ORU Lyssnar

Dekorativ bild.

Lämna din åsikt!

Formuläret hittar du genom att logga in på Studenttjänster.

Vad har hänt?

ORU Lyssnar lanserades den 15 oktober 2020 som ett samarbete mellan Högskolepedagogiskt centrum och Örebro studentkår.

Det är en plattform där du som student med ett enkelt klick via ett formulär kan återkoppla på din utbildning vid Örebro universitet – anonymt – utifrån ett lika villkors- och jämställdhetsperspektiv. Informationen används för att utveckla och förbättra utbildningen på hela universitet. Populära teman från redan inkommen information är förutom jämställdhet och lika villkor, tillgänglighet och delaktighet samt allt från stress till psykosocial hälsa. I och med övergången till digital undervisning bidrog ORU Lyssnar bland annat till Örebro universitets tio-i-topp lärdomar för digital undervisning.

Hur arbetar vi?

Informationen samlas in löpande, gallras av ansvarig enligt villkor och analyseras av projektgrupp bestående av lärare (studenter rekryteras). ORU Lyssnar planeras som temat på en workshop i pedagogisk utveckling för lärare. Informationen som kommer in från studenter används för att utveckla och förbättra utbildningen på hela universitetet i form av pedagogisk utveckling för lärare samt återkoppling till studenter. Vi efterfrågar inte bara kritiska inlägg utan även goda exempel, idéer och förslag.

Vilka krav kan du ställa på din utbildning, vad ska ingå och vem säger det?

Sveriges högskolor och universitet har ett antal regeringsuppdrag och myndighetsuppdrag vad gäller utbildningens innehåll och genomförande.

ORU har lyssnat

Illustration ORU har lyssnat framsida rapporten

Rapporten ORU har lyssnat 2023 är en sammanställning av de synpunkter som har inkommit till ORU Lyssnar under perioden oktober 2020 till december 2022. Närmare 100 synpunkter har under perioden kommit in till ORU Lyssnar. Främsta syftet med ORU Lyssnar är att uppmärksamma pedagogiska frågor, men under delar av perioden var Sverige helt eller delvis nedstängt på grund av Corona-pandemin som till viss del återspeglar sig i rapporten.

Rapporten ORU har lyssnat 2023 är ett samarbete mellan Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet och Örebro studentkår.

I rapporten lyfts områdena: Sociala sammanhang, Kommunikation, tillgänglighet och återkoppling, Examination, Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), Jämställdhet och lika villkor, Digitalisering och distansundervisning, Kunskapskrav och Psykisk ohälsa.

Här kan du läsa rapporten ORU har lyssnat.


 

Ikon globala målen agenda 2030, mål 5 jämställdhet.

Jämställdhet och lika villkor

Universitet och högskolor ska fortsätta utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen, till exempel i fråga om lika möjligheter till karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning.

Globala målen hållbar utveckling logga

Hållbar utveckling

2015 antog FN:s generalförsamling och världens stats- och regeringschefer de globala mål som utgör Agenda 2030. Ambitionen är att målen ska bidra till utveckling som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar och målen ska vara uppnådda år 2030.