This page in English

Johannes Westberg

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303928

Rum: F3213

Johannes Westberg
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Johannes Westberg

Johannes Westberg är professor i pedagogik med inriktning mot förskolan och de yngre åldrarna. Westberg är också bland annat koordinator för det nordiska utbildningshistoriska nätverket, medlem i redaktionen för Nordic Journal of Educational History, korresponderande medlem i redaktionsrådet för History of Education (UK) och medlem av international advisory board för Paedagogica Historica. På Örebro universitet ingår Westberg i handledarkollegiet för ämnet pedagogik, har särskilt ansvar för forskarutbildningen i ämnet, och är ledamot i HS-nämndens lärarförslagskommitté.

När tiden tillåter bidrar jag gärna med kommentarer till skoldebattens beskrivningar och förklaringar av skolans utveckling, se t.e.x. SvD (18/1 2018), SoS (8/2 2018), och Utbildningshistoriska pekpinnar (14/6 2019).

Forskning
Westberg har sedan han disputerade på en avhandling om förskolepedagogikens historia i Uppsala 2008, forskat om såväl utbildningens innehåll och form, som dess samhälleliga förutsättningar, ur ett historiskt perspektiv. Störst intresse har han ägnat förskolans och skolans historia, och frågor kring utbildningens sociala och ekonomiska historia, materiell kultur, lärarnas historia, utbildningens politiska diskurser, och internationella spridningsprocesser.

Westberg har publicerat ett 50-tal bokkapitel och artiklar, det senare i bland annat History of Education, Paedagogica Historica, Scandinavian Journal of History och IJHE Bildungsgeschichte. Han har varit redaktör och medredaktör för mer än 10 böcker och temanummer, däribland läroboken Utbildningens historia – en introduktion (Studentlitteratur, 3 uppl. 2019), och School Acts and the Rise of Mass Schooling (Palgrave Macmillan, 2019). Han har också skrivit två monografier: Att bygga ett skolväsende (Nordic Academic Press, 2014) och Funding the Rise of Mass Schooling (Palgrave Macmillan, 2017).

Westberg har tidigare finansierat sin forskning med olika anslag från Vetenskapsrådet och Handelsbankens forskningsstiftelser. Han är för närvarande ledare för projektet ”Hur påverkade politiska beslut skolväsendenas framväxt?" (Vetenskapsrådet, 2017-2021), och forskar om den svenska förskolans expansion efter 1970. Han medverkar också i två utbildningsvetenskapliga projekt som erhöll finansiering från Vetenskapsrådet 2017. Ett kort CV och en publikationslista finns här>>

Aktuella uppdrag (urval)
  • Coordinator of the Nordic Network on History of Education (2008-)
  • Editorial team at Nordic Journal of Educational History (2015-)
  • International Scientific Committee of Rivista di storia dell’educazione (2017-)
  • Correspondent editorial board, History of Education (2018-)
  • International Advisory Board, Paedagogica Historica (2018-)
  • Scientific Committee of ISCHE, Berlin (2018), Porto (2019)
  • Referensgrupp för Sjunde Nordiska utbildningshistoriska konferensen, Trondheim (2018)
  • Scientific committee of the conference “Training programs and geographical mobilities: models, tools and strategies”, Bourdeaux (2019)

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Westberg, J. & Cappelli, G. (2019). Divergent paths to mass schooling at Europe’s poles?: Regional differences in Italy and Sweden, 1840-1900. IJHE Bildungsgeschichte, 9 (1), 11-28.
Paksuniemi, M. , Ribarič, M. & Westberg, J. (2019). Unmarried, well behaved and well dressed: The socialization process of female teachers in early twentieth-century Finland and Slovenia. Šolska kronika / School Chronicle – Journal of The History of Schooling and Education, 28 (3), 295-310.
Westberg, J. (2018). Source materials are not the past: Celebrating historians’ work in archives. IJHE Bildungsgeschichte, 8 (2), 208-212.
Westberg, J. , Incirci, A. , Paksuniemi, M. & Turunen, T. (2018). State formation and the rise of elementary education at the periphery of Europe: The cases of Finland and Turkey 1860-1930. Journal of Educational Administration & History, 50 (3), 133-144.
Westberg, J. (2017). Folkskolestadgan 175 år: Vad innebar den?. Vägval i skolans historia (4), 1-7.
Sjögren, D. & Westberg, J. (2016). Notes from the Editors. Nordic Journal of Educational History, 3 (2), 1-2.

Artiklar, recensioner

Westberg, J. (2019). Om 1900-talets progressivism, skolpolitik och skola. Pekpinnar: Historiska perspektiv på utbildning, 1-8.
Westberg, J. (2019). Review of: UNESCO's Utopia of Lifelong Learning: An Intellectual History. Historical Studies in Education, 31 (1), 143-145.
Westberg, J. (2018). Dorena Caroli: “Day nurseries and childcare in Europe". IJHE Bildungsgeschichte, 8 (1), 98-100.
Westberg, J. (2017). Recension av: Den svenska skolgårdens historia: Skolans utemiljö som pedagogiskt och socialt rum. Bebyggelsehistorisk tidskrift (74), 137-139.
Westberg, J. (2017). Review of: Marcelo Caruso (Ed.): Classroom Struggle: An important contribution. IJHE Bildungsgeschichte, 7 (1), 100-102.
Westberg, J. (2016). Review of: Pædagogprofessionens historie og aktualitet. 1 & 2. Nordic Journal of Educational History, 3 (2), 64-67.

Böcker

Kapitel i böcker, del av antologier

Westberg, J. (2019). Basic Schools in Each and Every Parish: The School Act of 1842 and the Rise of Mass Schooling in Sweden. I: Johannes Westberg, Lukas Boser, Ingrid Brühwiler, School Acts and the Rise of Mass Schooling: Education Policy in the Long Nineteenth Century (ss. 195-222). Cham: Palgrave Macmillan.
Westberg, J. (2019). Förskolans historia. I: Esbjörn Larsson, Johannes Westberg, Utbildningshistoria: En introduktion (ss. 107-126). Lund: Studentlitteratur AB.
Westberg, J. , Boser, L. & Brühwiler, I. (2019). The History of School Acts. I: Johannes Westberg, Lukas Boser, Ingrid Brühwiler, School Acts and the Rise of Mass Schooling: Education Policy in the Long Nineteenth Century (ss. 1-15). Cham: Palgrave Macmillan.
Westberg, J. (2019). The Production of Impoverished but Sophisticated Emigrants: Emigration, Human Capital, and Economic Growth in Sweden. I: Gabriele Cappelli, David Mitch, Globalization and the Rise of Mass Education (ss. 193-217). Cham: Palgrave Macmillan.
Westberg, J. (2019). Utbildning och ekonomi. I: Esbjörn Larsson, Johannes Westberg, Utbildningshistoria: En introduktion (ss. 481-499). Lund: Studentlitteratur AB.
Larsson, E. & Westberg, J. (2019). Utbildningshistoria. I: Esbjörn Larsson & Johannes Westberg, Utbildningshistoria: En introduktion (ss. 31-34). Lund: Studentlitteratur AB.
Westberg, J. (2018). Beyond the Educational Visions of the State: The Construction of School Buildings in Rural Nineteenth-Century Sweden. I: Ian Grosvenor, Lisa Rosén Rasmussen, Making Education: Material School Design and Educational Governance (ss. 95-117). Cham: Springer Publishing Company.
Westberg, J. (2018). Ellen Catharina Moberg: 1874-12-06 — 1955-07-20. Förskolepionjär, barnträdgårdsledare. I: Larsson, Lisbeth; Sjöberg, Maria, et al., Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Göteborg: Göteborgs universitet.
Westberg, J. (2018). Maria Elisabeth Moberg: 1877-04-04 — 1948-12-16. Förskolepionjär, barnträdgårdsledare. I: Larsson, Lisbeth; Sjöberg, Maria, et al., Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Göteborg: Göteborgs universitet.
Berg, A. , Larsson, E. & Westberg, J. (2017). Att studera omvälvande förändringar. I: Anne Berg, Esbjörn Larsson, Madeleine Michaëlsson, Johannes Westberg & Andreas Åkerlund, Utbildningens revolutioner: Till studiet av utbildningshistorisk förändring (ss. 13-18). Uppsala: Uppsala universitet.
Westberg, J. (2017). En förskola för alla?: Rationaliteten bakom den svenska förskolans expansion. I: Anne Berg, Esbjörn Larsson, Madeleine Michaëlsson, Johannes Westberg & Andreas Åkerlund, Utbildningens revolutioner: Till studiet av utbildningshistorisk förändring (ss. 211-232). Uppsala: Uppsala universitet.
Westberg, J. (2016). In the Name of Froebel: Fundraising for Kindergartens in Sweden, 1890-1945. I: Helen May, Kristen D. Nawrotzki & Larry Prochner, Kindergarten Narratives on Froebelian Education: Transnational Investigations (ss. 67-80). London: Bloomsbury Academic.

Konferensbidrag

Westberg, J. (2019). A comparative history from below?: Social and economic perspectives on the international rise of mass schooling. Konferensbidrag vid Nordic Educational Research Association Conference (NERA 2019), Uppsala, Sweden, March 6-8, 2019.
Westberg, J. (2019). How were nineteenth-century teachers paid?. Konferensbidrag vid 13th Swedish Economic History Meeting and 1st Annual Conference of the Scandinavian Society for Economic and Social History, Uppsala, Sweden, October 10-12, 2019. Uppsala:
Westberg, J. (2019). Reconstructing long lost classrooms: evidence from scattered and threatened Swedish school museums. Konferensbidrag vid 18. symposium for school museums and history of education collections - Challenges for the school museums and history of education in a time of globalization and digitization, Copenhagen and Aarhus, Denmark, July 3-5, 2019.
Westberg, J. (2019). Regulating regional variations in primary schooling: the case of state subsidy reform in early twentieth century Sweden. I: Luís Grosso Correia and Sara Poças, ISCHE 41 – Spaces and Place of Education – Book of Abstracts. Konferensbidrag vid ISCHE 41st Annual Conference (ISCHE 2019), Porto, Portugal, July 16-20, 2019 (ss. 450-451). Porto, Portugal: International Standing Conference for the History of Education & Centre for Research and Intervention in Education of the Faculty of Psychology and Education Sciences of the University of Porto.
Westberg, J. & Larsson, E. (2019). The Child as a Voucher?: The Marketization of the Swedish Preschools. Konferensbidrag vid Contemporary Perspectives on Preschools and Society, Uppsala, Sweden, March 5, 2019.
Westberg, J. & Larsson, G. (2019). The limits of supply and demand: Schooling in 19th century rural Sweden. I: Luís Grosso Correia and Sara Poças, ISCHE 41 – Spaces and Place of Education – Book of Abstracts. Konferensbidrag vid ISCHE 41st Annual Conference (ISCHE 2019), Porto, Portugal, July 16-20, 2019 (ss. 257-257). Porto, Portugal: International Standing Conference for the History of Education & Centre for Research and Intervention in Education of the Faculty of Psychology and Education Sciences of the University of Porto.
Westberg, J. (2019). The transfer, translation and transformation of the British infant school: the case of nineteenth century Sweden. Konferensbidrag vid Nordic Educational Research Association Conference (NERA 2019), Uppsala, Sweden, March 6-8, 2019.
Westberg, J. & Geiss, M. (2019). Training Early Childhood Professionals in Sweden and Switzerland: Policies, Actor Constellations, Path Dependencies. Konferensbidrag vid Contemporary Perspectives on Preschools and Society, Uppsala, Sweden, March 5, 2019.
Westberg, J. (2018). A jack of all trades?: Rural teachers’ livelihood diversification and the rise of mass schooling in the nineteenth century Sweden. Konferensbidrag vid Seventh Nordic Conference on the History of Education, Trondheim, Norway, September 19-20, 2018.
Westberg, J. (2018). A school in constant crisis?: The democratization, decentralization and marketization of schooling in Sweden. Konferensbidrag vid Nordic Education in a Democratically Troublesome Time - Threats and Opportunities, Örebro, Sweden, October 30-31, 2018.
Westberg, J. (2018). Brokers between teachers and the resources of nature?: The role of family and village in nineteenth century school funding. Konferensbidrag vid 40th annual conference of the International Standing Conference for the History of Education (ISCHE 40), Berlin, Germany, August 29 - September 1, 2018.
Westberg, J. (2018). Decentralization in a Swedish nineteenth century setting: The role of local school districts in the rise of mass schooling. Konferensbidrag vid 40th annual conference of the International Standing Conference for the History of Education (ISCHE 40), Berlin, Germany, August 29 - September 1, 2018.
Westberg, J. (2018). Folkskoleseminariets och folkskollärarnas historia. Konferensbidrag vid Lärarutbildningen 175 år, Karlstads universitet, Karlstad, Sweden, November 30, 2018.
Westberg, J. & Larsson, E. (2018). The Child as a Voucher?: The Marketization of the Swedish Preschools. Konferensbidrag vid 40th annual conference of the International Standing Conference for the History of Education (ISCHE 40), Berlin, Germany, August 29 - September 1, 2018.
Westberg, J. (2018). The school act of 1842 and the rise of mass schooling in Sweden. Konferensbidrag vid Twelfth European Social Science History conference (ESSHC 2018), Belfast, Northern Ireland, April 4-7, 2018.
Westberg, J. , Sjögren, D. & Landahl, J. (2018). Varför krisar i skolan?: Kontinuitet och forändring i den svenska skolkrisdebatten 1950-2020. Konferensbidrag vid Seventh Nordic Conference on the History of Education, Trondheim, Norway, September 19-20, 2018.
Westberg, J. (2017). A Materialist Turn in Educational History?: The New Social and Economic History of Education. Konferensbidrag vid Celebration, Commemoration and Collaboration: Milestones in the History of Education. History of Education Society 50th Anniversary Conference, Winchester, UK, November 10-12, 2017.
Westberg, J. (2017). Building Preschools for a Society in Transition: The Sociological, Psychological and Educational Design of Swedish Preschools in the 1970s. Konferensbidrag vid 9th Biennial SHCY Conference (SHCY 2017), Rutgers University, Camden, USA, June 21-23, 2017.
Westberg, J. (2017). How was the rise of mass schooling funded?: The local, national and international history of school finance in Sweden, 1840-1900. Konferensbidrag vid Critical Research of Education: Long term historical trajectories and Europe, The Annual Gustaf Vasa Seminar, Jyväskylä, Finland, May 22–24, 2017.
Westberg, J. (2017). Revolution eller reform?: Folkskolestadgan, skolorna och skolhusen. Konferensbidrag vid Svenska historikermötet, Sundsvall, Sweden, May 10–12, 2017.
Westberg, J. (2017). Simple beginnings?: The school act of 1842 and the rise of mass schooling in Sweden. Konferensbidrag vid School Acts, the Rise of Mass Schooling and the Emerging Nation States during the Long Nineteenth Century, Uppsala, Sweden, October 12-13, 2017.
Westberg, J. (2017). Virtues and vices: Decentralized education systems, centralization and the rise of mass schooling 1840–1940. Konferensbidrag vid Education and Society: A workshop on the Social, Cultural and Economic History of Education, Uppsala, Sweden, October 11, 2017.
Westberg, J. (2016). Creating gendered bodies in the service of the nation: Girls physical education according to the Swedish pioneer Anton Santesson. Konferensbidrag vid International Standing Conference for the History of Education (ISCHE 38), Chicago, USA, August 17-20, 2016.
Westberg, J. (2016). How could a teacher survive on a salary consisting of 8 barrels of grains and 53 riksdaler 16 skilling in cash? : A question answered. Konferensbidrag vid German Educational Research Association (GERA) Congress, Kassel, Germany, March 13-16, 2016.
Westberg, J. (2016). Thrifty or fair?: The economic thinking of Swedish school districts, 1840-1900. Konferensbidrag vid 11th European Social Science History Conference, Valencia, Spain, March 30 - April 2, 2016.

Samlingsverk (redaktör)

Westberg, J. (ed.) , Boser, L. (ed.) & Brühwiler, I. (ed.) (2019). School Acts and the Rise of Mass Schooling: Education Policy in the Long Nineteenth Century (1ed.). Cham: Palgrave Macmillan.
Larsson, E. (ed.) & Westberg, J. (ed.) (2019). Utbildningshistoria: En introduktion (3ed.). Lund: Studentlitteratur.
Tröhler, D. (ed.) , Westberg, J. (ed.) & Berg, A. (ed.) (2017). Physical Education and the embodiment of the nation. Umeå: Umeå universitet (Nordic Journal of Educational History Vol.4:2).
Westberg, J. (ed.) , Larsson, E. (ed.) , Berg, A. (ed.) , Michaëlsson, M. (ed.) & Åkerlund, A. (ed.) (2017). Utbildningens revolutioner: Till studiet av utbildningshistorisk förändring. Uppsala: Uppsala Studies of History and Education (SHED) (Utbildningshistoriska meddelanden 5).
Sjögren, D. (ed.) & Westberg, J. (ed.) (2016). Nordic Journal of Educational History: Volume 3, Number 2, Autumn 2016. Umeå: Umeå University.

Övrigt

Westberg, J. & Prytz, J. (2018). Farliga föreställningar präglar debatt om skolan. Stockholm, Sweden: Svenska Dagbladet AB & Co..