Regeringen storsatsar på forskning – positivt för Örebro universitet

Johan Schnürer

Rektor Johan Schnürer

Igår presenterade regeringen den nya forsknings- och innovationspropositionen – med fem samhällsutmaningar i fokus.
– Vi bedriver forskning av hög kvalitet och gör egna strategiska satsningar inom många av de områden som regeringen nu satsar på, säger Örebro universitetets rektor Johan Schnürer.

Varje mandatperiod presenterar regeringen en samlad proposition, som pekar ut riktningen för forskningspolitiken under de närmaste åren. En expertgrupp, med bland annat Örebroforskaren Lisa Salmonsson, myndigheter och 200 organisationer har haft möjligheten att göra inspel till innehållet. Regeringen satsar nu 13,6 miljarder över fyra år.

– Vi ser mycket positivt på att regeringen väljer att satsa extra på forskning och innovation som stärker samhället, säger Johan Schnürer. Universitet kan ändå känna en viss oro över kommande utveckling av basanslaget till forskning, inte minst i relation till vårt ökade utbildningsuppdrag.

Satsningar inom fem områden

I propositionen presenteras satsningar inom fem områden som var och en möter en samhällsutmaning: klimat och miljö, hälsa och välfärd, digitalisering, demokrati och starkt samhälle samt kompetensförsörjning och arbetsliv.

– Vi har framgångsrik forskning inom alla dessa områden. Bland annat satsar vi stort på forskning inom AI och hälsosamt åldrande, Successful ageing, säger Johan Schnürer. Forskning kring hälsodata, brottsbekämpning, miljökemi och miljösociologi är andra starka områden. Universitetets goda förmåga till samverkan och innovationsutveckling är en annan framgångsfaktor.

Dessutom har universitet under flera år satsat på forskning inom Mat och hälsa och har precis startat ett Formas-finansierat nationellt center som fokuserar på protein från växtriket. Det går hand i hand med de satsningar på hållbara livsmedel som kraftigt förstärks i nya propositionen.

Den akademiska friheten

– Det är glädjande att höra att de prioriterade områdena som regeringen lyfter fram går i linje med den forskning som bedrivs vid Örebro universitet.

Hur regeringens satsning ska fördelas mellan lärosätena blir inte klart förrän längre fram. Förändringen av universitetets anslag kommer först med regleringsbrevet och vårändringsbudgeten i april.

– Jag är dessutom glad att den akademiska friheten lyfts fram. Vi kan inte ta den för given, avslutar Johan Schnürer.

Text: Anna Lorentzon, Linda Harradine
Foto: Kicki Nilsson, ICON