This page in English

Erik Höglund

Befattning: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Erik Höglund
Forskningsämne

Om Erik Höglund

Medicine doktor, specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård.

 

Forskningsområde: Hänvisning inom ambulanssjukvården (vårdnivåbedömningar och patientsäkerhet).

Ambulanssjukvårdens resurser är begränsade och vårdsökande med störst behov ska ges företräde till vård. Att omhänderta vårdsökande på rätt vårdnivå är både resurs- och kostnadseffektivt.

Vi vill med detta forskningsprojekt beskriva vilka som utgör de som hänvisas till annan vårdnivå för att ytterligare skapa förståelse till varför de söker ambulanssjukvård.

Projektet undersöker också om nuvarande rutiner för hänvisning av vårdsökande inom ambulanssjukvården i Region Örebro län är patientsäker och adekvat selekterar de vårdsökande som inte är i behov av ambulanssjukvård.

Projektet kommer också beskriva upplevelsen av att hänvisas till annan vårdnivå än ambulanssjukvård samt sjuksköterskornas upplevelse av att hänvisa vårdsökande till annan vårdnivå.

Upplevelserna av att hänvisa vårdsökande kan bidra till förståelse av sjuksköterskornas arbetssituation och vara en grund för metodutveckling av ett patientsäkert prehospitalt bedömningssystem.

Upplevelsen av att som vårdsökande hänvisas till annan vårdnivå än ambulans kan bidra till mer personcentrerad vård och ökad följsamhet till råd och information från ambulanssjukvården.

Med kunskap om de som ej är i behov av ambulanssjukvård kan riktlinjerna förbättras och prioriteringen förfinas.

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript