This page in English

Forskningsmiljö

Utbildning och Demokrati

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Emma Arneback

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningsmiljön Utbildning och Demokrati samlar forskare som är verksamma inom läroplansteori, utbildningshistoria, didaktik och utbildningsfilosofi. Ett gemensamt nav är intresset för hur utbildning tar form i olika samhällskontexter och historiska tidpunkter, samt vilka konsekvenser som därmed följer. För närvarande pågår flera omfattande forskningsprojekt i forskningsmiljön (se vidare under rubrik forskningsprojekt). 

Forskningsmiljön har under de senaste åren varit med och arrangerarat ett flertal konferenser, som den Nordiska läroplansteorikonferensen och Nordic Education in a Democratic Troublesome Time (i samarbete med Nordiska ministerrådet). Vidare har miljön arrangerat flera workshops: School Acts and Nineteenth Century Schooling (2017); International workshop in Histories of Education (2017, 2018). Miljön har ett stort internationellt nätverk med kontinuerligt utbyte med forskare från andra länder och har en omfattande publicering, vilket infattar såväl monografier som nationella och internationella vetenskapliga artiklar. Vidare är miljön nära relaterad till utgivningen av den väletablerade forskningstidskriften Utbildning & Demokrati - tidskrift för didaktik och utbildningspolitik (se länk nedan).
www.oru.se/HumUS/UoD

Medlemmarna i forskningsmiljön är forskare och forskarstuderande främst inom ämnet pedagogik, men även inom närliggande samhällsvetenskapliga ämnen. Totalt har miljön ett tjugotal aktiva medlemmar. Forskningsmiljön leds av en styrgrupp bestående av följande personer: Emma Arneback, Andreas Bergh, Christian Lundahl, Johannes Westberg, Matilda Wiklund.