This page in English

Information om Örebro universitet och coronaviruset

Örebro universitet har ställt om till digital undervisning för att hindra smittspridning av corona.

Under höstterminen 2021 planerar vi för en försiktig återgång till utbildning på campus. Stegvis kommer vi att minska andelen digital undervisning och öppna upp våra lokaler igen. Det kan du läsa mer om här.

Du som är student hittar information om vad som gäller för just dina kurser på Blackboard.

På den här sidan finns samlad information om hur Örebro universitet arbetar för att minska spridningen av corona.

Senaste uppdateringar:  27 september: Större uppdatering. Många svar delvis förändrade inför återgången till campus. Inaktuella frågor borttagna. 30 augusti: Inaktuell information borttagen ur flera frågor. 24 augusti: Ny fråga: Hur gör jag för att vaccinera mig? 

För dig som är student

Du måste följa informationen på Blackboard. Den uppdateras kontinuerligt. Finns det ingen ny information så gäller den information som du har fått tidigare. 

Många tentor kommer att ske digitalt.

Under första delen av höstterminen 2021 är det huvudregeln. 

I vissa fall kan undantag göras. Det gäller till exempel när det krävs laborationer eller konstnärliga examinationer. Då ska Folkhälsomyndighetens rekommendationer följas och särskilda säkerhetsåtgärder vidtas för att undvika smittspridning.

Det finns också möjlighet för prefekter att bevilja undantag för vissa salstentor. Vilka säkerhetsåtgärder som då krävs i tentasalarna kan du läsa mer om här.

Om smittsituationen tillåter planerar vi för att öppna upp för fler salstentor från och med slutet på oktober (vecka 43).

Ta kontakt med din institution, så att ni kan lösa problemet tillsammans. En trasig dator ska inte sätta stopp för dina möjligheter att skriva din tentamen eller genomföra dina studier. Vi kommer då att se till att du får tillgång till en dator i en datorsal på universitetet. Men tänk på att höra av dig i god tid.

VFU ser mycket olika ut beroende på utbildning. Bäst besked får du därför genom att ta kontakt direkt med de som ansvarar för din utbildning. Universitetet för hela tiden dialog med dem som tar emot våra VFU-studenter, t.ex. hälso- och sjukvården och skolorna.

Villkoren har gjorts om, så nu gäller statens studentförsäkring tillfälligt även när du får distansundervisning i hemmet. Det betyder att du är försäkrad om du råkar ut för en olycka som orsakar kroppsskada i direkt samband med dina studier. Det här gäller så länge Folkhälsomyndigheten rekommenderar att universitetens undervisning ska ske på distans.

För de studenter som omfattas av någon av dessa försäkringar - Student IN/FAS/FAS plus - och väljer att stanna kvar i Sverige och delta i distansutbildningar så gäller försäkringen som vanligt. Om studenten vill avbryta sina studier eller delta i distansutbildningar från hemlandet, så ersätts inte resan till hemlandet. Studenterna omfattas heller inte av någon försäkring från Kammarkollegiet i sitt hemland, även om de bedriver distansstudier vid en svensk högskola eller universitet. 

Olycksfallsförsäkringen ersätter inte din egen hemförsäkring. Även i fortsättningen är det viktigt att du har en sådan, eftersom den täcker helt andra saker än den här försäkringen.

Det är Campushälsan som gör den medicinska bedömningen av vilka som är i riskgrupp. Från den första oktober ansvarar Previa för Campushälsan. De nås på 0771-23 00 00.

Som lärosäte gör vi ingen skillnad mellan vaccinerade och ovaccinerade studenter. Ovaccinerade studenter ska liksom andra ovaccinerade medborgare förhålla sig till Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att avstå från större sociala sammanhang, undvika trängsel och så vidare. Några särskilda anpassningar görs inte av universitetet. Undervisningen återgår till lärmiljöer i normal utsträckning och trängsel i campusmiljöerna begränsas inte.

I de fall en student av medicinska skäl inte kan vaccineras är det upp till läraren att bedöma om det är möjligt att med enklare insatser bistå med att filma eller streama föreläsningar, till exempel på Zoom. Vår bedömning är att antalet studenter som skulle kunna omfattas av detta är mycket lågt.

När Campushälsan gör den medicinska bedömningen ansvarar de också för att utfärda ett underlag som studenten överlämnar till kursansvarig lärare. 

För att hindra smittspridning används nu en särskild rutin om nya fall upptäcks vid universitetet.

Region Örebro läns smittskyddsteam har fått direktvägar för att snabbt nå ansvariga på varje institution och andra verksamheter på universitet. Om vården upptäcker att smitta sprids i en grupp på campus kommer flera olika åtgärder att sättas in.  Även vid enstaka fall finns en förberedd plan för hur universitetet ska agera när vi får kännedom om att någon har fått covid-19.

Bland annat kommer alla personer i den smittades närhet att underrättas. Det betyder till exempel att studenter som gått på samma föreläsningar eller personal som arbetar tillsammans får reda på att en person i deras närhet är smittad. Hör man inget är man alltså inte direkt berörd av fallet.

Det finns en mer detaljerad artikel om det här på våra interna sidor för studenter, Studenttjänster, och för personal, Inforum. (inlogg krävs).

Det är ganska många. Här är några exempel:

 • Antalet personer som får vara i varje sal har minskats rejält. Redan från början har det varit glest möblerat för att provtagarna inte ska kunna se varandras svar. Men nu ökar alltså avstånden ytterligare. I många salar handlar det om en halvering av antalet platser.
 • För att det inte ska bli för många i varje rum har ett stort antal extra salar tagits i bruk. I vanliga fall används sex större tentasalar. Vid de tillfällen många kurser vill ha tentamen finns nu totalt 25 salar som kan användas.
 • För att inte för många personer ska vara på campus samtidigt kommer tentor att skrivas under morgon, eftermiddag och kväll. Även lördagar och vissa söndagar kommer tentamen att genomföras.
 • Tentamenssalarna städas varje dag. Studenter uppmanas även att rengöra sin plats med de rengöringsservetter som finns i alla tentasalar.
 • Student som vår campushälsa har konstaterat tillhör en riskgrupp placeras med extra långt avstånd till övriga tentander. I särskilda fall, efter medicinsk bedömning, kan det också bli fråga om en mer avskild placering.
 • När du blir avbockad till tentamen möter du inte personalen ansikte mot ansikte. De sitter på andra sidan ett plexiglas.
 • Det finns handsprit i alla lokaler.
 • Alla tentamensvakter har visir, eftersom de rör sig runt i lokalen.
 • Vill du använda eget munskydd och visir är det tillåtet. När du legitimerar dig måste vi dock kunna se ditt ansikte.
 • För att undvika köbildning innan tentamen finns vakter på plats i större utrymmen utanför salarna. De slussar in några personer åt gången. 
 • När du är klar ska du räcka upp handen. Då kommer en vakt och ser till att tentan blir inlämnad och att du kan gå hem säkert, utan att hamna i en kö vid utgången.

Det finns också några punkter där det är viktigt att alla tar eget ansvar:

 • Kom inte till tentamen om du känner dig sjuk. Det finns tillfällen att göra om tentamen om man inte kan gå första gången. Personer som visar tecken på att ha covid-19 kan uppmanas att lämna lokalen. Den som då inte följer tentamensvaktens anvisningar kommer att anmälas för störande och riskerar då disciplinära straff som varning eller avstängning från studierna.
 • Kom i god tid. Då hjälper du till att minska risken för köbildning. 30 minuter innan start öppnar vi för legitimering och utdelning av platser i lokalen.  
 • Om det uppstår kö, så håll avstånd och lyssna på de instruktioner som personalen ger dig.
 • Håll avstånd på vägen till och från tentamenslokalen.

Det finns många svar på den frågan, men ett svar är gemensamt för alla utbildningar. Det är för att en utbildning från 2021 eller 2020 ska vara lika mycket värd som en utbildning från 2019. Då måste kunskaperna testas på ett lika bra sätt som tidigare.
För många utbildningar går det att genomföra examinationer på distans på ett utmärkt sätt. Men för andra är det mycket svårare. Det kan till exempel handla om att man måste ha tillgång till ett laboratorium eller genomföra ett praktiskt prov.
I vissa fall handlar det också om att salstentor behöver genomföras av till exempel rättssäkerhetsskäl eller med hänsyn till framtida patientsäkerhet. Vi måste kunna garantera studentens självständighet i både kunskaper och färdigheter.
Bland annat kan det handla om att hindra de olika typer av ganska avancerat fusk som vissa utbildningar över hela landet har liknande problem med, som att någon annan person hyrs in för att skriva tentamen på distans. Men det finns också många andra anledningar, som att kunskapen testas i enlighet med en viss pedagogisk modell.
För att genomföra en salstentamen krävs ett särskilt beslut från ansvarig prefekt. Den måste också ske enligt de nya reglerna, som bland annat innebär ungefär hälften så många i varje sal jämfört med tidigare, särskilda skyddsåtgärder och vakter även i utrymmen utanför salen för en säker inslussning.

En student som i tentamenssalen uppvisar tydliga symptom på covid-19 (som påtaglig förkylning, hosta, eller feber) och som påverkar övriga studenter och verksamheten under tentamen kan komma att uppmanas att lämna salen.

I fall en student inte följer tentamensvaktens uppmaning om att lämna salen upprättas en anmälan om störande. Det kan medföra risk för disciplinära åtgärder i form av varning eller avstängning från studierna. Agerandet kan samtidigt få till följd att studenten avvisas från tentamen.

Det är fortsatt väldigt osäkert hur det kommer att gå att resa i världen framöver. Därför har allt utbyte där våra studenter reser till andra lärosäten utanför Europa ställts in. Detta gäller för studier under både höstterminen 2021 och vårterminen 2022.

Det betyder att det blir lärosäten i Europa som våra studenter kan resa till. Orsaken är att det är lättare att snabbt ta sig hem om situationen skulle förändras.  Det är dock mycket viktigt att de som vill studera, göra praktik eller samla in data i ett annat europeiskt land följer utvecklingen noggrant. Det kan komma både svenska och utländska politiska beslut och myndighetsbeslut som plötsligt förändrar situationen.

Ja, det blir en försiktig öppning. I början sker undervisningen både digitalt och på plats.

De första två veckorna får våra nya studenter komma till campus och lära känna varandra. Därefter kommer alla studenter att ha cirka ett utbildningstillfälle på campus varje vecka. Det kommer att utökas så fort det går.

Vi lägger schemat så att det ska gå att hålla avstånd. Det kommer alltså att bli betydligt färre i varje sal än det var innan pandemin.

För internationella studenter är andelen undervisning på plats högre redan från början. Vi räknar med ungefär 50 procent.

Från och med den 8 november hoppas vi kunna öppna våra campus helt igen.

Ifall pandemin skulle förvärras igen är vi beredda att ställa om till helt digital undervisning. Men om vaccineringen skulle ge oss möjligheter att tidigt öppna upp mer har vi också en beredskap för det.

 

Frågor som rör universitetet

Vi följer rekommendationerna från myndigheter som Folkhälsomyndigheten och UD. Vi fattar löpande våra egna beslut, till exempel om tjänsteresor och studentutbyten.

En mycket stor del av undervisningen sker på distans och de flesta medarbetare jobbar hemifrån.

Vi ställer in alla internationella tjänsteresor och minimerar tjänsteresor inom Sverige.
Vi rekommenderar studenter och anställda att minimera egna resor nationellt och internationellt.
Alla konferenser vid universitetet med internationellt deltagande ställs in.
Även ett antal andra stora möten kommer att ställas in, senareläggas eller hållas digitalt. 
Större grupper med besök från utlandet avbokas.
Alla medarbetare och studenter har uppmanats att vara mycket noggranna med att tvätta händerna, inte hosta och nysa rakt ut eller i händerna och stanna hemma vid sjukdom.

Många av sittplatserna i våra lärosalar och vid studieplatserna ute på campus har stängts av för att det ska gå att hålla avstånd.

Runt om på våra campus (bland annat vid de större entréerna) finns handspritsstationer. Tusentals affischer och bordspratare har också placerats ut under pandemin för att bland annat påminna om att hålla avstånd, tvätta händerna, stanna hemma vid sjukdom och gå utomhus istället för i korridorerna.

När någon blir sjuk finns upparbetade rutiner för hur smittspridning ska förhindras.

Studentföreningar och andra som arrangerar sociala aktiveter ska följa de råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Örebro universitet vädjar till alla föreningar som är verksamma vid universitetet att ta stort ansvar och undvika aktiviteter där det är svårt att hålla avstånd eller som innefattar konsumtion av alkohol.

Här kan du följa den aktuella utvecklingen i vår region och se de rekommendationer som gäller för Region Örebro län.

Vad kan jag göra?

Vi uppmanar alla som känner av symtom att stanna hemma.

Vanliga symtom är hosta, andra luftvägsbesvär eller feber.

Följ de instruktioner som 1177 ger på den här sidan.

Du kan även ringa till det nationella informationsnumret 113 13 om du har frågor om coronaviruset.

Det här är de råd som Folkhälsomyndigheten ger:

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Bor du i Örebro län kan du ta ett PCR-test för att se om du är smittad. Provet är gratis och regionen uppmanar till test även vid lindriga symtom. Provtagningsstationer finns på en rad platser runt om i länet.

1177.se finns instruktioner för hur du gör för att beställa provtagning.

Även du som för tillfället vistas i en annan region kan gå in på 1177.se för att se vad som gäller där du är.

Du ska förstås följa vårdens instruktioner. Men vi är också tacksamma om du genast berättar för oss, genom att mejla vår säkerhetsavdelning på This is an email address.

Då kan vi snabbare se om smitta sprids i vissa grupper på universitetet och om vi behöver sätta in några extra åtgärder. Detta gäller både studenter och personal.

Vi har löpande kontakt med vårdens smittspårare, men det här är ett sätt att kunna arbeta snabbare och också en extra säkerhetsåtgärd för att inte missa något.

Här hittar du Region Örebro läns sida med råd och instruktioner till dig som är smittad.

Du som vill vaccinera dig mot covid-19 kan boka tid eller besöka en av Region Örebro läns drop in-mottagningar. Det är öppet även för de som kommer från andra delar av landet eller är medborgare i andra länder. På den här sidan har vi samlat information om hur du gör och hur du hittar till mottagningarna.

För dig som är anställd

Som arbetsgivare gör vi ingen skillnad mellan vaccinerade och ovaccinerade medarbetare. Ovaccinerade medborgare ska dock förhålla sig till Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att avstå från större sociala sammanhang, undvika trängsel osv. Några särskilda anpassningar görs inte av universitetet.

Om en medarbetare av medicinska skäl inte kan vaccinera sig eller har nedsatt immunförsvar ska denna prata med sin chef. Chef eller HR kontaktar företagshälsovården för en medicinsk bedömning. Därefter görs en bedömning om möjligheterna för en anpassning av arbetsuppgifter och arbetsmiljö. Vår bedömning är att antalet medarbetare som skulle kunna omfattas av detta är mycket lågt.

Ja. Universitetet har under pandemin gjort anpassningar för att bistå arbetet med att hålla ner smittspridningen och för att skapa goda förutsättningar för ett säkert campus. Därför ges också samtliga medarbetare på Örebro universitet möjlighet att vaccineras på betald arbetstid.

Undan för undan kommer Örebro universitets personal att återvända till sina arbetsplatser under hösten. Under oktober sker det växelvis, i samråd med närmaste chef. Den 8 november planerar vi att helt återvända till campus, om inget oförutsett inträffar.

Det är en del att hålla reda på när det gäller till exempel läkarintyg, smittbärarpenning och ersättning för karensdag. Reglerna har ändrats en del under pandemin, så det är alltid bäst att kontrollera vad som gäller på Försäkringskassans sida för coronainformation.

Högskolepedagogiskt centrum har tagit fram en sida med information om hur du undervisar online.

Information om att undervisa online

På Inforum (intranätet) finns en sida med information kring hantering av examinationer.

Information kring hantering av examinationer (Inforum för anställda)

För dig som anställd finns en sida på Inforum (intranätet) med information om utrustning och programvaror du kan behöva för att arbeta hemma.

Information om att arbeta hemma (Inforum för anställda)

Frågor om resor

Fortfarande sprids covid-19 över världen. Digitala konferenser är det som gäller en tid till. Resor till och från andra länder får vänta. 

Beslutet gäller under hela 2021.

Inga tjänsteresor utomlands är tillåtna. Det gäller även för biljetter som bokats för länge sedan. Vi avråder även från tjänsteresor inom Sverige.

Särskilda undatag kan beviljas av prefekt respektive avdelningschef.

Vi uppmanar också alla studenter och anställda att minimera antalet resor, både inom och utanför Sverige.

Beslutet gäller till och med vecka 44 2021. Efter det planerar vi för att tillåta ett större resande, om inget oförutsett inträffar.

Vi minimerar antalet tjänsteresor inom Sverige och rekommenderar istället digitala möten.

Arbetspendling berörs inte av denna rekommendation.

Om en tjänsteresa ändå måste genomföras är det viktigt att iaktta försiktighet och att både följa Folkhälsomyndighetens råd och lokala bestämmelser på den plats du tänker besöka. Till exempel kan reglerna skilja sig mellan olika lärosäten. Lokala bestämmelser kan också förändras snabbt, till exempel vid smittspridning.

Beslutet gäller till och med vecka 44 2021. Efter det planerar vi för att tillåta ett större resande, om inget oförutsett inträffar.

Nej, inte om det är en större grupp. Alla sådana planerade besök ska avbokas.

Däremot kan vi ta emot enskilda besökare från andra länder. Då gäller att värdinstitutionen (eller motsvarande) ska ge en tydlig introduktion till vilka regler som gäller för att förhindra smittspridning.

Det här gäller under hela 2021.

Då är det viktigt att hela tiden hålla sig informerad om vilka regler som gäller. Bestämmelserna kan ändras snabbt. Den senaste informationen finns alltid på Folkhälsomyndighetens sida. Där finns också samlad information på engelska. På Polisens hemsida finns uppdaterad information om vilka länders medborgare som inte tillåts resa in till Sverige för tillfället. Även där finns informationen samlad på engelska.

Jag vill veta mer

Folkhälsomyndigheten har en särskild sida på sin webbplats, där man uppdaterar med det senaste som gäller för lärosäten och vuxenutbildningar.

Här hittar du sidan.

Nu kan du ringa till det nationella informationsnumret 113 13 om du har frågor om coronaviruset.

Du kan skicka frågan hit: This is an email address

Vi svarar så snabbt vi kan, men ibland är det många som ställer frågor och då kan svaret dröja några dagar.