This page in English

Lena Axelsson Svedell

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Lena Axelsson Svedell
Forskningsämne

Om Lena Axelsson Svedell

Om Lena Axelsson Svedell

Lena Axelsson Svedell är legitimerad fysioterapeut och steg 1-utbildad i Psykoterapi. Lena arbetar sedan 2001 på enheten Psykiatrisk fysioterapi, Gemensam Psykiatri och Utveckling i Region Örebro län och är doktorand vid Institutionen för hälsovetenskaper på Örebro Universitet sedan nov 2020.

Forskning

Lena forskar på fysisk träning som behandling för vuxna personer med ADHD och är aktiv i forskningsprojektet START: Stöd i aktivitet, rörelse och träning – för vuxna personer med ADHD. 

Syftet med forskningsstudien är att undersöka effekterna av regelbunden fysisk träning för vuxna personer med ADHD.

Tidigare forskning har visat att vuxna med ADHD har en sämre livskvalitet och ett ökat stillasittande jämfört med personer som inte har ADHD. Forskning visar också att det finns en ökad samsjuklighet med fetma, sömnsvårigheter och depression och ångest. Alla dessa områden har visar sig påverkbara genom fysisk träning, för personer utan ADHD.

Studier på barn och unga med ADHD indikerar att fysisk träning även kan ha effekter på kärnsymtom för ADHD, impulsivitet, uppmärksamhet och koncentration.

Inga tidigare studier har gjorts för att undersöka vilka effekter en behandling med regelbunden, strukturerad fysisk träning kan ha för fysisk och psykisk hälsa hos vuxna med ADHD. Det finns ett stort behov av mer forskning inom området.

Deltagarna i START får träna i 12 veckor tillsammans med fysioterapeut, enligt ett särskilt upplägg. En tredjedel av deltagarna får också ett kognitivt stöd av arbetsterapeut, i tillägg till fysisk träning. Effekten mäts både med olika tester (kroppskännedom, fysiska- och kognitiva test), frågeformulär och undersökningar. 

Ett behandlingskoncept med fysisk träning som bas, är under utveckling.

Samarbeten och uppdrag

Forskningsstudien är ett samarbete mellan Örebro Universitet och Region Örebro län.

Lena Axelsson Svedell sitter med i Socialstyrelsens konsensuspanel för att ta fram nya riktlinjer för vård och behandling för personer med ADHD.