This page in English

Forskningsämne

Statskunskap

Om forskningsämnet

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Martin Karlsson

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningsområden

  • Hållbar utveckling

Forskningsmiljöer

Statskunskap vid Örebro universitet kännetecknas av en mångfald av statsvetenskapliga perspektiv och inriktningar. Ämnet har en bredd och en öppenhet när det gäller forskningsområden, teoretiska perspektiv och metodologiska ansatser. Vår forskning knyter an till flera av statsvetenskapens kärnbegrepp som makt, stat, demokrati, policy, deltagande och institutioner. Vi bedriver forskning bland annat inom politisk teori, policy och planering, institutionell teori, politisk socialisation, jämförande politik, offentlig förvaltning och politiskt deltagande.

Forskning och undervisning i statskunskap är nära sammanlänkade med lärare som undervisar inom områden där de också bedriver egen forskning. Undervisning i statskunskap bedrivs från grundkurs till forskarutbildning. Vi ansvarar för kandidatprogrammet offentlig förvaltning och ledning, magisterprogrammet offentlig planering för hållbar utveckling, liksom för samhällsplanerarprogrammet och delar av lärarprogrammen.

Statskunskap har en lång tradition av tvärvetenskaplig forskning och samverkan med det omgivande samhället. Att anamma en mångfald av perspektiv från både inom och utanför statsvetenskapen ger en god grund för nydanande forskning som bidrar till både vetenskaplig utveckling och till att bistå i att hantera svåra samhällsutmaningar och skapa ett bättre samhälle.

Inom ämnet finns två huvudsakliga forskningsinriktningar.

Politiskt deltagande, demokrati och medborgerligt samhällsengagemang
Inom denna forskningsinriktning ligger fokus framförallt på medborgarna i demokratiska kontexter, och på hur sådant som kunskaper och värderingar om, attityder och förhållningssätt till, intresse och engagemang för samhälle och politik, tar form och utvecklas. Forskning bedrivs inom teoretiska fält som politisk socialisation, demokratiteori, politisk/demokratisk utbildning, politisk kommunikation, politiskt deltagande och demokratiska innovationer, civilsamhälle och sociala rörelser. Såväl kvantitativa undersökningar, av både longitudinell och tvärsnittskaraktär, som kvalitativa studier av olika slag ryms inom inriktningen.

Styrning, policy och offentliga institutioner
Inom denna forskningsinriktning ligger fokus på att förstå förändring av och inom offentliga institutioner. Genom att integrera studier kring policy- och planeringsprocesser, offentlig förvaltning, governance och politiska institutioner ges möjlighet att forma en bredare och mer heltäckande förståelse av hur policy utformas, genomförs och utvärderas; framväxten av nya former av styrning, organisering och offentliga värden; samt förändrade förutsättningar och roller för politiker, tjänstemän och medborgare. Inom inriktningen återfinns studier inom en rad politikområden, på lokal så väl som nationell nivå, och inbegriper både teoriutveckling som empiriskt orienterade studier.


Här kan du läsa årsberättelser för statskunskap


Forskningen i statskunskap håller hög kvalitet:
Quality and impact of research in political science in Sweden

Rapport om social impact:
Societal impact of political science research at Örebro University. Three case studies.

Forskningsprojekt

Pågående projekt