Sambandsord

Det är viktigt att läsaren kan följa den röda tråden i din text. Det betyder dels att innehållet i texten måste ordnas logiskt, dels att det måste finnas ett logiskt samband mellan fraser, satser och stycken. Sådana samband skapar du med hjälp av till exempel sambandsord.

För att skapa en tydlig röd tråd genom din text är det viktigt att använda sambandsord. Dessa ord hjälper dig att föra samman delar av till exempel ett resonemang för att förtydliga för läsaren hur det ska förstås. Du får aldrig lämna ett tolkningsutrymme för läsaren utan du måste var noga med att presentera innehållet på ett tydligt sätt i din text. Då är sambandsorden till stor användning. Nedan finns orden uppdelade utifrån vad du vill uppnå för samband.  

Avsikt

målet är att i syfte att  för att

Emfas

det är tydligt faktum är  i själva verket  nämligen

Förtydligande och exemplifiering

alltid/aldrig  det vill säga, till exempel, bland annat  detta innebär att  exempel på detta 
belyser  i huvudsak  med andra ord  snarare
speciellt här urskiljer sig vilket innebär såsom

Kontrast (jämförelse)

därefter eller fastän i kontrast till
i motsats till  istället liknande till skillnad från 
trots att/detta tvärtom  utan på samma sätt
å ena sidan/å andra sidan ändå däremot samtidigt

Konsekvens

alltid detta leder till därav därför
en effekt av detta följaktligen följden blir leder till
konsekvensen av på grund av detta resultatet blir skulle leda till
som en konsekvens av detta så att således vilket leder till

Likhet (jämförelse)

det påminner om en liknande uppfattning exakt som i enlighet med
i likhet med likaså precis som på samma sätt
ungefär som såsom liknande  

Orsak

det beror på mot den bakgrunden därför att därmed
eftersom i och med med anledning av orsaken är 
på grund av en förklaring till detta  alltså  

Relation (jämförelse)

jämfört med i relation till i jämförelse med
i förhållande till oavsett relativt

Resultat

som resultat härav som en följd av detta av den orsaken av den anledningen
av det skälet för den skull på grund av detta alltså
följaktligen således på så sätt  

Sammanfattning och slutsats 

avslutningsvis för att avrunda för att sammanfatta sammanfattningsvis
slutligen slutsatsen är att som konklusion till slut
anledningen till resultatet blir vilket leder till följden/effekten blir

Tid och ordningsföljd

dessförinnan efter/därefter/därpå avslutningsvis först/senare
inledningsvis för det första… före/efter innan
samtidigt sedan till sist till en början
vad mera är under tiden till slut/slutligen dels-dels

Tillägg

dessutom därtill kommer utöver detta inte bara… utan även…
förutom att/detta  men och/också tilläggas kan
tillsammans med vidare även tillika
till och med på grund av ytterligare för det första…

Upprepning

som tidigare nämnts som nämnts med andra ord alltså