This page in English

Åke Bergman

Tjänstetitel: Gästprofessor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 302117

Rum: B2308

Åke Bergman
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Åke Bergman

Åke Bergman är gästprofessor vid Örebro universitet sedan 2018 med hemvist vid Människa Teknik och Miljö, MTM, och Institutionen för natur och teknik. Han är seniorprofessor i miljökemi vid Stockholms universitet och verksam också vid Tongji universitet i Shanghai.

Forskning

Åke Bergman har en lång forskningshistorik, som startade 1975. Hans forskning har inriktats på att ta fram vetenskapliga underlag för att bidra till en bättre miljö och hälsa genom att påvisa farliga kemikalier i miljön. Det gäller miljögifter som hotar djurs fortplantningsförmåga och människors hälsa. Hans forskning rör organiska miljöföroreningar och handlar bland annat om PCB, DDT, bromerade flamskyddsmedel (BFR), ftalater, fluorerade ämnen (PFAS) och klorparaffiner (CP). Han har varit särskilt aktiv med studier om hur miljögifter omvandlas i miljö och i levande organismer. Hans forskning har varit nära knuten till biologiska/toxikologiska effekter och påverkan på hälsa. Det gäller särskilt miljöföreningarna med hormonstörande effekter. Åke Bergmans samlade vetenskapliga produktion återfinns i en separat pdf här. Han har handlett 30 forskarstuderande fram till doktorsexamen. Han deltar idag i två EU-forskningsprojekt, ATHENA och HERA, och nyligen avslutat två projekt som han varit koordinator för, EDC-MixRisk (EU) och EDC-2020 (Formas).

Undervisning

Åke Bergman byggde upp utbildningen i miljökemi vid Stockholms universitet under 1990-talet och har medverkat i undervisningen fram till nyligen. Stockholms universitet och Umeå universitet samarbetade inom ramen för Sveriges första masterprogram i miljökemi (Swedish School of Environmental Chemistry (SSEC)) 2005-2010. Efter 2010 gav Stockholms universitet själva ett masterprogram i miljökemi.

Idag gör Åke Bergman sporadiska undervisningsinsatser men företrädesvis utanför Sverige. Han leder för tillfället (2021/22) en kartläggning av kompetensförsörjningsbehovet inom riskanalys för de nordiska länderna.

Samarbeten och uppdrag

Åke Bergman har omfattande samarbeten nationellt och internationellt. Ett av de mer betydande under 2010-talet har varit samarbete med Tongji universitet, bland annat inom ramen för VR/Formas/Forte-programmet ”CHEMSTRRES” som förutom vetenskapliga artiklar också har resulterat i två böcker (publicerade 2017 respektive 2019). Forskare vid MTM bygger nu vidare på samarbetet med Tongji universitetet.

Han har vidare arbetat med utredningsuppdrag för den svenska regeringen, EU (EFSA) och UNEP/WHO. Åke Bergman har deltagit i framtagandet av två globala vetenskapliga statusrapporter angående hormonstörande ämnen. Den senare, “State of the science on Endocrine disruptors – 2012” from (UNEP/WHO), vilket han koordinerade.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Rapporter