This page in English

Forskningsämne

Statskunskap

Om forskningsämnet

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Erik Hysing

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningsområden

  • Hållbar utveckling

Statskunskapens forskningsprofil fokuserar politiska institutioner, public policy samt politiskt engagemang och deltagande. Politiska institutioner förstår vi i en bred mening som regler (t.ex. konstitutioner), formella institutioner (t.ex. parlament och politiska partier) och informell organisering (t.ex. partnerskap och koalitioner). Centrala forskningsteman handlar om hur politiska institutioner växer fram och fungerar, men också hur de kan försvagas och undermineras. Public policy handlar om politikens innehållsliga processer: vem får, vad, när och hur mycket? Temat undersöker policyprocesser, alltifrån hur politiska mål formuleras och prioriteras till genomförande och utvärdering. Politiskt engagemang och deltagande handlar om hur medborgare och organisationer i civilsamhället mobiliserar och försöker få politiskt inflytande, men också hur kunskap och attityder utvecklas bland medborgare.

Av särskilt intresse är att förstå hur politik utvecklas och förändras i interaktionen mellan politiska institutioner, policy och politisk deltagande.  Centrala teoretiska perspektiv och begrepp är demokrati, deltagande, makt, legitimitet samt institutionell teori. Ämnet har en bred metodkompetens men också djup expertis inom framför allt kvantitativ metod. Konkreta exempel på forskning i miljön är att förstå och förklara demokratiseringsprocesser i olika politiska system; framväxten av informell organisering i politiska system; betydelsen av modern informationsteknologi för politiskt deltagande och politiska institutioners funktionsförmåga; institutionell förändring och kontinuitet; policyförändring och framväxten av nya politikområden; expertmakt och interaktionen mellan politiker och tjänstemän; samt ungdomars demokratiska utveckling i form av kunskaper, attityder och engagemang.

Här kan du läsa verksamhetsberättelser för Statskunskap.

Forskare

Forskargrupper

Forskningsprojekt

Forskningsprojekt