ORU Lyssnar

Dekorativ bild.

ORU Lyssnar hittar du via Studenttjänster på oru.se

Vad har hänt?

ORU Lyssnar lanserades den 15 oktober 2020 som ett samarbete mellan Högskolepedagogiskt centrum och Örebro studentkår.

Det är en plattform där du som student med ett enkelt klick kan återkoppla på din utbildning vid Örebro universitet – anonymt – utifrån ett lika villkors- och jämställdhetsperspektiv. Informationen används för att utveckla och förbättra utbildningen på hela universitet. Populära teman från redan inkommen information är förutom jämställdhet och lika villkor, tillgänglighet och delaktighet samt allt från stress till psykosocial hälsa. I och med övergången till digital undervisning bidrog ORU Lyssnar bland annat till Örebro universitets tio-i-topp lärdomar för digital undervisning.

Hur arbetar vi?

Informationen samlas in löpande, gallras av ansvarig enligt villkor och analyseras av projektgrupp bestående av lärare (studenter rekryteras). ORU Lyssnar planeras som temat på en workshop i pedagogisk utveckling för lärare. Informationen som kommer in från studenter används för att utveckla och förbättra utbildningen på hela universitetet i form av pedagogisk utveckling för lärare samt återkoppling till studenter. Vi efterfrågar inte bara kritiska inlägg utan även goda exempel, idéer och förslag.

Vilka krav kan du ställa på din utbildning, vad ska ingå och vem säger det?

Sveriges högskolor och universitet har ett antal regeringsuppdrag och myndighetsuppdrag vad gäller utbildningens innehåll och genomförande.

Ikon globala målen agenda 2030, mål 5 jämställdhet.

Jämställdhet och lika villkor

Universitet och högskolor ska fortsätta utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen, till exempel i fråga om lika möjligheter till karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning.

Illustration delaktighet och lika villkor

Delaktighet och lika villkor

Örebro universitet har ett regeringsuppdrag och myndighetsuppdrag att rekrytera brett, undervisa för ett brett deltagande och för de globala målen, Agenda 2030. Det ställer höga krav på vår undervisning och en inkluderande undervisning utifrån universell design är ett sätt att undervisa för god och jämställd utbildning på lika villkor för så många som möjligt utan att sänka kvalitetskraven.

Globala målen hållbar utveckling logga

Hållbar utveckling

2015 antog FN:s generalförsamling och världens stats- och regeringschefer de globala mål som utgör Agenda 2030. Ambitionen är att målen ska bidra till utveckling som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar och målen ska vara uppnådda år 2030.