De tar reda på hur värdekonflikter påverkar beslut på myndigheter

Jan Olsson och Monika Berg

Jan Olsson och Monika Berg ska studera etiska konflikter på tre statliga myndigheter.

Känslig natur ställs mot snabba transporter. Den typen av konflikt mellan olika värden möter tjänstemän som fattar beslut som regleras av lagar. Örebroforskare har fått tre miljoner kronor av Formas för att ta reda på hur etiska dilemman hanteras på tre statliga myndigheter.

– Ett mål med vår forskning är att utveckla riktlinjer för hur tjänstemän kan tillämpa grön offentlig etik, säger Jan Olsson, professor i statskunskap, som ska göra studien tillsammans med Örebrokollegan Monika Berg, forskare i miljösociologi.

Det finns värdekonflikter i offentlig verksamhet med stark koppling till hållbar utveckling och en grön offentlig etik. Forskarna ska studera hur lagar, policy och värdegrunder styr tjänstemännens handläggning. De ska också intervjua chefer och specialister för att se hur de hanterar konflikter, hur de motiverar sina beslut och vad som styr deras handlande.

– Grön offentlig etik rättfärdigar beslut som goda och kloka, att de följer reglerna eller får bra konsekvenser för miljö. Ibland blir det värdekonflikter, som när naturen ställs mot behov av transporter. Besluten är svåra att fatta och hanteras i hög grad av icke folkvalda tjänstemän, konstaterar Monika Berg,

Frihet inom ramarna för beslut

Ramlagar utan detaljstyrning har gett tjänstemän en stor frihet att tolka och värdera politiska mål. Samtidigt har pressen utifrån ökat, från politiker, medborgargrupper, företag, media och intresseorganisationer, vilka lyfter fram sina prioriterade värden och önskemål.

Syftet med projektet är att granska och utveckla teorier om betydelsen av den gröna offentliga etiken i tjänstemännens hantering av värdekonflikter. Jan Olsson och Monika Berg ska studera myndigheternas organisation och styrande dokument, bland annat för att identifiera motstridiga mål och formuleringar. De ska sedan undersöka hur denna typ av etiska spänningar utrycks och hanteras i det praktiska och strategiska arbetet, genom att intervjua ansvariga tjänstemän.

Identifiera vad som stärker etik

– Tidigare forskning har inte gjort denna typ av kvantitativa analys, en analys som gör det möjligt att urskilja de faktiska värderingarna som görs. Vi kommer också att kunna se om grön offentlig etik och hållbar utveckling tas på allvar när viktiga värden står på spel, säger Jan Olsson.

Studien kommer även att identifiera vad som stärker en grön offentlig etik och vilka faktorer som motverkar att den präglar myndigheternas arbete.

Tre statliga myndigheter med betydande ansvar för hållbarhetsfrågor är preliminärt utvalda: Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Tillväxtverket.

Text och foto: Maria Elisson