This page in English

Kerstin Prignitz Sluys

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303102

Rum: P2345

Kerstin Prignitz Sluys

Om Kerstin Prignitz Sluys

Kerstin Prignitz Sluys är specialistutbildad sjuksköterska inom intensivvård och traumavård. Hon har en kandidatexamen i omvårdnad från Rush University College of Nursing och utbildning i akutsjukvård trauma från Cook County Graduate Medical School, Chicago USA.  Kerstin har en specialistutbildning inom intensivvård och omvårdnad från Uppsala universitet och en doktorsexamen från Karolinska Institutet inom medicinsk vetenskap inriktning kirurgisk vetenskap med avhandlingen Adult and pediatric trauma: outcomes and health-related quality of life.

I samarbete med skandinaviska läkare och sjuksköterskor har Kerstin bidragit till att utveckla skandinavisk traumavård genom initiering och implementering av traumautbildningar, handlingsplanen ABCDE, traumaregistrering och Riksföreningen för sjuksköterskor inom trauma. Hon är mottagare av utmärkelser från Rush University College of Nursing och Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing.

Forskning

Kerstins forskning handlar om akut omhändertagande av barn och vuxna traumapatienter, uppföljning av vårdresultat samt långtidsuppföljningar efter skador som innefattar hälsorelaterad livskvalitet, funktionsstatus, återgång till studier/arbete samt erfarenheter av vård. Forskningen inkluderar hela vårdkedjan inom akutsjukvård från prehospital vård genom intensivvård och rehabilitering. 

Under ett år (2015) vistades Kerstin som postdoc forskare vid University of Pennsylvania School of Nursing (UPENN NUrsing). 

Pågående forskningsprojekt inom intensivvård syftar till utveckling av instrument för att undersöka patienters och närståendes erfarenhet av delaktighet, information och stöd inom intensivvård. Utvecklingen inom intensivvård har resulterat i att fler patienter överlever svårt kritiska sjukdomar och skador. Forsking har visat att överlevande kan få olika funktionsnedsättningar inom kognitiv funktion, mental hälsa och eller fysisk funktion, känt under benämningen Post-Intensive Care Syndrom (PICS). Forskning har också visat att närstående kan bli negativt påverkade och utveckla mental ohälsa, känt under benämningen PICS-Family (PICS-F). Målet med projektet är att utveckla kvalitetsindikatorer som kan ingå i kvalitetssäkring inom intensivvård och stödja patienters och närståendes hälsotillstånd under och efter intensivvård.

Andra forskningsområden av intresse är utveckling av pedagogiska strategier i syfte att öka sjuksköterskors kunskap och kompetens inom klinisk bedömning och kliniskt resonemang.

Kerstin medverkar i ett doktorandprojekt inom närståendes delaktighet i vården efter att en familjemedlem har genomgått öppen hjärtkirurgi. 

Undervisning

Kerstin är kursansvarig och har ett pedagogiskt uppdrag inom medicinsk vetenskap, anatomi och fysiologi på sjuksköterskeprogrammet. På avancerad nivå är hon kursansvarig i Vetenskapsteori och forskningsmetodik och examinator i Hälsohistoria, fysisk undersökning och klinisk bedömning. Hon handleder examensarbeten på avancerad nivå.

Nätverk

  • Nätverket för disputerade sjuksköterskor inom intensivvård inom Riksföreningen för anestesi och intensivvård (AnIva).
  • Member of Penn Injury Science Center https://www.penninjuryscience.org/

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter