Paperpresentation 19 maj

Emotionella utmaningar och professionsblivande: Läkar- och lärarstudenters erfarenheter av verksamhetsförlagd utbildning

Skolan och sjukvården är komplexa verksamheter som ställer höga krav på professionalitet vilket innebär ett särskilt ansvar för utbildningarna att förbereda sina studenter för framtida yrkesutmaningar. Som del i ett flerårigt forskningsprojekt presenterar vi här en kvalitativ komparativ studie av hur lärar- och läkarstudenters emotionella utmaningar under verksamhetsförlagd utbildning (VIL) kan påverka professionsblivandet och yrkesidentiteten. Jämförelsen bidrar till att synliggöra både generella och mer specifika aspekter av hur studenterna ser på sina framtida yrkesroller och att agera professionellt. Inom båda professionsutbildningarna upplever studenter sådant som beslutsfattande och legitimitet som känslomässigt påfrestande men av olika orsaker och på olika sätt. Utifrån Wengers teori om praxisgemenskaper resonerar vi om vilken betydelse dessa upplevelser kan ha för studenternas professionsblivande. Vi ställer oss också frågan om hur den högre utbildningen kan stötta studenter som under den verksamhetsförlagda utbildningen möter en negativ yrkeskultur och börjar ifrågasätta sitt yrkesval.  

Presentatör: Linda Barman 


Bilder av lärare i akademin år 1950 och 1980: Deras historiska kontext, diskurser och ideologier

Trots att undervisning är en central del i högskolans uppdrag, så värderas forskning ofta högre i akademin. Dock visar historien att det inte alltid har varit så. Utifrån antagandet att expansionen av högskolan skapade nya diskurser om undervisning har vi i detta projekt fokuserat på Lunds universitet och frågat oss: Vilka bilder av akademiska lärare kan urskiljas år 1950 respektive 1980? Hur är bilderna relaterade till olika intressenter, genrer och ideologier kring undervisning? Vilka ideologiska spänningar kan urskiljas i högskoledebatterna under dessa två år? Med multimodal diskurshistorisk analys som metod analyserades såväl bild som text i olika typer av media (dagstidning, studenttidning, personaltidning) samt i en regeringsrapport. Resultatet visar sex identifierade diskurser om högre utbildning, som innefattar åtta bilder av läraren och fyra underliggande ideologier om undervisning åren 1950 och 1980. Illustrativt visar vi hur dessa komponenter är relaterade till varandra och hur lärarbilderna beror på sin historiska kontext. 

Presentatörer: Eva Brodin, Johanna Bergqvist Rydén, Marita Ljungqvist och Anders Sonesson


Tillbaka till programmet