Forskarskolan UVD (Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik)

Forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik (UVD) erbjuder mång- och tvärvetenskapliga perspektiv på relationen mellan undervisning och lärande inom ramen för olika ämnesinriktningar. Ett centralt syfte med forskarskolan är att bidra till och fördjupa lärarutbildningens forskningsanknytning.

Didaktik är ett forskningsområde som behandlar relationen mellan utbildning, undervisning och lärande. En central utgångspunkt för didaktiken är att utbildning involverar en mängd val vad gäller undervisningens innehåll och utformning. Inom didaktisk forskning undersöks och problematiseras förutsättningar för dessa val samt vilka innebörder de har för utbildningens processer, innehåll och effekter. Forskarskolan är i första hand inriktad på didaktiska frågor inom utbildningssystemet för barn och unga, och har ett särskilt intresse för att studera didaktiska aspekter av den konkreta utbildningspraktiken.

Forskarskolan UVD startade första gången 2008 som ett samarbete mellan Örebro universitet och flera högskolor. Den första omgången doktorander disputerade 2012/13 och de följande åren. Hösten 2013 antogs en andra omgång doktorander från olika ämnen på Örebro universitet, som blev klara huvudsakligen under 2018-19. En tredje omgång doktorander antogs 2020.

Under våren 2022 startade den fjärde omgången av doktorander i forskarskolan. Fyra nya doktorander anslöt då till de fem som är två år in i sin forskarutbildning. Efter nyantagningen samlar forskarskolan doktorander från en stor bredd av ämnen och kunskapsområden som ingår i lärarutbildningen.  Doktoranderna har utöver sina olika ämnesinriktningar också inriktning mot olika åldersgrupper; förskola, grundskola och gymnasieskola.

Genom att erbjuda en arena för ämnesdidaktisk och temadidaktisk forskarutbildning och forskning, riktad mot olika åldersgrupper, är forskarskolans ambition att stärka den didaktiska forskningen inom lärarutbildningen och därmed att bidra till att lärarutbildningen vid Örebro universitet ges en solid forskningsanknytning.