Forskarskolan UVD (Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik)

Forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik (UVD) erbjuder mång- och tvärvetenskapliga perspektiv på relationen mellan undervisning och lärande inom ramen för olika ämnesinriktningar. Ett centralt syfte med forskarskolan är att bidra till och fördjupa lärarutbildningens forskningsanknytning.

Rektor vid Örebro universitet fattade 2005 beslut om att inrätta forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik (CF 60-237/2005). Syftet med den långsiktiga etableringen av forskarskolan är att skapa en ny och dynamisk utbildning på forskarnivå som erbjuder mång- och tvärvetenskapliga perspektiv på utbildningsvetenskap och didaktik inom ramen för olika ämnesinriktningar. Genom forskarskolan skapas en gemensam kontaktyta mellan redan etablerad forskningsverksamhet i olika ämnen, där de studerande kommer att möta, och introduceras in, i vitala forskningsmiljöer och pågående forskningsprojekt.

Den första omgången av forskarskolan, 2008–2013, utvecklades i samarbete mellan Örebro universitet och fem andra lärosäten; Karlstads universitet, Mälardalens högskola, Högskolan i Dalarna, Högskolan i Gävle samt Högskolan i Skövde. Hösten 2013 antogs den andra omgången av forskarskolan. I denna omgång ingår sex doktorander från forskarutbildningsämnena idrottsvetenskap, musikvetenskap, pedagogik och språkstudier vid Örebro universitet. Utöver dessa sex har två doktorander associerats till forskarskolan. Forskarskolan finansieras av Lärarutbildningsnämnden vid Örebro universitet.

Att stärka inriktningen mot ämnesdidaktik och internationalisering är uttalade mål för den andra omgången av forskarskolan. Ambitionen är att på detta sätt ytterligare flytta fram forskarskolans positioner inom det didaktiska forskningsfältet. Genom att mer explicit knyta forskarskolan till ämnen inom lärarutbildningen avser forskarskolan också att i högre grad också kunna bidra till lärarutbildningens forskningsanknytning.

Didaktik hanteras i forskarskolan som ett forskningsområde som behandlar relationen mellan utbildning, undervisning och lärande. En central utgångspunkt för didaktiken är att utbildning involverar en mängd val vad gäller undervisningens innehåll och utformning. Inom didaktisk forskning undersöks och problematiseras institutionella och politiska förutsättningar för dessa val samt vilka innebörder de har för utbildningens processer och innehåll. Forskarskolan är i första hand inriktad på didaktiska frågor inom förskola, grundskola och gymnasieskola.

Forskarskolan leds av en styrgrupp som består av representanter för Lärarutbildningsnämnden, de i forskarskolan ingående ämnena, en doktorandrepresentant samt en föreståndare som också fungerar som ordförande. Föreståndare för forskarskolan är Johan Öhman, HumUS, Örebro universitet, e-post: This is an email address

Utbildningen i forskarskolan är uppbyggd kring tre ämnesöverskridande kurser som är gemensamma för alla doktorander. Lärare och föreläsare på dessa kurser är forskare från de ingående ämnena vid Örebro universitet men även externa nationellt och internationellt etablerade forskare. I forskarutbildningen ingår ett antal möjliga valbara kurser inom ramen för forskarskolans verksamhet samt eventuellt obligatoriska och valbara kurser inom ramen för doktorandernas respektive ämnen. Vid sidan av de obligatoriska kurserna förväntas den studerande delta aktivt i såväl forskarskolans som ämnets verksamhet under studietiden. Med denna uppläggning förenas det disciplinspecifika djupet med den mång- och tvärvetenskapliga ansats som utmärker forskarskolans verksamhet.