This page in English

Anna-Lova Rosell

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303638

Rum: F3224

Anna-Lova Rosell

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Anna-Lova Rosell

Jag ingår i forskargruppen för Studier av intersubjektivitet och handling (STING) som samlas kring ett gemensamt intresse för sociala och pedagogiska fenomen och erfarenheter i levande livet. Gruppen ägnar sig åt både teoretiska och praxisnära studier - ofta med fokus på begrepp som erkännande, delaktighet, rättighet, tystnad, godhet, fantasi, erfarenhet, bildning, plats, mm.

Mitt avhandlingsprojekt är en teoretisk studie i pedagogisk filosofi. Den handlar om bildningens moraliska dimensioner, om läsning och om
skönlitteraturens bildande kraft. I fyra teser argumenteras för att bildning är en djupgående personlig förändring och att läsning av skönlitteratur kan bidra till bildning. Argumentationen förs med stöd i filosofen och den skönlitterära författaren Iris Murdochs (1919-1999) tankar om "moralisk transformation". En
central slutsats i avhandlingen är att moralisk transformering innefattar en växande ödmjukhet inför alla världens små och stora detaljer och att det leder till en allt större sensibilitet - en ökad närvaro i relationer. Denna sensibilitet kallar Murdoch för unselfing och det fångar in komplexiteten i den moraliska transformeringen. Avhandlingens titel är Strävan mot Unselfing - En pedagogisk studie av bildningstanken hos Iris Murdoch.

Övrigt arbete

Övrigt arbete sker främst inom ämnet pedagogisks internationaliseringsarbete vid Örebro universitet. Uppdragen innefattar arbete med kursutveckling, kursplanearbete och undervisning inom delkurser i pedagogik som ges på engelska, samt arbete relaterat till internationella lärar-, och forskarbesök.

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Olsson, A. (2018). A Moment of Letting Go: Iris Murdoch and the Morally Transformative Process of Unselfing. Journal of Philosophy of Education, 52 (1), 163-177.
Öberg Tuleus, M. , Olsson, A. & Bonnevier, J. (2012). Sharing: a Comperative Perspective on the Relation Between Teaching and Learning. Journal of the Comenius Association (21), 7-12.

Doktorsavhandlingar

Olsson, A. (2015). Strävan mot unselfing: en pedagogisk studie av bildningstanken hos Iris Murdoch. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro university.

Kapitel i böcker, del av antologier

Olsson, A. (2012). The Cultivation of attention in the light of the works of Iris Murdoch. I: Heny Fiskå Hägg, Aslaug Kristiansen, Attending to silence: educators and philosophers on the art of listening (ss. 41-53). Kristiansand: Portal forlag.

Konferensbidrag

Frödén, S. & Rosell, A. (2018). An imaginative Space?: An Ethnographic Study of Toys in a Waldorf Preschool. Konferensbidrag vid International Toy Research Associaltion 8th World Conference. Toys and material culture. Hybridisation, Design and Consumption. Sorbonne Paris Cité University, Paris, France, July 11-13, 2018.
Olsson, A. (2010). Iris Murdoch and the Reading Experience: On Beauty and the Sublime. Konferensbidrag vid The Iris Murdoch Conference, 2010.
Olsson, A. & von Wright, M. (2009). Imagination and Reading for Enjoyment: On students’ space for creative action in classroom conversations. Konferensbidrag vid The 37th Annual Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA),5-7 March 2009, Trondheim.