This page in English

Christina Karlsson

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303652

Rum: P2444

Christina Karlsson
Forskningsämne

Om Christina Karlsson

Forskning:

Christinas forskning berör främst utveckling och implementering av metoder för identifiering och bedömning av tecken på smärta hos personer med demenssjukdom. Vid sjukdomstillstånd när personen själv inte kan redogöra för och berätta huruvida smärta föreligger behöver vårdprofessionella utökad kunskap och användbara metoder för att på bästa och mest tillförlitliga sätt ta reda på om personen upplever smärta. I sin forskning använder Christina såväl kvalitativa som kvantitativa metoder för datainsamling och dataanalys.

Genom sin forskning har Christina utvecklat och testat en observations- och beteendeskala som ett stöd för att identifiera tecken på smärta. Instrumentet heter Abbey Pain Scale-SWE och implementerades hos Svenska Palliativregistret 2020. Genom registret har instrumentet implementerats inom svensk hälso- och sjukvård. Christina håller även nationella utbildningar för vårdprofessionella i hur instrumentet ska användas i klinisk vårdpraktik.  

Christinas fortsatta forskning och utvecklingsarbete av Abbey Pain Scale-SWE inriktas nu på ytterligare validering och användbarhet inom svensk hälso- och sjukvård genom samarbete med bl. a Svenskt Demenscentrum samt Svenska Palliativregistret.

 

 

Undervisning:

Christina undervisar vid Institutionen för Hälsovetenskaper. Christinas undervisning finns  inom vetenskapliga metodkurser, ledarskap och teamarbete, projektledning samt implementering av evidensbaserad kunskap. Christina handleder även uppsatser och examensarbeten.

Christina har även ett stort engagemang för högskolepedagogik och studenters lärande inom högre utbildning samt hur studentinflytande kan ske. Frågeställningar som Christina arbetar med är hur studenter lär, vad som motiverar studenters lärande samt hur ett hållbart studentinflytande kan ske och få betydelse i det egna lärandet. I ett pågående projekt vid universitetet om Reellt studentinflytande deltar Christina med att undersöka hur studenter kan få kunskap om hur de kan påverka sina studier och hur de i framtiden kan påverka sin situation och arbetsplats.

I sin undervisning arbetar Christina systematiskt med att pröva olika pedagogiska och didaktiska metoder där studenter får träna sin förmåga till kritisk reflektion och argumentation. Reflektion och diskussion tillsammans med sina kurskamrater möjliggör för studenter att få nya insikter och fördjupad kunskap. Att aktivt få träna på kritisk reflektion är därför en av de viktigaste delarna i en universitetsutbildning och inför kommande arbetsliv. 

Ett ytterligare pedagogiskt engagemang för Christina är digitala lärmiljöer och då mer specifikt muntliga digitala examinationer. Här arbetar Christina med frågeställningar som rör hur examinationer kan genomföras med såväl kvalitet som med rättssäkerhet. Den snabba omställningen till digitala lärmiljöer har utmanat såväl studenter som lärare. Denna pedagogiska utmaning, dess möjligheter och begränsningar, behöver reflekteras och granskas hur den sker i den egna undervisningen. Christina har här deltagit i nationella diskussionsforum med andra lärosäten och organisationer om vad vi kan lära av varandras erfarenheter från undervisning i digitala format. 

Samarbeten:

Svenska Palliativregistret

Svenskt Demenscentrum