This page in English

Utbildning och Demokrati

Tidskriften Utbildning & Demokrati


Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik

Nu är nya numret vol. 30, nr 1, 2021 ute!

Inkluderingsuppdraget är grundat i politiska viljeyttringar och visioner somU&D omslag.jpg ska omsättas i praktiken för att erbjuda alla barn, elever och studenter lika möjligheter att utvecklas och lära. Samtidigt förekommer begreppet inkludering inte explicit i styrdokument, utan skrivs ofta fram på andra sätt. Inkluderingsarbete är således ett område som är tolkningsbart, värdegrundsdrivet och tenderar att utgöra både metod och mål i undervisningen. Avsikten med detta temanummer är att åskådliggöra aspekter av hållbarhet i inkluderingsfrågan genom att belysa olika aspekter av inkludering. Förhoppningen är att artiklarna ska kunna stimulera kunskapsbildning och bidra till att initiera en välbehövlig och nyanserad diskussion om inkluderingens när, var, hur och varför. Svensk skola ska arbeta för inkludering och bedriva en verksamhet som håller hög kvalitet och likvärdighet för alla elever.

 


Välkommen att bidra till Utbildning & Demokratis jubileumsnummer

I år 2021 firar tidskriften Utbildning & Demokrati – tidskrift för didaktik och utbildningspolitik 30-årsjubileum. Detta vill vi uppmärksamma genom ett jubileumsnummer där aktuella avhandlingar som delar tidskriftens tematik lyfts fram. Med detta öppna call bjuder vi därför in skribenter till att skriva en recensionsessä som behandlar minst två avhandlingar publicerade under de senaste fem åren.

Frågor som recensionsessäer med fördel kan adressera är: Vilka forskningsfält knyter avhandlingarna an till? Vilka metodologiska, teoretiska och empiriska perspektiv och riktningar visar studierna prov på? Vilka är studiernas främsta bidrag i respektive forskningsfält, till utbildningspolitiken och inom olika pedagogiska praktiker?

Till formatet omfattar en recensionsessä 2500–4000 ord och följer i övrigt Utbildning & Demokratis artikelformalia (se författarvägledning). Recensionsessäer granskas endast av redaktionens medlemmar och genomgår därmed inte tidskriftens gängse granskningsprocess med externa granskare.

Senast den 15 augusti vill vi ha in ett kortare abstrakt om ca 150–200 ord, där det framgår vilka avhandlingar som ska behandlas och hur de knyter an till tidskriftens tematik. Skicka abstrakt till This is an email address. Deadline för färdig recensionsessä är 15 oktober.

Med jubileumsnumret vill således redaktionen ge ett angeläget utrymme för diskussion av aktuell forskning. Vår förhoppning är också att numret ska bli startskottet för en ny tradition för tidskriften, där vi ämnar att i varje nummer ge plats åt recenserande texter (bokanmälan ca 1000 ord; recension 1000–2000 ord; recensionsessä 2500–4000 ord) av avhandlingar samt andra intressanta studier och böcker.


 

Open Access

We define open access journals as journals that use a funding model that does not charge readers or their institutions for access. From the BOAI definition of "open access" we take the right of users to "read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these articles" as mandatory for a journal to be included in the directory. http://www.earlham.edu/~peters/fos.

This means that the users can share, copy and distribute the material for non-commercial purposes as long as the author/s are credited appropriately. You may not distribute modified material.


ISSN: 1102-6472