This page in English

Ulrika Westerling

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Om Ulrika Westerling

Ulrika Westerling är leg. distriktssköterska, anställd  i Region Örebro län med klinisk tjänstgöring 50 % förlagd till äldrevårdsenheten vid Kumla vårdcentral. Resterande 50 % är Ulrika doktorand vid Örebro universitet, med arbetsplats på Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC). Forskningsintresset är omhändertagande av sköra äldre i primärvården.

Forskning

Primärvården i Kumla har i december 2017 öppnat en äldreenhet på vårdcentralen för att optimera omhändertagandet av äldre personer som är i behov av vård eller hälsofrämjande åtgärder. Personer 75 år eller äldre erbjuds att lista sig på enheten. Äldrevårdsenheten fokuserar på äldre personers hälsa, livskvalitet och behov samt möjligheten att få kontinuitet och trygghet i vården.

Det övergripande syftet med doktorandprojektet är att utvärdera omhändertagandet av äldre personer med sviktande hälsa i Kumla kommun genom införande av en äldrevårdsenhet.
De specifika frågeställningarna är:
Hur upplever äldre personer, deras anhöriga och vårdpersonal vården?
Vilken effekt har införandet av äldrevårdsenheten på patienternas sjuklighet och dödlighet?

Delarbete 1:  Är en kvalitativ studie om äldres, anhörigas och vårdpersonals upplevelser av äldrevård vid utvecklingen av en äldrevårdsenhet. Enskilda intervjuer med äldre patienter samt fokusgruppsdiskussioner (FGD) med nära anhöriga respektive vårdpersonal kommer att utföras.

Delarbete 2: Är en kvantitativ registerstudie med fall- och kontrollgrupper. Avser att analysera journaldata retrospektivt från Kumla VC innan uppstarten av äldrevårdsenheten samt jämföra med kontrollgrupper från andra vårdcentraler efter äldrevårdsenhetens införande.