This page in English

Forskningsämne

Pedagogik

Om forskningsämnet

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Ann Quennerstedt

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningsmiljöer

Pedagogik är ett brett samhällsvetenskapligt ämne som har sitt fokus på olika aspekter av bildnings-, kommunikations-, lärande- och socialisationsprocesser. Till de huvudaspekter som kan urskiljas hör dessa processers förutsättningar, utformning, innehåll och konsekvenser. Vid Örebro universitet riktas studier särskilt mot hur människan skapar mening utifrån individuella, interaktiva och samhälleliga perspektiv. Didaktik, läroplansteori och frågor om utbildningspolitik och demokrati, har en stark förankring i forskningsämnet pedagogik vid Örebro universitet.

Den pedagogiska forskningen bedrivs huvudsakligen inom två forskningsmiljöer: SMED (Studies of Meaning-making in Educational Discourses) och Utbildning och Demokrati.

SMED (Studies of Meaning-making in Educational Discourses) är en ämnesövergripande forskningsmiljö inom området didaktik och utbildningsvetenskap med nära koppling till lärarutbildning. Forskningsmiljön etablerades 2003 som ett samarbete mellan forskare baserade på Örebro universitet och Uppsala universitet. Medlemmar i SMED är forskare och forskarstuderande med anknytning till ämnena pedagogik och idrottsvetenskap vid Örebro universitet och till institutionen för didaktik vid Uppsala universitet. Forskningsledare för miljön i Örebro är professor Johan Öhman, pedagogik, HumUS och professor Mikael Quennerstedt, idrottsvetenskap, IHM.

Utbildning och Demokratis centrala pedagogiska forskningsinriktning är läroplansteori (curriculum theory) och kan sägas utgöra ett tredje stadium i utvecklingen av svensk läroplansteori med en produktion som vetter mot didaktik och pedagogisk och politisk filosofi, utbildningshistoria samt analys av utbildningspolitik. Inom samtliga dessa områden har miljön en mycket framträdande nationell plats och likväl en betydande internationell. Sammanhållande för forskningsmiljön som helhet är att pragmatismen utgör en viktig referenspunkt och att utbildningssystemets demokratiska potential tas som utgångspunkt med specifik fokus på innebörden i utbildning som medborgerlig rättighet. Forskningsmiljön står bakom tidskriften Utbildning & Demokrati - tidskrift för didaktik och utbildningspolitik.

Mer information om forskningsmiljön SMED

Mer information om forskningsmiljön Utbildning och Demokrati

Dokument för ämnet

Högre seminariet i pedagogik

Publikationer

Forskare

Forskargrupper

Forskningsprojekt

Forskningsprojekt