This page in English

Fusk och disciplinärenden

Som student eller doktorand är du skyldig att hålla dig till de regelverk som styr verksamheten vid Örebro universitet. Det innebär bland annat att fusk och störande av verksamhet kan leda till disciplinära åtgärder, som till exempel en varning eller avstängning. Den här sidan innehåller information om vad disciplinärenden är för något och riktar sig till dig som är intresserad av frågorna eller som fått veta att du har blivit anmäld.

Vad menas med fusk och plagiat?

Plagiat kan jämföras med stöld och är att använda andras arbeten, exempelvis texter från böcker eller Internet, diagram, tabeller eller datorprogram, och få texten eller arbetet att framstå som sin egen produkt. När du vill använda dig av någon annans text eller arbete ska därför källan alltid anges korrekt. Det är därför aldrig tillåtet att lämna in någon annans text i sitt eget namn.

Fusk är när man med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation på annat sätt ska bedömas och regleras genom 10 kap 1 § högskoleförordningen.

Det här är en disciplinåtgärd

Enligt högskoleförordningen har universitetet en skyldighet att göra en utredning om en student misstänks ha gjort något otillåtet i sina akademiska studier. I 10 kap 1 § högskoleförordningen anges de otillåtna händelser som kan leda till att universitetet ingriper med disciplinära (bestraffande) åtgärder. Dessa kan förenklat delas in i misstanke om vilseledande (”fuskfall”), störandefall och trakasserier.

Vilka instruktioner gäller egentligen?

Det är inte ovanligt att studenter är osäkra på vilka regler som gäller för exempelvis en examinerande uppgift eller en tentamen. Det är speciellt vanligt vid hemtentamen och andra hemuppgifter såsom uppsatser och laborationer, men även vid salstentamina kan det finnas oklarheter. Det är du som student som ansvarar för att ta till dig av de regler som finns på kursen.

Är du osäker på vad som gäller i just din situation, kontakta kursansvarige innan examinationen genomförs. Gör det helst skriftligen, exempelvis via e-post, så att du i efterhand kan visa vilken information du har fått.

Konsekvenser

Om en student, efter anmälan och efterföljande utredning, anses ha gjort något otillåtet och därför fälls för disciplinöverträdelse är de möjliga konsekvenserna varning eller avstängning. Om det inte går att utreda vad som hänt eller om det studenten misstänks för inte bryter mot reglerna kommer ärendet istället att avskrivas.

Oavsett utgången av ett disciplinärende tar disciplinnämnden aldrig ställning till om en uppgift ska godkännas eller behöver göras om, det ansvaret ligger helt hos examinator.

Beslut om varning

Ett beslut om varning innebär att studenten har fällts för en disciplinförseelse men att det av olika anledningar inte bedöms som nödvändigt med en sådan ingripande påföljd som avstängning. Huvudregeln är dock att avstängning är den normala påföljden för överträdelse av reglerna.

En varning innebär att studenten får fortsätta sina studier som vanligt.

Beslut om avstängning

Ett beslut om avstängning innebär även det att studenten har fällts för en disciplinförseelse men att agerandet är av ett sådant slag, nivå eller omfattning att det inte är tillräckligt med en varning.

Vid en avstängning får studenten inte delta i undervisning, examination eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid universitetet. Ibland kan även studenten förbjudas att vistas på campusområdet och/eller annan plats som universitet bestämmer över. En avstängning löper normalt i en sammanhängande period men det är möjligt att dela upp avstängningen i två eller fler perioder, dock sammanlagt högst sex månader.

Ärendet avskrivs

Att ett ärende avskrivs betyder att det inte kommer att utredas något mer, inga fler frågor kommer att ställas från jurist, rektor eller disciplinnämnd. Det kommer heller inte bli någon konsekvens för det studenten har misstänkts för och studenten får fortsätta sina studier som vanligt.

Det är dock fortfarande upp till läraren/examinator om en eventuell uppgift ska godkännas eller behöver göras om.

 

Frågor och svar

En anmälan om misstanke om att något otillåtet har skett tas på största allvar då konsekvensen för den enskilda studenten kan bli stor. När anmälan sker går därför juristfunktionen igenom alla handlingar i anmälan och kontrollerar att alla formella delar är med såsom studievägledningar, uppgiftsinstruktioner, misstänkta plagieringskällor etc. Saknas material begärs kompletteringar in från anmälaren. Kontakter tas med eventuella vittnen och andra som kan ge relevant information.
När anmälan är komplett skickas den till studenten för yttrande för att ge studenten en möjlighet att berätta sin version av vad som hänt, helst skriftligen. Anmälaren kommer vanligtvis att få läsa studentens svar innan mötet med disciplinnämnden.

Innan utredningen har avslutats, antingen genom ett beslut om avskrivning eller ett beslut om en påföljd, är man fortfarande som vilken student som helst och får delta i undervisning, prov och övriga examinationer som vanligt.

Om anmälan har skett p.g.a. misstanke om vilseledande och det är oklart om en students prestation blir godkänd eller inte kan läraren komma att avvakta med sitt beslut i betygsärendet.

Disciplinnämnden består av rektor, en lagfaren ledamot (jurist) som ska vara eller ha varit ordinarie domare och en företrädare för lärarna vid universitetet. Studenterna är representerade i nämnden med två ledamöter. Nämnden är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande men två av dem måste vara ordföranden och den lagfarne ledamoten.

Det skriftliga material som har samlats in under utredningstiden har i förväg skickats till disciplinnämndens ledamöter. Nämnden samlas en stund innan mötet för att kort gå igenom det material som finns och se om det finns några frågetecken kring materialet.

Det är till fördel för utredningen om den som misstänks ha gjort något otillåtet deltar vid sammanträdet och därför kallas alltid studenten att personligen närvara. Detta för att kunna berätta om sin syn på det som inträffat och för att kunna besvara eventuella frågor från disciplinnämnden. Detta är en rättighet som studenten har men inget tvång. Om studenten deltar bör denne räkna med att det tar cirka 20-30 minuter.

Studenten och anmälaren kommer in i rummet. Efter en presentationsrunda av samtliga närvarande lämnas ordet till läraren för att kortfattat förklara varför den har anmält studenten. Nämnden och studenten kan sedan ställa frågor till anmälaren.

Efter detta är det studentens tur att göra eventuella tillägg till det skriftliga yttrandet och nämnden har möjlighet att ställa frågor till studenten.

Efter att alla frågor är besvarade kommer disciplinnämnden att prata enskilt, där de tillsammans diskuterar den skriftliga utredningen och vad som har kommit fram vid sammanträdet, och sedan fatta ett beslut i ärendet. Som tidigare har nämnts är de möjliga konsekvenserna varning eller avstängning. Om utredningen inte kommer framåt eller om det studenten misstänks ha gjort inte bryter mot reglerna kommer ärendet istället att avskrivas.

Information om beslutet får studenten direkt efter mötet och överläggningen, om studenten deltagit personligen. Det är rektor och/eller protokollföraren som ger besked om beslutet och grunderna för detsamma. Om studenten inte deltagit får denna information via telefon, vanligt brev eller e-post.

Under avstängningen får en student inte delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för högskolan, ev handledning, examinationer etc. Med annan verksamhet avses t.ex. VFU. Det är inte heller möjligt att ta kontakt med sin lärare för råd och stöd i sina studier eller lämna in laborationer, uppsatser, övningsuppgifter m.m. Kontot till studentforum, blackboard kommer att stängas under avstängningen.

En student får anmäla sig till en tentamen som i tid ligger efter avstängningsperioden även om själva registreringen till tentamen ligger under pågående avstängningsperiod. För hjälp med detta är det tillåtet att kontakta kursadministratör. En student får även anmäla sig till kurser som börjar efter avstängningsperiodens slut och registrera sig på nya kurser under den period som avstängningen gäller.

Universitetet informerar internt de som berörs av en avstängning; exempelvis anmälande lärare och studentens institutioner. Externt informeras CSN då det under tiden för avstängningen normalt sett inte finns någon rätt till studiemedel.

De handlingar som ett ärende består av är normalt sett allmänna handlingar och kan begäras ut av exempelvis media eller arbetsgivare.

En student som kommer tillbaka efter en avstängning kan få studievägledning på vanligt sätt. Studenten har dock inte rätt till några extra examinationstillfällen, extra handledning eller liknande. Det är tänkt att konsekvensen ska vara kännbar och även en kortare avstängningstid kan få långtgående konsekvenser för den planerade progressionen.

Beslut om avstängning eller varning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ska vara skriftligt och ställs till Förvaltningsrätten i Karlstad, Box 568, 651 12 Karlstad men ges in till Örebro universitet, Universitetskansliet, i Örebro.

Besvärshänvisningen ser ut på följande sätt:

Detta beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten i Karlstad.

Om du vill överklaga beslutet ska du göra det skriftligt. Överklagandet ska lämnas eller skickas till Örebro universitet, Registrator, 701 82 Örebro, men vara ställt till Förvaltningsrätten i Karlstad.

I överklagandet ska du ange vilket beslut du överklagar, t.ex. genom att ange beslutets ärendenummer, hur du vill att beslutet ska ändras samt de omständigheter som åberopas till stöd för begäran om ändring.

Överklagandet ska ha kommit in till Örebro universitet senast inom tre veckor från det att du fick ta del av beslutet av universitet.

I 10 och 12 kapitlen i högskoleförordningen finns reglerna för disciplinärenden samt vad som går att överklaga.

I diskrimineringslagen finns grunden för trakasserier som kan utredas som disciplinärende. I förvaltningslagen finns bl.a. rätten till tolk, översättning och att universitetet är skyldigt att förklara vad som händer så att studenten förstår. I tryckfrihetsförordningen regleras bl.a. rätten att ta del av allmänna handlingar samt vad som är en allmän handling.

Som student är du alltid välkommen att ta kontakt med jurist vid universitetet för att ställa frågor om anmälan eller om du har fått ett beslut om avstängning, också boka in ett personligt samtal för att gå igenom beslutet. Du kommer att bli kontaktad av en handläggare/jurist för det fall en anmälan upprättas. Det finns även annat viktigt stöd som kan ges till dig under utredningen och efter ett beslut.

Studenthälsan

Hos Studenthälsan på universitetet finns kuratorer som ger dig som student råd och stöd gällande ditt mående och problem som kan uppkomma i samband med studierna. Samtliga som arbetar på Studenthälsan har tystnadsplikt och alla besök är kostnadsfria. 

Till Studenthälsan

Örebro studentkår

Student- och doktorandombudet finns till för alla våra medlemmar och studerande vid Örebro universitet. Ombudet arbetar med konsultation och stöd i rättsliga studentfrågor, vilket kan innefatta allt från vad du kan göra om ditt tentamensresultat kommer för sent till hjälp i dialogen med universitetet om du upplever dig bli diskriminerad eller på annat sätt felaktigt behandlad. Student och Doktorandombudet kan även vara som stöd under processen i disciplinärenden.

Alla studenter på grund-, avancerad- och forskarnivå vid Örebro universitet kan kostnadsfritt kontakta Örebro studentkårs student- och doktorandombud för hjälp och stöd.

Studentombud/Doktorandombud
E-post: This is an email address
Telefon: 0709-399921

Universitetspräst
E-post: This is an email address
Telefon: 019-15 47 13, 076-772 03 34

Pastor

E-post: This is an email address
Telefon: 070-696 79 18

Universitetsdiakon

E-post: This is an email address
Telefon: 019-15 47 01, sms 076-772 03 24