This page in English

Christina Karlsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303652

Rum: P2444

Christina Karlsson

Om Christina Karlsson

Forskning:

Christinas forskning berör främst utveckling och implementering av metoder för identifiering och bedömning av tecken på smärta hos personer med demenssjukdom. Vid sjukdomstillstånd när personen själv inte kan redogöra för och berätta huruvida smärta föreligger behöver vårdprofessionella utökad kunskap och användbara metoder för att på bästa och mest tillförlitliga sätt ta reda på om personen upplever smärta. I sin forskning använder Christina såväl kvalitativa som kvantitativa metoder för datainsamling och dataanalys.

Genom sin forskning har Christina utvecklat och testat en observations- och beteendeskala som ett stöd för att identifiera tecken på smärta. Skalan heter Abbey Pain Scale-SWE och implementerades hos Svenska Palliativregistret 2020. Skalan genomgår nu ansökan för varumärkesskydd. Genom registret har skalan implementerats inom svensk hälso- och sjukvård. Christina håller även nationella utbildningar för vårdprofessionella i hur skalan ska användas i klinisk vårdpraktik.  

Christinas fortsatta forskning av skalan inriktas nu på ytterligare validering och användbarhet av skalan i bl a en skandinavisk tvärdisciplinär studie.

Christina deltar även i projektet Priomat® som berör nutrition och nutritionsproblematik hos äldre. Projektet görs inom kvalitets- och förbättringsområdet där fokus ligger på äldres måltidssituation. Målet är att genomföra utbildningsinsatser till måltidsansvariga undersköterskor vid svenska äldreboenden och särskilda boenden. Utbildningarna genomförs i fyra moduler med ämnesinnehåll som mat och måltidsordning, social samvaro, den fysiska miljön vid måltiden samt individuella behov och valmöjligheter.

Måltidssituationen rymmer inte bara det näringsfysiologiska behovet utan omfattar även fler aspekter som sociala och kulturella företeelser. Måltiden handlar med andra ord inte endast om mat som näringskälla utan även som en betydelsefull social samvaro som kan ha positiva effekter på människans välbefinnande.

 

Undervisning:

Christina undervisar vid Institutionen för Hälsovetenskaper. Christinas undervisning finns bl a inom vetenskapliga metodkurser, ledarskap och teamarbete, projektledning samt implementering av evidensbaserad kunskap på såväl grund- som avancerad nivå. Christina arbetar även med handledning av uppsatser och examensarbeten.

Christina har även ett stort engagemang för högskolepedagogik och studenters lärande inom högre utbildning. Frågeställningar som Christina arbetar med är hur studenter lär samt vad som motiverar studenters lärande. I sin undervisning arbetar Christina systematiskt med att pröva olika pedagogiska och didaktiska metoder där studenter får träna sin förmåga till kritisk reflektion och argumentation. Reflektion och diskussion tillsammans med sina kurskamrater möjliggör för studenter att få nya insikter och fördjupad kunskap. Att få träna på kritisk reflektion är därför en av de viktigaste delarna i en universitetsutbildning och inför kommande arbetsliv. 

Ett ytterligare pedagogiskt engagemang för Christina är digitala lärmiljöer och då mer specifikt muntliga digitala examinationer. Här arbetar Christina med frågeställningar som rör hur examinationer kan genomföras med såväl kvalitet som med rättssäkerhet. Den snabba omställningen till digitala lärmiljöer har utmanat såväl studenter som lärare. Denna pedagogiska utmaning, dess möjligheter och begränsningar, behöver reflekteras och granskas hur den sker i den egna undervisningen. Christina har här deltagit i nationella diskussionsforum med andra lärosäten och organisationer om vad vi kan lära av varandras erfarenheter från undervisning i digitala format. Christina arbetar nu med sin pedagogiska meritering och skrivande på sin ansökan till excellent lärare.  

Samarbeten:

Svenska Palliativregistret

Skaraborgsinstitutet