This page in English

Eva Gustavsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303996

Rum: F2223

Eva Gustavsson
Forskningsämne

Om Eva Gustavsson

Undervisning

Eva är docent i kulturgeografi och undervisar i ämnet, samt är programansvarig för samhällsplanerarprogrammet vid Örebro universitet-

Forskningsinriktning

Evas forskningsintresse är miljöfrågor och hållbar utveckling. Avhandlingen behandlar klimatfrågan ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Den har fokus på den lokala nivåns arbete med åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser, i kontext av flernivåpolitik i global-lokal skala. Avhandlingen skrevs inom ramen för forskningsprojektet Climate Change and Multilevel Governance in Swedish Municipalities (Globala klimatförändringar och lokal politik), med finansiering av Formas.

Senare har forskningen inriktats mot hållbarhet i stadsförnyelseprojekt, och då särskilt den sociala dimensionen av hållbar utveckling. Där kan nämnas det pågående projektet Mitt Gröna Kvarter – utvärdering (finansierat av ÖrebroBostäder AB och Delegationen för hållbara städer), samt de avslutade projekten Modell för analys och uppföljning av socialhållbarhet i stadsbyggnadsprojekt (MASST)(finansierat av Delegationen för hållbara städer, SABO samt sju andra privata och offentliga aktörer) och Effekter av stödet till hållbara städer – utvärdering av Delegationen för hållbara städers projekt (på uppdrag av Boverket.

Eva har även studerat projektet Klimatpiloterna i Askersund och Laxå (med Leader Mellansjölandet som huvudfinansiär) som pågick under 2019-2010. Tio hushåll medverkade med syftet att under ett år minska sina koldioxidutsläpp genom att göra förändringar i vardagslivet. I två intervjustudier och en enkätstudie undersöktes attityder till klimatförändringen hos de tio hushållen specifikt och hos invånare i de båda kommunerna generellt.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Elander, I. & Gustavsson, E. (2019). From policy community to issue networks: Implementing social sustainability in a Swedish urban development programme. Environment and Planning C: Politics and Space, 37 (6), 1082-1101.
Boström, M. , Andersson, E. , Berg, M. , Gustafsson, K. M. , Gustavsson, E. , Hysing, E. , Lidskog, R. , Löfmarck, E. & et al. (2018). Conditions for Transformative Learning for Sustainable Development: A Theoretical Review and Approach. Sustainability, 10 (12).
Elander, I. & Gustavsson, E. (2015). Nyanser av grönt i den urbana hållbarhetskören: några aktuella exempel. Biodiverse (2), 5-7.
Elander, I. , Fridolfsson, C. & Gustavsson, E. (2015). Swedish muslims and secular society: faith-based engagement and place. Islam and Christian-Muslim Relations, 26 (2), 145-163.
Gustavsson, E. & Elander, I. (2013). Households as role models for sustainable consumption: the case of local climate dialogues in two Swedish towns. Journal of Environmental Planning and Management, 56 (2), 194-210.
Gustavsson, E. & Elander, I. (2012). Cocky and climate smart?: Climate change mitigation and place-branding in three Swedish towns. Local Environment: the International Journal of Justice and Sustainability, 17 (8), 769-782.
Gustavsson, E. , Elander, I. & Lundmark, M. (2009). Multilevel governance, networking cities and the geography of climate-change mitigation: two Swedish examples. Environment and Planning. C, Government and Policy, 27 (1), 59-74.

Doktorsavhandlingar

Gustavsson, E. (2008). Mellan det lokala och det globala: klimat, kommuner, nätverk. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Gustavsson, E. (2019). Renovering av ett miljonprogram. I: Forsberg, Gunnel, Samhällsplaneringens teori och praktik (ss. 188-196). Stockholm: Liber.
Gustavsson, E. & Elander, I. (2015). Greenest of them all?: climate change mitigation and place branding in three Swedish towns. I: Marco Eimermann & Anders Trumberg, Place and identity: a new landscape of social and political change in Sweden (ss. 76-96). Stockholm: Santérus Academic Press Sweden.
Gustavsson, E. (2012). Klimat, hållbarhet och deltagande: erfarenheter från två lokala utvecklingsprojekt. I: Lennart Tonell, Hållbar utveckling: samhällsplanering, lokala villkor och globala beroenden (ss. 135-162). Stockholm: Svenska sällskapet för antropologi och geografi.
Gustavsson, E. (2010). Klimatarbete i kommuner: utmaningar, möjligheter och konflikter. I: Göran Graninger, Christer Knuthammar, Klimatets krav på samhället (ss. 91-107). Linköping: Linköping University Electronic Press.
Elander, I. , Granberg, M. & Gustavsson, E. (2010). Kommunen - klimataktör med stor potential. I: Birgitta Johansson, Sverige i nytt klimat - våtvarm utmaning (ss. 389-400). Stockholm: Forskningsrådet Formas.
Gustavsson, E. , Elander, I. & Lundmark, M. (2009). Klimatpolitikens lokala geografi: exempel från svenska kommuner. I: Ylva Uggla, Ingemar Elander, Global uppvärmning och lokal politik (ss. 83-108). Stockholm: Santérus Förlag.

Konferensbidrag

Kristianssen, A. , Gustavsson, E. & Elander, I. (2015). Citizen-centred innovations between responsive and inclusive democracy.: Examples from a Swedish city.. Konferensbidrag vid Local Government and Urban governance: Citizen Responsive Innovations in Europe and in Africa. Institute of Geography and Spatial Planning, University of Lisbon, Portugal, 9-10 April 2015.
Elander, I. , Fridolfsson, C. & Gustavsson, E. (2013). Faith-based engagement and place: Searching for a Swedish muslim identity. Konferensbidrag vid Fourth International and Interdisciplinary Conference on Emotional Geographies; session Faith, social justice and the city, University of Groningen, The Netherlands, 1-3 July 2013.
Gustavsson, E. & Elander, I. (2013). Killing three birds with one stone?: Participatory planning and the challenge of multi-dimensional sustainability. Konferensbidrag vid EURA Conference Cities as Seedbeds for Innovation, organized by the European Urban Research Association Conference (EURA), the University of Twente, Enschede, The Netherlands, 3-6 July 2013.
Gustavsson, E. & Elander, I. (2012). ‘My Green Neighbourhood’: potentials and limits of a redevelopment initiative in a stigmatized housing estate. Konferensbidrag vid Lund Conference on Earth System Governance, 18-20 April 2012.
Trumberg, A. & Gustavsson, E. (2012). Patterns of segregation in small cities: the case of Borlänge, Sweden. Konferensbidrag vid AAG, Association of American Geographers annual meeting (New York): Session: Migration and Inter-ethnic Relations in Europe.
Gustavsson, E. (2011). Households as Role Models in Local Climate Change Mitigation: experiences from municipal dialogue projects in Sweden.. Konferensbidrag vid The 2011 Annual meeting of Association of American Geographers (AAG), Seattle, US, 2011. Association of American Geografers.
Gustavsson, E. (2009). Climate change mitigation: burden or opportunity?. I: The 2009 Annual meeting of Association of American Geographers (AAG). Konferensbidrag vid The 2009 Annual meeting of Association of American Geographers (AAG), Las Vegas, Nevada, USA, March 22-27, 2009.
Gustavsson, E. & Elander, I. (2009). Local and Regional Climate Change Mitigation in the Financial Crisis: Burden or Opportunity?. I: The 15th ISDR Conference 2009 in Utrecht. Konferensbidrag vid The 15th ISDR Conference 2009 in Utrecht, NL, March 26-29, 2009.
Gustavsson, E. & Lundmark, M. (2008). Climate Change Mitigation and Economic Growth: Determinants for Local Level Climate Policy?. I: The 2008 Annual meeting of Association of American Geographers (AAG). Konferensbidrag vid The 2008 Annual meeting of Association of American Geographers (AAG), Boston, Ma, US, 15-19 April, 2008.
Elander, I. & Gustavsson, E. (2007). Urban Governance, Networking Cities and Climate Change: The Swedish Context. I: SURF 2007. Konferensbidrag vid International Workshop Reproducing City-Regions: Rethinking Urbanism in an Era of Climate Change and Resource Constraint, SURF, Manchester, UK 19-20 July, 2007.

Rapporter

Gustavsson, E. & Elander, I. (2014). Social hållbarhet i stadsutveckling?: Uppföljning av tio projekt i svenska städer. Örebro: Örebro Universitet (Centrum för urbana och regionala studiers skriftserie 70).
Gustavsson, E. & Elander, I. (2013). "My Green Neighbourhood": sustainability potential of a redevelopment initiative in a stigmatized housing estate. Örebro: (Centrum för Urbana och Regionala Studiers skriftserie 68).
Gustavsson, E. & Elander, I. (2013). Social hållbarhet inte bara "sustainababble"?: Från mångtydig vision till analytiskt redskap vid uppföljning av stadsbyggnadsprojekt. Örebro: (Centrum för Urbana och Regionala Studiers skriftserie 69).
Gustavsson, E. & Håkansson, J. (2012). Vilken image har miljonprogrammets bostadsområden i medelstora städer?. Borlänge: Högskolan Dalarna (Arbetsrapport Högskolan Dalarna 6).

Övrigt