This page in English

Information om Örebro universitet och coronaviruset

Örebro universitet planerar för att börja undervisa på campus, men för att begränsa spridningen av coronaviruset kommer en del undervisning att ske digitalt. De som är nya på universitetet prioriteras när det gäller undervisning på plats på campus.

Du som är student hittar information om vad som gäller för just dina kurser på Blackboard.

Genom att komma i god tid till föreläsningar, seminarier och tentor kan vi undvika trängsel. Det är också bra att inte vistas på campus i onödan för att minska smittspridningen.

På den här sidan finns samlad information om hur Örebro universitet arbetar för att minska spridningen av coronaviruset.

Senaste uppdatering: 6 augusti klockan 14:55 Inaktuella frågor borttagna

För dig som är student

Du måste följa informationen på Blackboard. Den uppdateras kontinuerligt. Finns det ingen ny information så gäller den information som du har fått tidigare. 

Vi kommer att börja undervisa på campus. En del undervisning kommer att ske på vanligt sätt, en del digitalt. Vi vill inte vara för många samtidigt på universitetsområdet. De som är nya på universitetet ska prioriteras.

Men vi kommer förstås att följa vad Folkhälsomyndigheten säger. Vi är beredda att snabbt återgå helt till digital undervisning om det skulle krävas för att minska smittspridningen.

Många tentor kommer att ske digitalt.

Även en del salstentor kommer att genomföras, men det kommer att se annorlunda ut än i vanliga fall. Plexiglas har satts upp vid känsliga punkter och det kommer att vara betydligt färre personer än vanligt i varje sal, så att det går att hålla ordentliga avstånd.

 

Nej. Tyvärr går inte det.

För att alla ska kunna ta del av undervisningen, kommer den att vara helt digital på sex av sju masterprogram. Det samma gäller tentamen. Ett undantag finns: masterprogrammet i experimentell medicin, där det inte är möjligt att erbjuda undervisning i digital form.

På grund av coronapandemin kommer uppsamlingstentamina i augusti bli en annan examinationsform. Merparten blir digitala hemtentamen. Undantag är till exempel laborationer och andra examinationsmoment som måste göras på plats.

Den som planerar att göra en uppsamlingstentamen i augusti och har frågor kontaktar utbildningsadministrationen vid den institution som ger utbildningen.

E-postadress till utbildningsadministrationen på Handelshögskolan This is an email address

E-postadress till utbildningsadministrationen på institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap This is an email address

E-postadress till utbildningsadministrationen på Institutionen för hälsovetenskaper This is an email address

E-postadress till utbildningsadministrationen på Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete This is an email address

E-postadress till utbildningsadministrationen på Institutionen för medicinska vetenskaper This is an email address

E-postadress till utbildningsadministrationen på Musikhögskolan This is an email address

E-postadress till utbildningsadministrationen på Institutionen för naturvetenskap och teknik This is an email address

E-postadress till utbildningsadministrationen på Restaurang- och hotellhögskolan
This is an email address

Ta kontakt med din institution, så att ni kan lösa problemet tillsammans. En trasig dator ska inte sätta stopp för dina möjligheter att skriva din tentamen eller genomföra dina studier. Vi kommer då att se till att du får tillgång till en dator i en datorsal på universitetet. Men tänk på att höra av dig i god tid.

VFU, verksamhetsförlagd utbildning, ser mycket olika ut beroende på utbildning. Bäst besked får du genom att ta kontakt direkt med de som ansvarar för din utbildning. Universitetet för hela tiden dialog med dem som tar emot våra studenter på VFU, t.ex. hälso- och sjukvården och skolorna.

Vi har stängt vissa grupprum eftersom de är relativt små och man riskerar att sitta för nära varandra. Det går fortfarande att använda studentarbetsplatserna i våra öppna ytor.

Tänk på att alltid hålla avstånd vid våra studieplatser!

Villkoren har gjorts om, så nu gäller statens studentförsäkring tillfälligt även när du får distansundervisning i hemmet. Det betyder att du är försäkrad om du råkar ut för en olycka som orsakar kroppsskada i direkt samband med dina studier. Det här gäller så länge Folkhälsomyndigheten rekommenderar att universitetens undervisning ska ske på distans.

För de studenter som omfattas av någon av dessa försäkringar - Student IN/FAS/FAS plus - och väljer att stanna kvar i Sverige och delta i distansutbildningar så gäller försäkringen som vanligt. Om studenten vill avbryta sina studier eller delta i distansutbildningar från hemlandet, så ersätts inte resan till hemlandet. Studenterna omfattas heller inte av någon försäkring från Kammarkollegiet i sitt hemland, även om de bedriver distansstudier vid en svensk högskola eller universitet. 

Olycksfallsförsäkringen ersätter inte din egen hemförsäkring. Även i fortsättningen är det viktigt att du har en sådan, eftersom den täcker helt andra saker än den här försäkringen.

Det är Campushälsan som hjälper utbildningarna att hitta rätt åtgärder för olika typer av kurser.

Om du vet eller tror att du är i en riskgrupp ska du boka ett besök hos Campushälsan genom att This is an email address eller ringa 019-603 6105. Campushälsan tar sedan kontakt med kursansvarig lärare.

Frågor som rör universitetet

Vi följer rekommendationerna från myndigheter som Folkhälsomyndigheten och UD. Vi fattar löpande våra egna beslut, till exempel om tjänsteresor och studentutbyten.
Vi ställer in alla internationella tjänsteresor och avråder från tjänsteresor inom Sverige.
Vi rekommenderar studenter och anställda att minimera egna resor nationellt och internationellt.
Alla konferenser vid universitetet med internationellt deltagande ställs in.
Även ett antal andra stora möten kommer att ställas in, senareläggas eller hållas digitalt. 
Större grupper med besök från utlandet avbokas.
Alla medarbetare och studenter har uppmanats att vara mycket noggranna med att tvätta händerna, inte hosta och nysa rakt ut eller i händerna och stanna hemma vid sjukdom.

Alla internationella konferenser arrangerade av universitetet ställs in den närmaste tiden.

Alla större möten med fler än 50 deltagare kommer att ställas in, senareläggas eller hållas digitalt. Det gäller till exempel universitetets stora Vårmingel, som nu istället troligen ersätts med en annan aktivitet i höst.

Större grupper med besök från utlandet avbokas.

Även studentkåren har vidtagit åtgärder och följer samma rekommendationer som universitetet.

 

Vad kan jag göra?

Vi uppmanar alla som känner av symtom att stanna hemma.

Vanliga symtom är hosta, andra luftvägsbesvär eller feber.

Följ de instruktioner som 1177 ger på den här sidan.

Du kan även ringa till det nationella informationsnumret 113 13 om du har frågor om coronaviruset.

Det här är de råd som Folkhälsomyndigheten ger:

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Det här är vad som gäller, enligt Folkhälsomyndigheten:

 

"De flesta personer som får lindriga sjukdomssymtom blir friska inom ett par veckor men för en del kan det ta betydligt längre tid, veckor till månader, innan man känner sig frisk igen.

För de som blir allvarligt sjuka och behöver sjukhusvård tar det också ofta lång tid innan man känner sig helt återställd.

Sjukdomen drabbar väldigt olika och det verkar som att hos vissa kan diffusa symtom hålla i sig under lång tid. Vid kraftigare infektioner förekommer också att man kan bli mycket trött under en längre tid efteråt.

Smittsamheten av covid-19 är sannolikt störst i anslutning till insjuknandet och i början av sjukdomsförloppet. Stanna hemma i minst sju dagar efter att du insjuknade, du ska även ha varit frisk och symtomfri i två dagar."

För dig som är anställd

Högskolepedagogiskt centrum har tagit fram en sida med information om hur du undervisar online.

Information om att undervisa online

På Inforum (intranätet) finns en sida med information kring hantering av examinationer.

Information kring hantering av examinationer (Inforum för anställda)

För dig som anställd finns en sida på Inforum (intranätet) med information om utrustning och programvaror du kan behöva för att arbeta hemma.

Information om att arbeta hemma (Inforum för anställda)

Frågor om resor

Fortfarande sprids Covid-19 över världen. Digitala konferenser är det som gäller en tid till. Resor till och från andra länder får vänta.

Inga tjänsteresor utomlands är tillåtna. Det gäller även för biljetter som bokats för länge sedan. Vi avråder även från tjänsteresor inom Sverige.

Särskilda undatag kan beviljas av prefekt respektive avdelningschef.

Vi uppmanar också alla studenter och anställda att minimera antalet resor, både inom och utanför Sverige.

Vi avråder från tjänsteresor inom Sverige och rekommenderar istället digitala möten.

Arbetspendling berörs inte av denna rekommendation.

Jag vill veta mer

Nu kan du ringa till det nationella informationsnumret 113 13 om du har frågor om coronaviruset.

Du kan skicka frågan hit: This is an email address

Vi svarar så snabbt vi kan, men ibland är det många som ställer frågor och då kan svaret dröja några dagar.