This page in English

Anders Lunander

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 302125, 0733 665519

Rum: N4011

Anders Lunander
Forskningsämne

Om Anders Lunander

Allmänt

Anders Lunander är docent i nationalekonomi och lektor vid Handelshögskolan vid Örebro universitet sedan 2001. Doktorsexamen är från Uppsala universitet.

Forskning

Anders forskning de senaste åren har i huvudsak berört auktioner, med inriktning mot framförallt offentlig upphandling.

Undervisning

Anders Lunander undervisar mikroekonomi på i princip samtliga kursnivåer, från introduktionskurser till doktorandkurser. I undervisningsuppdraget ingår också att handleda uppsatser på C-, D- och Mastersnivå men även att vara biträdande handledare för doktorander.

Övriga uppdrag/bisyssla

Anders Lunander är knuten som konsult till företaget Trade Extensions AB i Uppsala. Företaget är världsledande vad gäller utveckling och implementering av mjukvara för stöd vid komplexa upphandlingar/förhandlingar och hantering av s.k. supply chains. Mjukvaran används idag av många multinationella företag runt om i världen. Anders har medverkat till att en rad offentliga myndigheter i Sverige och Danmark har tillämpat en mer effektiv upphandlingsmetodik, framförallt vid upphandlingar som varit uppdelade i flera mindre delar. Flera av dessa upphandlingar finns beskrivna i kortare rapporter (fallstudier). Till fallstudierna.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Lunander, A. & Lundberg, S. (2012). Combinatorial Auctions in Public Procurement - Experiences from Sweden. Journal of Public Procurement, 12 (1), 81-109.
Lunander, A. & Lundberg, S. (2012). Different design - different cost: an empirical analysis of combinatorial public procurement bidding of road maintenance. Journal of Public Procurement, 12 (3), 407-422.
Lunander, A. & Nilsson, J. (2006). Combinatorial Procurement Auctions: A Collusion Remedy?. Rivista di Politica Economica, 1-2, 65-90.
Lunander, A. (2004). Konsten att jämföra pris och kvalitet. Ekonomisk Debatt, 32 (3), 3-5.
Lunander, A. & Nilsson, J. (2004). Taking the Lab to the Field: Experimental Tests of Alternative Mechanisms to Procure Multiple Contracts. Journal of Regulatory Economics, 25 (1), 39-58.

Kapitel i böcker, del av antologier

Lunander, A. & Lindén, J. (1997). Riksgäldskontorets försäljning av statsobligationer och statsskuldväxlar - En utvärdering av auktionsformen (bilaga 2). I: Peter Englund, Statsskuldspolitiken: Betänkande av Statsskuldspolitiska utredningen (SOU 1997:66) (ss. 301-364). Stockholm: Fritzes.

Konferensbidrag

Hultkrantz, L. & Lunander, A. (2011). Design of a combinatorial bidding market for Green Corridor freight. Konferensbidrag vid Kuhmo Nectar, Annual conference of the International Transportation Economics Association, Stockholm June 31 - July 1, 2011.

Rapporter

Karlsson, N. & Lunander, A. (2020). Choosing Opponents in Skiing Sprint Elimination Tournaments. Örebro: Örebro University School of Business (Working Papers, School of Business 2020:6).
Carlén, B. , Hultkrantz, L. , Liu, X. , Lunander, A. , Mandell, S. , Mellin, A. , Nilsson, J. , Pyddoke, R. & et al. (2014). Landbaserade godstransporter, klimat och styrmedel: underlagsrapporter 1-10. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut.
Lunander, A. (2009). En logisk fälla: Relativ poängsättning av pris vid anbudsutvärdering i offentlig upphandling. Stockholm: Konkurrensverket (Konkurrensverkets uppdragsforskning 2009:12).