This page in English

Jonas Ålander

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: am9uYXMuYWxhbmRlcjtvcnUuc2U=

Telefon: 019 303385

Rum: F3244

Jonas Ålander
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Jonas Ålander

Jonas Ålander är lektor i pedagogik. Han undervisar främst inom lärarutbildningen, men också i internationella kurser i pedagogik. Inom lärarutbildningen undervisar Jonas främst inom utbildningsvetenskaplig kärna, men också i vetenskaplig metod och teori samt arbetar med uppsatshandledning. Exempel på undervisningsinnehåll är pedagogiskt ledarskap, utbildningsrelaterade frågor om etik och normer, didaktik, lärandeteorier och läroplansteori, hållbar utveckling, utbildningshistoria och mångfaldsfrågor samt vfu. Jonas undervisar även i internationella kurser i pedagogik med fokus på mångfald och utbildning. Där har han även kursansvar för en internationell kurs om mångfald i klassrummet. Tidigare har Jonas doktorerat i musikvetenskap vid musikhögskolan vid Örebro universitet och där även undervisat inom både musikpedagogik, musikvetenskap och musikalisk gestaltning samt handlett studentuppsatser på grund och avancerad nivå.

För närvarande arbetar Jonas även i två projekt inom ramen för Erasmus+. Projekten handlar om kompetensutveckling (EXCIITE) respektive digitala läromedel (DigiLLL). Utöver detta har Jonas även undervisat och föreläst vid en internationell kurs vid universitetet i Bielefeld som handlade om europeiska utbildningssystem och läromedel med fokus på mångfald och inkluderande utbildning.

Jonas har även arbetat med internationalisering rörande högre utbildning generellt och lärarutbildning specifikt. Han var tidigare projektledare för delprojektet "Internationella och interkulturella perspektiv", inom ramen för den strategiska satsningen "Framtidens lärarutbildning".

Jonas forskning har främst fokuserat på inkluderings och exkluderingsprocesser i Sveriges musikliv med fokus på migration och deltagandevillkor. I sin avhandling Musik, migration och villkor: En studie om deltagandevillkor i det svenska musiklivet (2022) visas hur migrantidentifikationen har betydelse i utformningen av musiklivets många praktiker och hur detta påverkar musiklivets deltagandevillkor. Analysen tar utgångspunkt i utövares, arrangörers och mediers perspektiv och baseras på både intervjuer och medier i form av tidningsartiklar. Avhandlingens teoretiska utgångspunkt är i stor utsträckning diskursteoretisk.

Jonas huvudsakliga forskningsintresse kan placeras i skärningspunkten mellan idé, policy och dess manifestationer. Inom detta område riktas fokus framför allt mot exkluderande och inkluderande fenomen och processer som kan relateras till mångfald och utbildning. Exempel på detta är frågor om jämlikhet och diskriminering, fenomen som är starkt sammanlänkande med demokratifrågor. Ett projekt som Jonas arbetar med handlar om hur läromedelsdiskursen synliggörs inom ramen för policyutveckling. Fokus riktas mot hur idéer om läromedel, dess kvalitet och syften omvandlas till praktik.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript