Åtta åtgärder i topp för att utveckla lärarutbildningen

Joachim Åström

Joachim Åström leder det fortsatta arbetet med att förnya lärarutbildningen.

En topplista med åtta särskilt angelägna åtgärder. Så sammanfattar Kenneth Nordgren sitt uppdrag att prioritera mellan alla förslag på att utveckla ”Framtidens lärarutbildning” vid Örebro universitet. Det handlar om allt från högsta ledningen till studenternas synpunkter.

– Det här är ett mycket bra underlag att gå vidare med. Kenneth Nordgren uppmärksammar väl hur komplex lärarutbildningen är samtidigt som han visar på vägar framåt, säger Joachim Åström, dekan för fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap, som ska leda det fortsatta arbetet med fokusområde Framtidens Lärarutbildning, en av de strategiska satsningarna vid Örebro universitet.

Kenneth Nordgren, professor i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik vid Karlstads universitet, lämnar idag sin rapport som är steget efter den interna genomlysning som leddes av Johan Öhman och som blev klar i våras. Uppdraget var att prioritera mellan alla de 90 förslag och synpunkter som den kartläggningen listade. Före sommaren fick också Joachim Åström det övergripande ansvaret för utvecklingsarbetet.

Starkt stöd för satsningen

Kenneth Nordgren identifierar tre olika nivåer i genomlysningen: brister i nuvarande utbildningen, särskilda utvecklingsbehov och det han kallar ”av idéburen karaktär”.  Han konstaterar också efter sina samtal med forskare, lärare och tjänstemän vid universitetet att det finns ett starkt stöd för att satsa på lärarutbildningen och att förväntningarna är stora. Däremot finns skilda uppfattningar om hur det ska gå till, med frågor om bland annat visionen, målen och vad kvalitet betyder.

Anna-Karin Andershed

Prorektor Anna-Karin Andershed

Analysen i rapporten landar i åtta topprioriteringar utan direkt rangordning, och innefattar både strategi och den operativa verksamheten.  Kenneth Nordgrens första punkt är vikten av att rektor ger ramar och en tydlig inriktning för arbetet med att utveckla en sammanhållen lärarutbildning. Det är enligt honom avgörande för att stärka statusen i utbildningen från dagens ”relativt blygsamma profil”.

Ny organisation redan på gång

I linje med detta förespråkar Kenneth Nordgren ett snabbt beslut om en ny ”kunnig och beslutsför” ledningsorganisation, med en ansvarig i nära samarbete med rektor. Det arbetet är redan igång. Ledningarna för universitetet, fakulteterna och institutionerna har haft en workshop som start på arbetet med att se över organisationen.

Kenneth Nordgren föreslår också att utreda om lärarutbildningen ska ha en särskild profil. Det skulle kunna vara en nära koppling mellan teori och praktik, mellan universitetet och skolor. I linje med en tydligare profil anser han också att universitetet ska satsa på mer samarbete runt lärarstudenternas praktik, den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU.

De andra prioriteringarna handlar om själva undervisningen, om examinationer och om tydliga kursplaner. Kenneth Nordgren anser också att det finns behov av åtgärder för att stärka forskningen.

– I rapporten diskuteras flera förslag med syfte att skapa en välutvecklad forskningsmiljö kopplad till lärarutbildningen som vi tar med oss i det fortsatta arbetet, säger Joachim Åström.

– Särskilt viktig i kommande satsningar blir frågan om profilering eftersom den hänger ihop med hur vi vill profilera framtidens lärarutbildning som helhet, fortsätter han.    

Ett stort engagemang

Kenneth Nordgren uppmanar också i rapporten till att ta tillvara det stora engagemang för ”Framtidens lärarutbildning” som finns på Örebro universitet.

– Vi är precis i början av ett stort förändringsarbete som kommer att kräva många människors engagemang och uthållighet. Jag tycker att man känner från hela organisationen att det finns en oerhörd kraft och vilja att bidra till utvecklingen av lärarutbildningen. Samtidigt måste vi se till att arbetet är grundat och strukturerat, att det finns en stabilitet och långsiktighet. Sådant tar tid, säger prorektor Anna-Karin Andershed.

­– Nästa steg är att utifrån rapporten och andra inventeringar formulera uppdrag och börja sjösätta olika utvecklingsprojekt, avslutar Joachim Åström.

Text och foto: Maria Elisson