ORU har Lyssnat

Illustration ORU har Lyssnat

ORU Lyssnar är en tjänst dit studenter direkt kan skicka in sina synpunkter om frågor som rör Örebro universitetets utbildningar. Resultatet har sammanställts i en rapport som både studenter, lärare och övriga medarbetare vid Örebro universitet kan ta del av.


Här kan du läsa rapporten ORU har Lyssnat 2023


Felicia Garcia, pedagogisk utvecklare vid Högskolepedagogiskt centrum, är tillsammans med Örebro studentkår initiativtagare till ORU Lyssnar.

– Genom ORU Lyssnar kan studenterna direkt och anonymt skicka in synpunkter på sin utbildning. Det är ett komplement till kursvärderingarna som generellt genomförs när en kurs har avslutats.

Tanken är att genom tjänsten ska studentrelaterade pedagogiska frågor knutna till lika villkor, jämställdhet och olika hållbarhetsperspektiv i utbildningen synliggöras.

– Det här är viktiga perspektiv som står i högskolelagen. Vi vill tillsammans med studentkåren se hur utbildningen på universitetet är utformad för att uppfylla kraven. Det handlar både om utbildningens innehåll och form.

Till skillnad från kursvärderingar som lärare på enskilda kurser genomför och tar del av efter avslutad kurs, får alla lärare, studenter och medarbetare på universitetet ta del av resultatet från ORU Lyssnar genom rapporten ”ORU Har Lyssnat”. Rapporten är generellt skriven och lyfter inte enskilda kurser utan frågor som kan vara relevanta för flera eller alla utbildningar. Till exempel kan det vara grupparbeten vilket är sammanhang som kan se mycket olika ut och där det ibland uppstår svåra situationer men också goda möjligheter för aktivt och gemensamt lärande. Det kan också finnas olika grader av ambitioner och förväntningar på hur grupparbetet ska genomföras mellan studenterna i gruppen och i rapporten presenteras olika sätt att tänka kring dessa frågor. Ett annat område rapporten tar upp är att kommunikation mellan lärare i ett lärarlag, kursansvariga och externa gästföreläsare är viktig för att studenterna ska kunna tillgodogöra sig en utbildning av hög kvalitet.

Felicia Garcia.

Felicia Garcia.

– Genom ORU Lyssnar lyfter vi frågor som är relevanta för de flesta. Till exempel har alla som grupparbetar liknande problem, möjligheter och utmaningar. Och verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är en utbildningsform som delas mellan flera av våra utbildningar.  Gemensamma aspekter av VFU är därför relevanta för många utbildningar och olika lärdomar kan vara till fördel för både studenter och lärare. I rapporten finns också nyttiga lärdomar från pandemin och digital undervisning som gynnar verksamheten idag och på sikt.

För att få en inblick i studenternas tankar om informationen som har kommit in till ORU Lyssnar bjöds kårsektionerna in till ett samtal. Kårsektionerna TekNat, Qultura och Serum deltog och i rapporten presenteras hur de har reflekterat över frågorna:

Känner ni igen er i det som sägs?

Har ni förslag på förbättringar på de upplevda situationer som studenterna har skickat in?

I många fall känner sektionernas representanter igen sig i de situationer som beskrivs av studenterna som skickat in synpunkter till ORU Lyssnar och bidrog med förslag på utvecklingsmöjligheter. Även Högskolepedagogiskt centrums pedagogiska utvecklare har tagit del av studenternas inskickade synpunkter och har funderat utifrån ett högskolepedagogiskt perspektiv. Utifrån rapportens innehåll förs samtal om påverkan på befintliga och skapande av nya utbildningsinsatser.

­– Rapporten delas bland annat ut till kursdeltagarna på Högskolepedagogiskt centrums kurs Högskolepedagogisk fördjupning och en av universitetets institutioner har tagit med den i sin verksamhetsplan som arbetsmaterial, berättar Felicia Garcia.

Rapporten finns i tryckt format hos Örebro studentkår. Lärare, studenter och övriga medarbetare på universitetet och andra intressenter kan ta del av rapporten på universitetets webbplats

– Målet är att studenter och lärare, i samarbete med Högskolepedagogiskt centrum, ska använda rapporten i arbetet med pedagogisk utveckling vid universitetet, säger Felicia Garcia. Vår förhoppning är också att publiceringen och spridningen av ”ORU Har Lyssnat 2023”  kommer att uppmuntra nuvarande och kommande studenter att fortsätta använda tjänsten. Den är trots allt unik för Örebro universitet.

Text och foto: Anna Asplund
Illustration: Grafisk form Örebro universitet 

Illustration ORU har lyssnat framsida rapporten

Rapporten ORU har Lyssnat 2023 är en sammanställning av de synpunkter som har inkommit till ORU Lyssnar under perioden oktober 2020 till december 2022. Närmare 100 synpunkter har under perioden kommit in till ORU Lyssnar. Främsta syftet med ORU Lyssnar är att uppmärksamma pedagogiska frågor, men under delar av perioden var Sverige helt eller delvis nedstängt på grund av Corona-pandemin som till viss del återspeglar sig i rapporten.

Rapporten ORU har Lyssnat 2023 är ett samarbete mellan Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet och Örebro studentkår.

I rapporten lyfts områdena: Sociala sammanhang, Kommunikation, tillgänglighet och återkoppling, Examination, Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), Jämställdhet och lika villkor, Digitalisering och distansundervisning, Kunskapskrav och Psykisk ohälsa.

Här kan du som student ge din synpunkt till "ORU Lyssnar" och läsa rapporten "ORU har lyssnat 2023"