Forskargrupp

Politiskt deltagande, demokrati och medborgerligt samhällsengagemang

Om gruppen

Gruppuppgifter

Forskningsämne

Kontaktpersoner: Cecilia Arensmeier

Inom denna forskningsinriktning ligger fokus framförallt på medborgarna i demokratiska kontexter, och på hur sådant som kunskaper och värderingar om, attityder och förhållningssätt till, intresse och engagemang för samhälle och politik, tar form och utvecklas. Forskning bedrivs inom teoretiska fält som politisk socialisation, demokratiteori, politisk/demokratisk utbildning, politisk kommunikation, politiskt deltagande och demokratiska innovationer, civilsamhälle och sociala rörelser. Såväl kvantitativa undersökningar, av både longitudinell och tvärsnittskaraktär, som kvalitativa studier av olika slag ryms inom inriktningen.