This page in English

Anna-Lova Rosell

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303638

Rum: F3224

Anna-Lova Rosell

Forskningsämne

Om Anna-Lova Rosell

Anna Lova Rosell är lektor i pedagogik vid Örebro universitet, verksam inom lärarutbildningen och har tidigare arbetat inom grund- och gymnasieskolan som ämneslärare. Verksamhetsområden innefattar främst Verksamhetsförlagd utbildning och internationalisering inom lärarutbildningen, och forskningsintresset fokuserar frågor om bildning.

Forskning
I sin forskning intresserar sig Anna-Lova Rosell främst för frågor relaterade till bildning. Hennes avhandlingsprojekt som är en pedagogisk filosofisk studie där moraliska dimensioner av bildning har undersökts utifrån texter av moralfilosofen Iris Murdoch (titel: Strävan mot Unselfing - En pedagogisk studie av bildningstanken hos Iris Murdoch). Under 2020 påbörjas ett projekt med den preliminära titeln Läsa tillsammans – bildas tillsammans? Syftet med projektet är att undersöka möjligheter till bildning i litteraturcirklar utformade efter konceptet Shared Reading. Detta projekt sker i samarbete med Region Örebro och kommer att undersöka Shared Reading inom flera skilda verksamheter såsom skola, äldreomsorg och psykiatri.   

Undervisning och pedagogisk utveckling
Övrigt arbete sker främst inom området Verksamhetsförlagd Utbildning. Anna-Lova är delprojektledare för ett delprojekt inom Framtidens Lärarutbildning; Övningsskola 2.0. Delprojektet syftar till att att i nära samverkan med skolverksamheter i regionen utveckla en verksamhetsförlagd utbildning av hög kvalitet som är väl integrerad med den campusförlagda delen av lärarutbildningen och pågående lärarutbildningsrelevant forskning. Hon är även kursansvarig för delkurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan som innefattar VFU och även Handledarutbildningen för förskollärare och lärare. 

Anna- Lova Rosell är även aktiv inom internationaliseringsarbetet inom ämnet pedagogik. Uppdragen innefattar arbete med kursutveckling, kursplanearbete och undervisning inom delkurser i pedagogik som ges på engelska, samt arbete relaterat till internationella lärar-, och forskarbesök. Från och med 2020 medverkar hon även i delprojektet Internationalisering och Interkulturella perspektiv som är en del av Framtidens Lärarutbildning.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Olsson, A. (2018). A Moment of Letting Go: Iris Murdoch and the Morally Transformative Process of Unselfing. Journal of Philosophy of Education, 52 (1), 163-177.
Öberg Tuleus, M. , Olsson, A. & Bonnevier, J. (2012). Sharing: a Comperative Perspective on the Relation Between Teaching and Learning. Journal of the Comenius Association (21), 7-12.

Doktorsavhandlingar

Olsson, A. (2015). Strävan mot unselfing: en pedagogisk studie av bildningstanken hos Iris Murdoch. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro university.

Kapitel i böcker, del av antologier

Olsson, A. (2012). The Cultivation of attention in the light of the works of Iris Murdoch. I: Heny Fiskå Hägg, Aslaug Kristiansen, Attending to silence: educators and philosophers on the art of listening (ss. 41-53). Kristiansand: Portal forlag.

Konferensbidrag

Frödén, S. & Rosell, A. (2018). An imaginative Space?: An Ethnographic Study of Toys in a Waldorf Preschool. Konferensbidrag vid International Toy Research Associaltion 8th World Conference. Toys and material culture. Hybridisation, Design and Consumption. Sorbonne Paris Cité University, Paris, France, July 11-13, 2018.
Olsson, A. (2010). Iris Murdoch and the Reading Experience: On Beauty and the Sublime. Konferensbidrag vid The Iris Murdoch Conference, 2010.
Olsson, A. & von Wright, M. (2009). Imagination and Reading for Enjoyment: On students’ space for creative action in classroom conversations. Konferensbidrag vid The 37th Annual Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA),5-7 March 2009, Trondheim.