Använd källor i din text

Som student förväntas du under utbildningens gång utveckla fördjupad förståelse för hur du bör använda källor i ditt akademiska skrivande.

Akademiskt skrivande handlar om kunskapshantering. Det innebär att du förväntas redogöra för och bygga vidare på vad andra har skrivit om ett visst ämne. Andras texter blir då dina källor. I början av dina studier får du ofta på förhand veta vilken litteratur du ska utgå från, medan du senare i allt större utsträckning själv får söka och välja dina källor. I båda fallen är det viktigt att du i texten visar hur du förhåller dig till källorna och till deras budskap.

Skilj mellan primär- och sekundärkällor

I samband med egna vetenskapliga undersökningar kommer du uppmanas att så långt det är möjligt stödja dig på primärkällor. Det är källor där en undersökning har dokumenterats och dess resultat redovisats och tolkats. Fördelen med att gå till primärkällan är att du får möjlighet att bedöma vad som är relevant för din text och kontrollera att vald information stödjer ditt påstående. Användningen av primärkällor ökar dessutom textens trovärdighet och är särskilt viktig i samband med uppsatsskrivande.

Sekundärkällor är texter som refererar primärkällor. Den information som du hittar hos en andrahandskälla är med andra ord en tolkning eller utvärdering av en primärkälla. När du återger fakta ur en sekundärkälla, får därför läsaren ta del av tredjehandsuppgifter.

De flesta primärkällor som du kommer att anlita redovisar emellertid inte endast resultat av egen forskning, utan bygger också vidare på tidigare kunskap. En primärkälla är alltså samtidigt en sekundärkälla i refererande avsnitt, och kan visa vägen till annan relevant forskning.

Primär- & sekundärkälla (Lnu, film, 5 min.)
Hänvisa till sekundärkällor

Bestäm källans funktion i din text

Inledningsvis behöver du ha ett tydligt syfte med din källanvändning. Tänk igenom det i varje enskilt fall. Du kan ta stöd i följande frågor:

  • Är källan relevant för ditt informationsbehov?
  • Vilken del av informationen passar i så fall in i din kontext? Hur?
  • Vilken funktion kan källan ha i din text? Kan den motivera din undersökning? Kan den utgöra en metodologisk eller teoretisk grund för ditt arbete? Kan informationen användas som belägg för ett påstående?

Visa hur du förhåller dig till källtexten

Hur stort utrymme källan får i din text beror på hur du svarat på frågorna ovan. Källor som stödjer dina påståenden behöver du i allmänhet inte presentera närmare. De som är centrala för din text bör däremot både introduceras, motiveras och kommenteras. Det innebär att du bör presentera källan och förklara på vilket sätt den är relevant för din undersökning. Du bör också lyfta fram källans förtjänster och visa hur du förstår dess budskap. Kom ihåg att visa hur källtexten förhåller sig till vad andra har skrivit om ämnet och att nämna eventuella svagheter som andra har kritiserat eller som du själv har upptäckt.

Genom att välja källor som passar in i din kontext, väva dem samman i din text och förhålla dig till informationen, visar du en tydlig egen röst och förmåga att vara kritisk-analytisk. Det är ett av målen med dina universitetsstudier.

Lästips

Rienecker, L. & Jørgensen, P. Stray (2014). Att skriva en bra uppsats. 3 uppl. Stockholm: Liber, s. 160-172.