Figueroa, L. & Wolkersdorfer, Ch., Annual International Mine Water Association Conference Reliable Mine Water Technology. Konferensbidrag vid International Mine Water Association Annual Conference 2013, Golden, USA, 6-9 August, 2013 (ss. 463-469). Colorado, USA: IMWA.
Fahlqvist, L. , Bäckström, M. , Sartz, L. & Allard, B. (2013). Removal of uranium from a neutral mine water using uncoated and iron oxyhydroxide coated iron tailings. I: Brown, A.; Figueroa, L. & Wolkersdorfer, Ch., Annual International Mine Water Association Conference Reliable Mine Water Technology. Konferensbidrag vid IMWA 2013 - Reliable Mine Water Technology, Golden, USA, August 5-9, 2013 (ss. 551-557). Colorado, USA: IMWA.
Sartz, L. , Larsson, E. & Bäckström, M. (2012). Alkaline treatment of ARD: carbonate and hydroxide alkalinities in sequence. I: Price, W.A., Hogan, C. and Tremblay, G, 9th International Conference on Acid Rock Drainage (ICARD 2012). Konferensbidrag vid 9th International Conference on Acid Rock Drainage (ICARD 2012), Ottawa, Canada, 20-26 May, 2012 (ss. 78-88). Ontario, Kanada: Golder Associates Ltd..
Sartz, L. , Bäckström, M. , Sädbom, S. , Karlsson, S. & Allard, B. (2012). Applicability and suitability of different alkaline by-products in historic mine sites remediation. I: Price, W.A., Hogan, C. and Tremblay, G., 9th International Conference on Acid Rock Drainage (ICARD 2012). Konferensbidrag vid 9th International Conference on Acid Rock Drainage (ICARD 2012), Ottawa, Canada, 20-26 May, 2012 (ss. 682-693). Mine Environment Neutral Drainage ( MEND ).
Fahlqvist, L. , Sartz, L. & Bäckström, M. (2012). Removal of zinc and lead from a neutral mine water using iron tailings and iron oxyhydroxide coated iron tailings. I: McCullough, C.D., Lund, M.A. and Wyse, L., Mine Water and the Environment. Konferensbidrag vid International Mine Water Association Symposium, Bunbury, Australia, 29 September - 4 October 2012 (ss. 584A-584G). International Mine Water Association (IMWA).
Sartz, L. & Bäckström, M. (2012). Treatment of acidic and neutral metal-laden mine waters with bone meal filters. I: McCullough, C.D., Lund, M.A. and Wyse, L, Mine Water and the Environment. Konferensbidrag vid International Mine Water Association Symposium, Bunbury, Australia, 29 September - 4 October, 2012 (ss. 643-650). International Mine Water Association (IMWA).
Sjöberg, V. , Todd, K. , Sartz, L. & Karlsson, S. (2011). Impact of organic carbon in the release of vanadium from LD-slag. I: Trude R.Rüde, Antje Freund, Christian Wolkersdorfer, Mine water managing the challenges: proceedings of the International Mine Water Association Congress 2011. Konferensbidrag vid 11th IMWA congress, Mine Water – Managing the Challenges, Aachen, Germany, September 4-11, 2011 (ss. 481-484). Aachen: Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH).
Bäckström, M. , Sartz, L. , Larsson, E. & Karlsson, S. (2011). Properties of alkaline materials for injection into weathered mine waste piles: methods and initial pilot trials. I: Rüde, Thomas R.; Freund, Antje; Wolkersdorfer, Christian, Mine water managing the challenges: proceedings of the International Mine Water Association Congress 2011. Konferensbidrag vid 11th IMWA congress, Mine Water – Managing the Challenges, Aachen, Germany, September 4-11, 2011 (ss. 265-269). Aachen: RWTH.
Sjöberg, V. , Todd, K. , Sartz, L. & Karlsson, S. (2011). Release of vanadium from LD-slag: influence of organic carbon and water saturation. I: Pertti Sarala, V. Juhani Ojala, Marja-Leena Porsanger, 25th International Applied Geochemistry Symposium, 22-26 August, 2011, Rovaniemi, Finland. Konferensbidrag vid 25th International Applied Geochemistry Symposium, 22-26 August, 2011, Rovaniemi, Finland (ss. 132-132). Vuorimiesyhdistys.
Sartz, L. , Larsson, E. , Sädbom, S. & Bäckström, M. (2011). Weathering of waste rock in different climatic conditions: A kinetic freeze/thaw and humidity cell experiment. I: Rüde, T.R., Freund, A. and Wolkersdorfer, C., Mine water Managing the challenges: proceedings of the International Mine Water Association Congress 2011. Konferensbidrag vid 11th IMWA congress, Mine Water – Managing the Challenges, Aachen, Germany, September 4-11, 2011 (ss. 453-456). Aachen: RWTH.
Sartz, L. , Bäckström, M. & Karlsson, S. (2010). Alkaline by-products as amendments for stabilization and neutralization of oxidized sulphidic mine waste deposits. I: 34th British Columbia Mine Reclamation & 35th CLRA/ACRSD National Conference. Konferensbidrag vid 34th British Columbia Mine Reclamation & 35th CLRA/ACRSD National Conference, Vancouver, Canada (ss. 10 pages-.
Sartz, L. , Bäckström, M. , Karlsson, S. , Sädbom, S. & Allard, B. (2010). Alkaline by-products to ameliorate oxidized sulphidic mine waste and ARD. I: Proc. EU Mine Drainage Research Exchange Conf. PADRE, June 11, Freiberg, Germany. Konferensbidrag vid EU Mine Drainage Research Exchange Conf. PADRE,June 11, Freiberg, Germany (ss. 1 p-.
Sartz, L. , Bäckström, M. , Karlsson, S. & Sjöberg, V. (2010). ARD treatment in sequential filter sections: efficiency of different alkaline waste materials. I: Christian Wolkersdorfer, Antje Freund, Mine water and innovative thinking proceedings 2010. Konferensbidrag vid International Mine Water Association symposium: Mine Water and Innovative Thinking (IMWA), Sydney, Nova Scotia, Canada, Sep. 05-09, 2010 (ss. 271-274). Nova Scotia, Canada: Cape Breton University Press.
Allard, B. , Bäckström, M. , Karlsson, S. , Sartz, L. , Sjöberg, V. & Sädbom, S. (2010). Control of metal releases from historic sulphidic mine waste: Experience from the test site at the Ljusnarsberg mine field, Sweden (Project Bergskraft Bergslagen). I: Proc. EU Mine Drainage Research Exchange Conf. PADRE, June 11, Freiberg, Germany. Konferensbidrag vid EU Mine Drainage Research Exchange Conference PADRE, June 11, 2010. Freiberg, Germany (ss. 1 p-.
Bäckström, M. , Domeij, J. & Sartz, L. (2010). Flooding of oxidized waste rock amended with alkaline by-products. I: 34th British Columbia Mine Reclamation & 35th CLRA/ACRSD National Conference. Konferensbidrag vid 34th British Columbia Mine Reclamation & 35th CLRA/ACRSD National Conference, Vancouver, Canada (ss. 10 pages-.
Sartz, L. , Bäckström, M. & Allard, B. (2010). On the neutralisation of ARD and acid generating waste rock by different alkalinity sources: carbonate and/or hydroxide. I: Wolkersdorfer, C. and Freund, A., Mine water & innovative thinking proceedings 2010. Konferensbidrag vid International Mine Water Association symposium: Mine Water and Innovative Thinking (IMWA), Sydney, Nova Scotia, Canada, Sep. 05-09, 2010 (ss. 263-266). Nova Scotia, Canada: Cape Breton University Press.
Bäckström, M. , Sartz, L. , Karlsson, S. & Allard, B. (2010). Prevention of ARD through stabilization of waste rock with alkaline by-products: results from a meso-scale experiment. I: Wolkersdorfer, C. & Freund, A, Mina Water & Innovative Thinking proceedings 2010. Konferensbidrag vid International Mine Water Association symposium: Mine Water and Innovative Thinking (IMWA), Sydney, Nova Scotia, Canada, Sep. 05-09, 2010 (ss. 559-563). Nova Scotia, Canada: Cape Breton University Press.
Sjöberg, V. , Karlsson, S. & Sartz, L. (2010). Release of vanadium from LD-slag by exposure to ARD. I: Christian Wolkersdorfer, Antje Freund, Mine water and innovative thinking proceedings 2010. Konferensbidrag vid International Mine Water Association symposium: Mine Water and Innovative Thinking (IMWA), Sydney, Nova Scotia, Canada, Sep. 05-09, 2010 (ss. 399-402). Cape Breton University Press.
Bäckström, M. & Sartz, L. (2010). Stabilization of acid generating waste rock with fly ash: Immobilization of arsenic under alkaline conditions. I: Wolkersdorfer, C. and Freund, A., Mine water & innovative thinking proceedings 2010. Konferensbidrag vid International Mine Water Association symposium: Mine Water and Innovative Thinking (IMWA), Sydney, Nova Scotia, Canada, Sep. 05-09, 2010 (ss. 555-558). ovaScotia, Canada: Cape Breton University Press.
Sartz, L. , Bäckström, M. , Karlsson, S. & Allard, B. (2010). Strategy for instant neutralisation and metal immobilisation in ARD. I: Christian Wolkersdorfer, Antje Freund, Mine water and innovative thinking proceedings 2010. Konferensbidrag vid International Mine Water Association symposium: Mine Water and Innovative Thinking (IMWA), Sydney, Nova Scotia, Canada, sep. 05-09, 2010 (ss. 267-270). Nova Scotia, Canada: Cape Breton University Press.
Karlsson, S. , Sartz, L. , Bäckström, M. & Allard, B. (2009). Abatement of ARD with solid alkaline waste materials: A meso-scale field test with emphasis on general hydrochemical parameters. I: Securing the Future and 8th ICARD. Konferensbidrag vid Securing the Future and 8th ICARD, June 22-26, 2009, Skellefteå, Sweden (ss. 10 pages-.
Sartz, L. , Bäckström, M. , Karlsson, S. & Allard, B. (2009). Effect of pH and time on the release of vanadium from LD -slag. Konferensbidrag vid SETAC Europe 19th Annual Meeting, Gothenburg, Sweden, May 31 - June 4, 2009.
Sartz, L. , Bäckström, M. , Karlsson, S. & Allard, B. (2009). From bench to field: A stepwise method towards full scale remediation of historic mine sites. I: 8th International Conference on Acid Rock Drainage (ICARD) and Securing the Future Mining, Metals & the Environment in a Sustainable Society 2009. Konferensbidrag vid Securing the Future and 8th ICARD, 23-26 June 2009, Skellefteå, Sweden (ss. 1207-1216).
Sartz, L. , Bäckström, M. , Karlsson, S. & Allard, B. (2009). Stabilisation of acid-generating waste rock with alkaline by-products: Results from a meso-scale experiment. I: Securing the Future and 8th ICARD. Konferensbidrag vid Securing the Future and 8th ICARD, June 22-26, 2009, Skellefteå, Sweden (ss. 10 pages-.
Allard, B. , Bäckström, M. , Karlsson, S. , Sartz, L. & Sädbom, S. (2009). Strategy for treatment of historic sulphidic mine waste: Experiences from the Ljusnarsberg Mine Field, Sweden. I: Proc. 12th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environment, June 14-17, Stockholm. Konferensbidrag vid 12th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environment, June 14-17, 2009. Stockholm, Sweden. (ss. 197-.
Allard, B. , Sartz, L. , Karlsson, S. & Bäckström, M. (2008). Metal releases from historic sulphidic mine site (Ljusnarsberg, Sweden): mobilization and attenuation processes. Konferensbidrag vid 7th Symposium on remediation in Jena, "Jenaer Sanierungskolloquium", "Metal stress: biotic and abiotic factors", Jena, Germany, September 22-23, 2008.
Sartz, L. & Bäckström, M. (2007). Reclamation of historical mine waste using alkaline by-products. I: Northern Latitudes Mining Reclamation Workshop, Juneau, Alaska, USA, 15-17 May, 2007. Konferensbidrag vid Northern Latitudes Mining Reclamation Workshop, Juneau, Alaska, USA, 15-17 May, 2007 (ss. 10 pages-.

Manuskript

Sartz, L. , Bäckström, M. , Karlsson, S. & Allard, B. Leaching of lime kiln dust and LD-slag with ARD in a sequential batch experiment.