This page in English

Ulrika Westerling

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Forskningsämne

Om Ulrika Westerling

Ulrika Westerling är leg. distriktssköterska, anställd i Region Örebro län, Område Nära vård med tjänstgöring 50 % som processansvarig för äldres hälsa. Resterande 50 % är Ulrika doktorand vid Örebro universitet, med arbetsplats på Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC). Forskningsintresset är omhändertagande av sköra äldre i primärvården.

Forskning

Primärvården i Kumla har i december 2017 öppnat en äldreenhet på vårdcentralen för att optimera omhändertagandet av äldre personer som är i behov av vård eller hälsofrämjande åtgärder. Personer 75 år eller äldre erbjuds att lista sig på enheten. Äldrevårdsenheten fokuserar på äldre personers hälsa, livskvalitet och behov samt möjligheten att få kontinuitet och trygghet i vården.

Det övergripande syftet med doktorandprojektet är att utvärdera omhändertagandet av äldre personer med sviktande hälsa i Kumla kommun genom införande av en äldrevårdsenhet.
De specifika frågeställningarna är:
Hur upplever äldre personer och deras anhöriga vården?
Vilken effekt har införandet av äldrevårdsenheten på patienternas sjuklighet och dödlighet?Är omhändertagande av ett interprofessionellt primärvårdsteam i hemmet efter avslutad sjukhusvård kostnadseffektivt?

Delarbete 1:  Är en kvalitativ studie om äldres upplevelser av en äldrevårdsenhet.  Individuella intervjuer har utförts och data
har analyserats induktivt med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att äldre upplever att de är i trygga händer när de söker vård vid en äldrevårdsenhet och att de får den vård de är i behov av. Äldre menar att det är en förbättring i omhändertagandet vid enheten jämfört med det på en ordinarie vårdcentral. Utöver det framkommer en önskan om att få ta del av mer hälsofrämjande vårdbesök, samt att sociala insatser bör knytas till enheten.  Manuset är publicerat.

Delarbete 2: Är en kvalitativ studie om anhörigas behov av stöd från en äldrevårdsenhet. Fokusgrupper har utförts och data har analyserats abduktivt med kvalitativ innehållsanalys, baserat på ramverket "Patient and Family Centred Care". Resultatet visar att anhöriga har  behov av ytterligare stöd från en äldrevårdsenhet och att de strävar efter att bygga en relation med professioner i vården. Vården bör möta anhörigas individuella behov av stöd och informationsutbyte. 

Delarbete 3: Är en kvantitativ registerstudie med fall- och kontrollgrupper avseende förändringar i mortalitet och morbiditet hos äldre över 75 år som nyligen varit inlagda på sjukhus. Avsikten är att analysera journaldata retrospektivt från Kumla VC innan
uppstarten av äldrevårdsenheten samt jämföra med kontrollgrupper från andra vårdcentraler efter äldrevårdsenhetens införande. Analys och manusarbete pågår

Delarbete 4:  Är en kvantitativ studie med deskriptiv design. Planen är att beskriva vilka hälsoekonomiska effekter ett interprofessionellt teamarbete i primärvården har vid omhändertagande av äldre i hemmet efter avslutad sjukhusvård.