”Internationella perspektiv viktigt i utbildningen till socionom”

Katarina Hjortgren i en fåtölj

Katarina Hjortgren, lärare på Socionomprogrammet, representerar Sverige i styrelsen för en europeisk organisation som främjar internationellt erfarenhetsutbytet för utbildningar i socialt arbete.
– I dagens globaliserade samhälle är det viktigt för socionomstudenter att få förutsättningar till kunskap om faktorer som påverkar människors livsvillkor i ett internationellt perspektiv, säger hon.

Katarina Hjortgren valdes in i styrelsen för European Association of Schools of Social Work (EASSW) 2019, som har målet att bidra till att förbättra kvaliteten i utbildningar i socialt arbete genom erfarenhetsutbyte. Hon är lärare på Socionomprogrammet sedan 2002, var programansvarig mellan 2012 och 2020 och arbetar nu med det nyinrättade Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet som startar hösten 2021.

– Jag har i många år besökt lärosäten i Europa som Örebro universitet har utbyte med, både för studenter och lärare.

Långvarig kontakt med Indien

Erasmus-programmen sätter ramarna för utbyten och kontakter inom EU. Ett samarbete utöver Europas gräns är det kvartssekel långa ”Sweden-India project” som grundades av Lakshmi Kumar, hedersdoktor vid Örebro universitet 2019 . Socionomstudenter i Örebro kan i och med detta långvariga samarbete göra sin VFU, verksamhetsförlagda utbildning, i Indien.

Katarina Hjortgren

- Med internationellt utbyte får studenterna i Örebro möjlighet att jämföra villkoren för det sociala arbetet i olika länder, säger Katarina Hjortgren.

European Association of Schools of Social Work samlar omkring 300 utbildningar i socialt arbete i Europa.

 – Syftet är att främja utvecklingen av utbildningarna genom att utbyta erfarenheter. Ett sätt är en konferens vartannat år. I år skulle konferensen ha ägt rum i Tallinn, men blev nu digital, berättar Katarina Hjortgren som har ansvaret att samordna bildandet av nätverk inom olika områden för EASSW.

De första handlar om ”ekosocialt ” arbete, som har syftet att främja integrering av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet inom utbildningar i socialt arbete. Samarbetet inom nätverken kan vara erfarenhetsutbyte mellan lärare för att gemensamt utveckla undervisning i olika områden.

 – Nätverken skulle även kunna utgöra en bas för att organisera och genomföra mötespunkter för dialog mellan studenter i olika länder, till exempel digitala workshops.

Kan jämföra villkor

För Katarina Hjortgren är den internationella utblicken viktigt för studenterna i Örebro:

– Det innebär att studenterna kan få möjlighet att jämföra villkoren för det sociala arbetet i olika länder, och att utveckla förmågan att problematisera och reflektera kring likheter och skillnader.

Katarina Hjortgren ser sitt arbete för European Association of Schools of Social Work som en möjlighet att bidra till utvecklingen av internationella och interkulturella dimensioner i utbildningen i socialt arbete vid Örebro universitet.

– Uppdraget medför ett kontaktnät som vi kan ta till vara för att utveckla internationaliseringen på hemmaplan. Jag hoppas att vi ska kunna utveckla nya former för utbyte och dialog mellan studenter i socialt arbete i olika länder, till exempel gemensamma seminarier med andra lärosäten, nu när vi har blivit bra på att mötas digitalt. Kanske skulle studenterna även kunna arbeta tillsammans med olika examinationsuppgifter. Utbytet behöver inte bygga på resor.

Text och foto: Maria Elisson