This page in English

Information om Örebro universitet och coronaviruset

Örebro universitet har ställt om till digital undervisning för att hindra smittspridning av corona.

På grund av snabbt ökad smittspridning i Örebro län har universitetet infört digital undervisning och examination på distans i största möjliga mån. Beslutet gäller till och med den 28 mars 2021.

Du kan läsa mer om det här .

Du som är student hittar information om vad som gäller för just dina kurser på Blackboard.

På den här sidan finns samlad information om hur Örebro universitet arbetar för att minska spridningen av corona.

Senaste uppdateringar:  4 december: Ny fråga om vad som händer om någon är sjuk och ändå kommer till salstentamen 26 november: Ny fråga om vad man ska göra när man har testat positivt för covid-19 18 november: Ändrade svar på flera frågor efter nytt beslut om att digital undervisning fortsätter i möjligaste mån till och med 28 mars 2021. 

För dig som är student

Du måste följa informationen på Blackboard. Den uppdateras kontinuerligt. Finns det ingen ny information så gäller den information som du har fått tidigare. 

Vi kommer i möjligaste mån att att gå över till digital undervisning fram till och med den 28 mars.

Hur det blir efter det beror på hur smittspridningen av covid-19 ser ut i samhället.

Det gör att det kommer att vara ganska tomt på campus. I många av våra hus kommer det att krävas passerkort för att komma in som student eller anställd.

Det kommer att finnas studieytor som är öppna (men där många platser är avstängda). Men vi uppmanar våra studenter att så långt det är möjligt studera hemifrån.

Många tentor kommer att ske digitalt.

Från den 4 november 2020 till och med den 28 mars 2021 är det huvudregeln. Hur det blir efter det beror på smittspridningen.

I vissa fall kan undantag göras. Det gäller till exempel när det krävs laborationer eller konstnärliga examinationer. Då ska Folkhälsomyndighetens rekommendationer följas och särskilda säkerhetsåtgärder vidtas för att undvika smittspridning.

Det finns också möjlighet för prefekter att bevilja undantag för vissa salstentor. Vilka säkerhetsåtgärder som då krävs i tentasalarna kan du läsa mer om här.

 

Ta kontakt med din institution, så att ni kan lösa problemet tillsammans. En trasig dator ska inte sätta stopp för dina möjligheter att skriva din tentamen eller genomföra dina studier. Vi kommer då att se till att du får tillgång till en dator i en datorsal på universitetet. Men tänk på att höra av dig i god tid.

VFU, verksamhetsförlagd utbildning, ser mycket olika ut beroende på utbildning. Bäst besked får du genom att ta kontakt direkt med de som ansvarar för din utbildning. Universitetet för hela tiden dialog med dem som tar emot våra studenter på VFU, t.ex. hälso- och sjukvården och skolorna.

Vi har stängt vissa grupprum eftersom de är relativt små och man riskerar att sitta för nära varandra. Det går fortfarande att använda studentarbetsplatserna i våra öppna ytor. Det finns också grupprum som är öppna, men där hälften av platserna är avstängda. 

Tänk på att alltid hålla avstånd vid våra studieplatser!

Villkoren har gjorts om, så nu gäller statens studentförsäkring tillfälligt även när du får distansundervisning i hemmet. Det betyder att du är försäkrad om du råkar ut för en olycka som orsakar kroppsskada i direkt samband med dina studier. Det här gäller så länge Folkhälsomyndigheten rekommenderar att universitetens undervisning ska ske på distans.

För de studenter som omfattas av någon av dessa försäkringar - Student IN/FAS/FAS plus - och väljer att stanna kvar i Sverige och delta i distansutbildningar så gäller försäkringen som vanligt. Om studenten vill avbryta sina studier eller delta i distansutbildningar från hemlandet, så ersätts inte resan till hemlandet. Studenterna omfattas heller inte av någon försäkring från Kammarkollegiet i sitt hemland, även om de bedriver distansstudier vid en svensk högskola eller universitet. 

Olycksfallsförsäkringen ersätter inte din egen hemförsäkring. Även i fortsättningen är det viktigt att du har en sådan, eftersom den täcker helt andra saker än den här försäkringen.

Om du vet eller tror att du är i en riskgrupp ska du boka ett besök hos Campushälsan genom att This is an email address eller ringa 019-603 6105. Campushälsan tar sedan kontakt med kursansvarig lärare, som ser om enklare anpassningar kan göras för att underlätta dina studier. Möjligheterna skiljer sig åt mellan olika utbildningar.

Tänk också på att många miljöer (som aulor och tentamenssalar) har anpassats för att minska smittspridning, med långa avstånd, handsprit, begränsningar av antal personer i lokalen med mera.

Om det finns särskilda skäl kan du ansöka om att skjuta upp din studiestart. Medicinska skäl är en sådan anledning. Mer om detta kan du läsa här.

Roligt att du är med i ett mentorprogram! Det finns flera olika (som till exempel universitetets Mentor Match), men just nu har alla en sak gemensamt: mötena blir lite annorlunda under coronapandemin.

Som med alla andra möten nu är det avstånd och hänsyn som gäller när du och din mentor träffas.  Kontrollera först så att ingen av er är i riskgrupp och fundera sedan på om ni kan mötas digitalt. Tänk också på att följa Folkhälsomyndighetens råd.

Ja, vi planerar för det.

Men allt beror naturligtvis på hur covid-19 sprids över världen.

Det är idag tillåtet för studenter att resa in till Sverige och det blir nu återigen möjligt för studenter från andra länder att söka sig till Örebro universitet.  Det gäller både grundnivå och avancerad nivå.

Tanken är att campusundervisningen ska blandas med digitala inslag för att minska antalet personer som samtidigt är i våra lokaler. Universitetet kommer att informera inresande studenter om vilka restriktioner och säkerhetsåtgärder som gäller i Sverige.

Det går inte att resa till hela världen än. UD avråder från resor till många länder. Men vi förbereder nu för utbyte med länder i Europa. Det är då lättare att ta sig hem till Sverige om det skulle krävas.

Vill du resa kommer du att behöva göra en egen riskbedömning om det kommer att gå att genomföra studierna. Det är viktigt att du noggrant läser igenom Folkhälsomyndighetens rekommendationer, kontrollerar eventuella reserestriktioner från UD, ser över försäkringsskyddet och går igenom vilka bestämmelser som gäller på det mottagande universitetet. När du sedan är på plats behöver du förstås också ha koll på vad som händer med coronapandemin där du är.

För dig som är sugen på att studera i Europa finns mycket bra information på våra sidor för internationella möjligheter.

För att hindra smittspridning används nu en särskild rutin om nya fall upptäcks vid universitetet.

Region Örebro läns smittskyddsteam har fått direktvägar för att snabbt nå ansvariga på varje institution och andra verksamheter på universitet. Om vården upptäcker att smitta sprids i en grupp på campus kommer flera olika åtgärder att sättas in.  Även vid enstaka fall finns en förberedd plan för hur universitetet ska agera när vi får kännedom om att någon har fått covid-19.

Bland annat kommer alla personer i den smittades närhet att underrättas. Det betyder till exempel att studenter som gått på samma föreläsningar eller personal som arbetar tillsammans får reda på att en person i deras närhet är smittad. Hör man inget är man alltså inte direkt berörd av fallet.

Det finns en mer detaljerad artikel om det här på våra interna sidor för studenter, Studenttjänster, och för personal, Inforum. (inlogg krävs).

Det är ganska många. Här är några exempel:

 • Antalet personer som får vara i varje sal har minskats rejält. Redan från början har det varit glest möblerat för att provtagarna inte ska kunna se varandras svar. Men nu ökar alltså avstånden ytterligare. I många salar handlar det om en halvering av antalet platser.
 • För att det inte ska bli för många i varje rum har ett stort antal extra salar tagits i bruk. I vanliga fall används sex större tentasalar. Vid de tillfällen många kurser vill ha tentamen finns nu totalt 25 salar som kan användas.
 • För att inte för många personer ska vara på campus samtidigt kommer tentor att skrivas under morgon, eftermiddag och kväll. Även lördagar och vissa söndagar kommer tentamen att genomföras.
 • Tentamenssalarna städas varje dag. Studenter uppmanas även att rengöra sin plats med de rengöringsservetter som finns i alla tentasalar.
 • Student som vår campushälsa har konstaterat tillhör en riskgrupp placeras med extra långt avstånd till övriga tentander.
 • När du blir avbockad till tentamen möter du inte personalen ansikte mot ansikte. De sitter på andra sidan ett plexiglas.
 • Det finns handsprit i alla lokaler.
 • Alla tentamensvakter har visir, eftersom de rör sig runt i lokalen.
 • Vill du använda eget munskydd och visir är det tillåtet. När du legitimerar dig måste vi dock kunna se att ditt ansikte på andra sidan plexiglaset.

Det finns också några punkter där det är viktigt att alla tar eget ansvar:

 • Kom inte till tentamen om du känner dig sjuk. Det finns tillfällen att göra om tentamen om man inte kan gå första gången. Personer som visar tecken på att ha covid-19 kan uppmanas att lämna lokalen. Den som då inte följer tentamensvaktens anvisningar kommer att anmälas för störande och riskerar då disciplinära straff som varning eller avstängning från studierna.
 • Kom i god tid. Då hjälper du till att minska risken för köbildning. 30 minuter innan start öppnar vi för legitimering och utdelning av platser i lokalen.  
 • Om det uppstår kö, så håll avstånd och lyssna på de instruktioner som personalen ger dig.
 • Håll avstånd på vägen till och från tentamenslokalen.

Det finns många svar på den frågan, men ett svar är gemensamt för alla utbildningar. Det är för att en utbildning från 2020 ska vara lika mycket värd som en utbildning från 2019. Då måste kunskaperna testas på ett lika bra sätt som tidigare.
För många utbildningar går det att genomföra examinationer på distans på ett utmärkt sätt. Men för andra är det mycket svårare. Det kan till exempel handla om att man måste ha tillgång till ett laboratorium eller genomföra ett praktiskt prov.
I vissa fall handlar det också om att salstentor behöver genomföras av till exempel rättssäkerhetsskäl eller med hänsyn till framtida patientsäkerhet. Vi måste kunna garantera studentens självständighet i både kunskaper och färdigheter.
Bland annat kan det handla om att hindra de olika typer av ganska avancerat fusk som vissa utbildningar över hela landet har liknande problem med, som att någon annan person hyrs in för att skriva tentamen på distans. Men det finns också många andra anledningar, som att kunskapen testas i enlighet med en viss pedagogisk modell.
För att genomföra en salstentamen krävs ett särskilt beslut från ansvarig prefekt. Den måste också ske enligt de nya reglerna, som bland annat innebär ungefär hälften så många i varje sal jämfört med tidigare, särskilda skyddsåtgärder och vakter även i utrymmen utanför salen för en säker inslussning.

En student som i tentamenssalen uppvisar tydliga symptom på covid-19 (som påtaglig förkylning, hosta, eller feber) och som påverkar övriga studenter och verksamheten under tentamen kan komma att uppmanas att lämna salen.

I fall en student inte följer tentamensvaktens uppmaning om att lämna salen upprättas en anmälan om störande. Det kan medföra risk för disciplinära åtgärder i form av varning eller avstängning från studierna. Agerandet kan samtidigt få till följd att studenten avvisas från tentamen.

Frågor som rör universitetet

Vi följer rekommendationerna från myndigheter som Folkhälsomyndigheten och UD. Vi fattar löpande våra egna beslut, till exempel om tjänsteresor och studentutbyten.

En mycket stor del av undervisningen sker på distans och de flesta medarbetare jobbar hemifrån.

Vi ställer in alla internationella tjänsteresor och minimerar tjänsteresor inom Sverige.
Vi rekommenderar studenter och anställda att minimera egna resor nationellt och internationellt.
Alla konferenser vid universitetet med internationellt deltagande ställs in.
Även ett antal andra stora möten kommer att ställas in, senareläggas eller hållas digitalt. 
Större grupper med besök från utlandet avbokas.
Alla medarbetare och studenter har uppmanats att vara mycket noggranna med att tvätta händerna, inte hosta och nysa rakt ut eller i händerna och stanna hemma vid sjukdom.

Många av sittplatserna i våra lärosalar och vid studieplatserna ute på campus har stängts av för att det ska gå att hålla avstånd.

Runt om på våra campus (bland annat vid de större entréerna) finns handspritsstationer. Tusentals affischer och bordspratare har också placerats ut för att bland annat påminna om att hålla avstånd, tvätta händerna, stanna hemma vid sjukdom och gå utomhus istället för i korridorerna.

När någon blir sjuk finns upparbetade rutiner för hur smittspridning ska förhindras.

Studentföreningar och andra som arrangerar sociala aktiveter ska följa de råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Örebro universitet vädjar till alla föreningar som är verksamma vid universitetet att ta stort ansvar och undvika aktiviteter där det är svårt att hålla avstånd eller som innefattar konsumtion av alkohol.

Här kan du följa den aktuella utvecklingen i vår region och se de rekommendationer som gäller för Region Örebro län.

Vad kan jag göra?

Vi uppmanar alla som känner av symtom att stanna hemma.

Vanliga symtom är hosta, andra luftvägsbesvär eller feber.

Följ de instruktioner som 1177 ger på den här sidan.

Du kan även ringa till det nationella informationsnumret 113 13 om du har frågor om coronaviruset.

Det här är de råd som Folkhälsomyndigheten ger:

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Nej, du kommer med stor sannolikhet få stanna hemma minst en vecka.

Den sjunde oktober 2020 införde Region Örebro län nya regler. Behandlande läkare ger nu besked om att den som bor i samma hushåll som en smittad också ska stanna hemma.

Hushållskontakter som fått besked av läkare att stanna hemma ska göra det i sju dagar från den smittade personens provtagningsdatum. Efter fem dagar ska ett PCR-test för covid-19 tas, även om personen inte har några symtom, och efter det får man vänta hemma på provsvar.

Till personer i ett hushåll räknas alla som bor tillsammans. 

Barn i förskola, grundskola eller gymnasiesärskola är undantagna om de är friska.

Det här är vad som gäller, enligt Folkhälsomyndigheten:

 

"De flesta personer som får lindriga sjukdomssymtom blir friska inom ett par veckor men för en del kan det ta betydligt längre tid, veckor till månader, innan man känner sig frisk igen.

För de som blir allvarligt sjuka och behöver sjukhusvård tar det också ofta lång tid innan man känner sig helt återställd.

Sjukdomen drabbar väldigt olika och det verkar som att hos vissa kan diffusa symtom hålla i sig under lång tid. Vid kraftigare infektioner förekommer också att man kan bli mycket trött under en längre tid efteråt.

Smittsamheten av covid-19 är sannolikt störst i anslutning till insjuknandet och i början av sjukdomsförloppet. Stanna hemma i minst sju dagar efter att du insjuknade, du ska även ha varit frisk och symtomfri i två dagar."

Bor du i Örebro län kan du ta ett PCR-test för att se om du är smittad. Provet är gratis och regionen uppmanar till test även vid lindriga symtom. Provtagningsstationer finns på en rad platser runt om i länet.

1177.se finns instruktioner för hur du gör för att beställa provtagning.

Även du som för tillfället vistas i en annan region kan gå in på 1177.se för att se vad som gäller där du är.

Ja. Folkhälsomyndigheten har beslutat om särskilda lokala allmänna råd för Örebro län. De gäller fram till och med den 13 december. Här är alla råden:

Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.

Man bör inte vistas mer än nödvändigt i inomhusmiljöer med människor som man normalt inte träffar. Utomhusmiljöer omfattas inte av detta råd. Nödvändiga besök för att till exempel köpa livsmedel eller medicin, eller medicinskt motiverad träning i badhus eller gym omfattas inte heller. Det är dock viktigt att göra sådana besök på tider då risken för trängsel är liten och att man undviker omklädningsrum vid eventuell träning.
 
Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Träningar för barn och ungdomar i grundskolan omfattas dock inte.

Man bör enligt detta råd avstå från evenemang som samlar många människor samtidigt, oavsett om det sker inom- eller utomhus. Det handlar exempelvis om konserter, teater, bio och andra föreställningar, religiösa evenemang och högtidsfiranden. Risken för smittspridning ökar i dessa situationer och det är även riskfyllt med resor till och från sådana evenemang. För barn och unga är dock idrott viktigt. Eftersom barn och ungas påverkan på smittspridningen är låg kan de fortsätta träna sin idrott. Det är dock viktigt att man undviker onödiga fysiska kontakter som att dela vattenflaskor och skydd, eller att skrika och kramas. Det är också bra om medföljande vuxna endast hämtar och lämnar barnet vid träningen så att nya kontakter undviks. Matcher och tävlingar bör dock inte genomföras varken för barn eller vuxna eftersom detta ofta innebär att nya kontakter skapas och eftersom det kan vara svårt att avstå från att delta trots att man har symtom. Med matcher och tävlingar avses även cuper, serier och andra tävlingsarrangemang. Yrkesmässig idrott omfattas inte av detta råd.
 

Var och en bör om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.

Rådet innebär en inskärpning av kravet på att hålla avstånd till andra människor. Med fysisk kontakt menas umgänge inom 1-1,5 meters avstånd, speciellt vid kontakter som varar mer än 15 minuter. Man bör helt undvika vissa typer av aktiviteter, om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra. Det kan handla om viss icke yrkesmässig idrottsutövning t.ex. kontaktsporter som brottning, ishockey och basket, samt fester, bröllop, kalas, middagar och andra privata tillställningar, afterwork, massage, fotvård och att besöka frisör eller skönhetsvård, som inte är medicinskt motiverat.
 

 

Du ska förstås följa vårdens instruktioner. Men vi är också tacksamma om du genast berättar för oss, genom att mejla vår säkerhetsavdelning på This is an email address.

Då kan vi snabbare se om smitta sprids i vissa grupper på universitetet och om vi behöver sätta in några extra åtgärder. Detta gäller både studenter och personal.

Vi har löpande kontakt med vårdens smittspårare, men det här är ett sätt att kunna arbeta snabbare och också en extra säkerhetsåtgärd för att inte missa något.

Här hittar du Region Örebro läns sida med råd och instruktioner till dig som är smittad.

För dig som är anställd

Det är en del att hålla reda på när det gäller till exempel läkarintyg, smittbärarpenning och ersättning för karensdag. Reglerna har ändrats en del under pandemin, så det är alltid bäst att kontrollera vad som gäller på Försäkringskassans sida för coronainformation.

Högskolepedagogiskt centrum har tagit fram en sida med information om hur du undervisar online.

Information om att undervisa online

På Inforum (intranätet) finns en sida med information kring hantering av examinationer.

Information kring hantering av examinationer (Inforum för anställda)

För dig som anställd finns en sida på Inforum (intranätet) med information om utrustning och programvaror du kan behöva för att arbeta hemma.

Information om att arbeta hemma (Inforum för anställda)

Frågor om resor

Fortfarande sprids Covid-19 över världen. Digitala konferenser är det som gäller en tid till. Resor till och från andra länder får vänta. 

Det här beslutet gäller fram till och med 6 juni 2021. 

Inga tjänsteresor utomlands är tillåtna. Det gäller även för biljetter som bokats för länge sedan. Vi avråder även från tjänsteresor inom Sverige.

Särskilda undatag kan beviljas av prefekt respektive avdelningschef.

Vi uppmanar också alla studenter och anställda att minimera antalet resor, både inom och utanför Sverige.

Vi minimerar antalet tjänsteresor inom Sverige och rekommenderar istället digitala möten.

Arbetspendling berörs inte av denna rekommendation.

Om en tjänsteresa ändå måste genomföras är det viktigt att iaktta försiktighet och att både följa Folkhälsomyndighetens råd och lokala bestämmelser på den plats du tänker besöka. Till exempel kan reglerna skilja sig mellan olika lärosäten. Lokala bestämmelser kan också förändras snabbt, till exempel vid smittspridning.

Nej, inte om det är en större grupp. Alla sådana planerade besök ska avbokas.

Däremot kan vi ta emot enskilda besökare från andra länder. Då gäller att värdinstitutionen (eller motsvarande) ska ge en tydlig introduktion till vilka regler som gäller för att förhindra smittspridning.

Det här gäller minst till den 6 juni 2021.

Jag vill veta mer

Nu kan du ringa till det nationella informationsnumret 113 13 om du har frågor om coronaviruset.

Du kan skicka frågan hit: This is an email address

Vi svarar så snabbt vi kan, men ibland är det många som ställer frågor och då kan svaret dröja några dagar.