This page in English

Cecilia Arensmeier

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303703

Rum: F2245

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Cecilia Arensmeier

Forskning

Cecilia Arensmeier forskar främst om ungdomars värderingar och kunskaper om demokrati och samhälle, samt utbildningspolitik. 

Undervisning

Cecilia Arensmeier undervisar främst i samhällskunskap på lärarutbildningen och handleder uppsatser i statskunskap.

Övriga uppdrag

Samverkan med Skolverket kring det svenska deltagandet i International Civic and Citizenship Education Study (http://www.iea.nl/iccs).

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Piepenburg, S. & Arensmeier, C. (2020). Demokratiutbildningens didaktik: internalisering, tänkande och handlande. Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education (1), 115-136.
Huang, L. , Bruun, J. , Lieberkind, J. & Arensmeier, C. (2018). Nye tall om ungdom: Skandinaviske ungdommers tillit til samtid og framtid. Tidsskrift for ungdomsforskning, 18 (1), 146-165.
Arensmeier, C. & Lennqvist Lindén, A. (2017). Bemyndigande eller granskning: nationella prov som styrinstrument. Utbildning och Demokrati, 26 (2), 49-74.
Arensmeier, C. & Lennqvist Lindén, A. (2014). Studenter som kunder och konsten att vara lärare: från frustration till självreflektion. Statsvetenskaplig Tidskrift, 116 (4), 379-404.
Amnå, E. , Arensmeier, C. , Ekman, J. , Englund, T. & Ljunggren, C. (2010). Skolornas institutionella karaktär och elevernas medborgarkompetens: en jämförelse av olika kommunala och fristående skolor över tid och rum. Statsvetenskaplig Tidskrift, 112 (1), 23-32.

Doktorsavhandlingar

Eriksson, C. [. A. ]. (2006). "Det borde vara att folket bestämmer": en studie av ungdomars föreställningar om demokrati. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitetsbibliotek.

Kapitel i böcker, del av antologier

Seland, I. , Huang, L. , Arensmeier, C. , Bruun, J. & Löfström, J. (2021). Aims of Citizenship Education Across Nordic Countries: Comparing School Principals’ Priorities in Citizenship Education 2009–2016. I: Biseth, Heidi; Hoskins, Bryony; Huang, Lihong, Northern Lights on Civic and Citizenship Education: A Cross-national Comparison of Nordic Data from ICCS (ss. 43-63). . Springer International Publishing.
Hoskins, B. , Huang, L. & Arensmeier, C. (2021). Socio-economic inequalities in civic learning in Nordic schools: Identifying the potential of in-school civic participation for disadvantaged students. I: Biseth, Heidi; Hoskins, Bryony; Huang, Lihong, Northern Lights on Civic and Citizenship Education: A Cross-national Comparison of Nordic Data from ICCS (ss. 93-122). . Springer International Publishing.
Arensmeier, C. (2017). Ungdomars tyn på tolerans. I: Lundberg, Erik, Toleransens mekanismer: en antologi (ss. 171-221). Stockholm: Forum för levande historia.
Arensmeier, C. (2017). Young people’s views on tolerance. I: Lundberg, Erik, Mechanisms of tolerance: an anthology (ss. 177-231). Stockholm: The Living History Forum.
Arensmeier, C. (2013). Studiecirklar och socialt kapital. I: Gustavsson, Bernt & Wiklund, Matilda, Nyttan med folklig bildning: En studie av kapitalformer i folkbildande verksamhet (ss. 113-147). Lund: Nordic Academic Press.
Amnå, E. & Eriksson, C. [. A. ]. (2007). Frihet, jämlikhet och ovisshet. I: En ny demokrati (ss. 10-14). Stockholm: Global utmaning.
Eriksson, C. [. A. ]. (2007). "Not that only some decide": the meaning of democracy to young people in Sweden. I: Chaterine Odora Hoppers, Bernt Gustavsson, Enver Motala, John Pampallis, Democracy and human rights in education and society: explorations from South Africa and Sweden (ss. 217-244). Örebro: Örebro university.
Allodi, M. , Almgren, E. , Amnå, E. , Ekman, T. , Eriksson, C. [. A. ]. , Johansson, S. , Theodorsson, N. , Munck, I. & et al. (2007). Ungas demokratiskolor i internationell belysning. I: Resultatdialog 2007: forskning inom utbildningsvetenskap (ss. 7-13). Stockholm: Vetenskapsrådet.
Eriksson [Arensmeier], C. (2000). Lokalt engagemang med platsideologisk bas: exemplet lokala partier. I: Haraldsson, Kjell, Tankar kring lokal och regional utveckling inför det nya årtusendet: antologi från Forskarforum 1999 (ss. 171-193). Östersund: Statens institut för regionalforskning (SIR).

Rapporter

Wallin, P. , Arensmeier, C. & Nygren, T. (2020). Kritiskt tänkande och källkritik: undervisning i samhällskunskap. Solna: Skolforskningsinstitutet (Systematisk översikt 2020:03).
Lundahl, C. , Bonnevier, J. , Arensmeier, C. , Borgström, E. , Lennqvist-Lindén, A. , Nilsson, P. , Sundberg, B. , Sundhäll, M. & et al. (2016). Nationella proven i grundskolans årskurs 6 och 9: En uppföljning av lärares, rektorers och elevers uppfattningar om proven. Stockholm: Skolverket (Skolverkets rapport 447).
Arensmeier, C. (2016). Ungdomars syn på tolerans. Stockholm: Forum för levande historia.
Arensmeier, C. (2012). Medborgarkunskaper i sikte: nordisk jämförelse och fördjupad analys av svenska elevers svårigheter i ICCS 2009. Stockholm: Skolverket (Skolverkets aktuella analyser ).
Eriksson [ Arensmeier ], C. , Granberg, M. & Mörck, J. (2000). Democracy and Local Self-Governance in Mongolia. Örebro: (Novemus arbetsrapport 2000:A1).
Eriksson, C. & Amnå, E. (1999). Hur gick det med medborgarstyret i 1990-talets sjukvård. Stockholm: .

Samlingsverk (redaktör)

Amnå, E. (ed.) , Englund, T. (ed.) , Arensmeier, C. (ed.) , Ekman, J. (ed.) , Ljunggren, C. (ed.) , Unemar Öst, I. (ed.) & Zetterberg, P. (ed.) (2010). Skolor som politiska arenor: medborgarkompetens och kontrovershantering : internationella studier. Stockholm: Skolverket.