Genomlysningen av lärarutbildningen klar

En lång lista med förslag för framtiden. Det är resultatet av genomlysningen av lärarutbildningen vid Örebro universitet som nu är klar. Nästa steg är att utse en person som ska prioritera bland förslagen och i förlängningen se till att satsningar och förändringsförslag blir till verklighet.

– De som gjort genomlysningen har gjort ett mycket gediget arbete, tagit det stora greppet och kommit med konkreta förslag som går att genomföra, säger Anna-Karin Andershed, prorektor med ansvar för utbildningen vid Örebro universitet.

Den rapport som nu är färdig är första steget i att vidareutveckla lärarutbildningen vid Örebro universitet till att bli den främsta i Sverige, en satsning som Johan Schnürer pekat ut som ett av tre fokusområden för att utveckla universitetet.

Anna-Karin Andershed

– Vi har mött ett stort engagemang och intresse för lärarutbildningen, från pedagoger, men också från lärare i de olika ämnena. Det här engagemanget är en förutsättning för fortsättningen, säger Johan Öhman, som lett arbetsgruppen.

Mycket att bygga vidare på

Gruppen har delat upp arbetet i fyra infallsvinklar. Greger Andersson har kartlagt organisationen, Annika Danielsson har intervjuat lärarutbildare, Per Nilsson har pratat med studenter och verksamma lärare och förskollärare, och Mikael Quennerstedt har gjort en internationell forskningsöversikt och intervjuat forskare på universitetet.

Krister Persson

– Genomlysningen visar att det finns så mycket gott att bygga vidare på, med det driv och engagemang som finns på lärarutbildningen. Men visst finns det saker som måste förbättras, säger Anna-Karin Andershed.

Många konkreta punkter

Listan på förslag till förändringar är lång, med många konkreta punkter. En del handlar om önskemål om en sammanhållen lärarutbildning, en organisationsform som i internationell forskning har visat sig vara en framgångsfaktor. I Örebro skulle det medföra en omorganisation som berör Lärarutbildningsnämnden och institutionerna.

– Det finns en stark önskan inom lärarutbildningen att en ny organisation inte bara ger Lärarutbildningsnämnden ansvar för kvalitet och innehåll utan också att den får faktiska möjligheter att ta detta ansvar. Det är samtidigt viktigt att betona att lärarutbildningen inte ska ägas av en enskild institution eller ett enskilt ämne utan är en gemensam uppgift för ingående institutioner och ämnen, säger Krister Persson, ordförande i Lärarutbildningsnämnden.

Johan Öhman

Ett axplock ur de andra förslagen: utveckla samarbetet med övningsskolorna, mer praktiknära forskning, mer yrkesverksamma lärare i lärarutbildningen, ge studenterna fler valmöjligheter och fler ämnen att välja på, öka samordningen mellan bedömning och krav i olika kurser, förstärk de didaktiska forskningsprofiler som finns idag, förbättra seminarierna, och mer utbildning i lärarens vardagliga arbete.

– Det är en livslång process att utbilda sig till lärare och vi har sett den starka viljan som finns att utveckla samarbetet med skolorna, att minska avståndet till universitetet.  Det kan ske på många olika sätt, till exempel mer praktiknära forskning och möjlighet för yrkesverksamma att komma tillbaka till universitet, säger Johan Öhman.

Flytta till ett hus

Ett mycket handfast förslag är att flytta samman utbildningen till ett hus, med undervisningslokaler som utformas efter olika behov, till exempel för förskollärare. Och salarna föreslås utrustas med den senaste teknologin.

Arbetsgruppens rapport kommer nu att utgöra underlag för en handlingsplan för det fortsatta utvecklingsarbetet och satsningarna på ”Framtidens lärarutbildning”.