För forskare

Transpersoner som grupp har visat sig ha en högre risk för psykisk och fysisk ohälsa. Detta har förklarats med deras förhöjda risk för utsatthet i form av minoritetsstress. Trots att transpersoner upplever minoritetsstress i sin vardag anger många en god hälsa och hög livskvalité. En förklaring till detta är att även skyddsfaktorer påverkar hälsoutfall och livskvalité, men dessa har studerats i mindre utsträckning.

Minoritetsstress är den förhöjda risken att uppleva diskriminering och övergrepp som en person upplever på grund av sin minoritetsstatus. Den upplevs också genom oro för att bli utsatt, och genom internaliserad transfobi.

Trots att transpersoner upplever minoritetsstress i sin vardag anger många en god hälsa och hög livskvalitet. Minoritetsglädje är positiva erfarenheter som transpersoner kan ha på grund av sin transerfarenhet.

Syftet med detta projekt är att fördjupa kunskapen om transpersoners erfarenheter av minoritetsglädje och att få en bättre kunskap om transpersoners erfarenhet av minoritetsglädje och minoritetsstress över tid. Vidare undersöker projektet hur dessa erfarenheter samvarierar med psykisk och fysisk hälsa och livskvalitet före, under och efter en trans-bekräftande intervention med vuxna och ungdomar över 15 år som deltagare.

Interventionen består av tre delar, som ges i randomiserad ordning:
1. Psykoedukation och beteendeinriktad insats om utsatthet/minoritetsstress och hur den påverkar måendet samt psykoedukation om minoritetsglädje
2. En kognitiv intervention som fokuserar på oro, och
3. En intervention baserat på self-compassion-baserade insatser för att stärka self-compassion (självmedkänsla) och påverka eventuell internaliserad transfobi

Interventionsstudien pågår upp till 24 veckor där 9 sessioner med en behandlare ingår.

Detta projekt använder en mixed-methods metod bestående av intervjuer samt en replikerad single case experimentell design (SCED). Detaljerade för- och eftermätningar kommer också att samlas in. Intervjuerna gör det möjligt att utforska minoritetsglädje i detalj, samt att få feedback om hur den stöttande interventionen upplevts.

Forskningsplan - Minoritetsstress och minoritetsglädje hos transpersoner (pdf)