This page in English

Forskningsämne

Pedagogik

Om forskningsämnet

Pedagogik är ett brett samhällsvetenskapligt ämne. Pedagogikens kunskapsområde är de processer som är verksamma i bildning, utbildning, lärande, undervisning, kommunikation och socialisation. I ämnet studeras också förutsättningarna för dessa processer, deras innehåll och utformning, samt deras konsekvenser. I den pedagogiska forskningen vid Örebro universitet har didaktik, läroplansteori, utbildningspolitik och utbildningshistoria en stark förankring, och ett särskilt intresse finns för utbildning för demokrati, mänskliga rättigheter och hållbarhetsfrågor.

Den pedagogiska forskningen bedrivs huvudsakligen inom fyra miljöer:
ESERGO - Environmental and Sustainability Education Research Group Örebro
arbetar med empiriska och teoretiska studier av miljö- och hållbarhetsutbildning, med specifikt fokus på de etiska och politiska aspekterna. Ett övergripande mål för gruppen är att skapa nya sätt att förstå relationen mellan sociala och ekologiska system och hur detta kan och bör inkluderas i utbildning.

ReCEL- Research on Children's Education and Learning 
samlar forskare och doktorander vid Örebro universitet som bedriver forskning om barns utbildning och lärande. Gruppens medlemmar förenas av ett intresse för pedagogiska praktiker för yngre barn (0-12 år); såväl formell utbildning som informella pedagogiska verksamheter för denna åldersgrupp.

SpecUL - Specialpedagogik, Utveckling och Lärande 
utbildning och lärande ställer frågor om vad kunskap, undervisning och lärande är, för vem och hur detta kommer till. Forskningen rör ofta relationen mellan individ och samhälle och aspekter av tillgänglighet, delaktighet, inkludering och exkludering.

Utbildning och Demokrati samlar forskare som är verksamma inom läroplansteori, utbildningshistoria, didaktik och utbildningsfilosofi. Ett gemensamt nav är intresset för hur utbildning tar form i olika samhällskontexter och historiska tidpunkter, samt vilka konsekvenser som därmed följer.


Högre seminariet i pedagogik

Mål och strategier för forskning i pedagogik

Publikationer

Årsberättelser

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Avslutade projekt