För praktiker och intresserade

Många transpersoner upplever stress och utsatthet i sin vardag, som har visat sig påverka måendet negativt - detta brukar kallas minoritetsstress. Ändå mår många transpersoner bra. Idag finns en del kunskap om minoritetsstress hos transpersoner, men det saknas ännu kunskap om positiva upplevelser.

Vi har tagit fram en studie som undersöker positiva och negativa upplevelser av att vara trans och hur detta samvarierar med måendet. Den testar också om minoritetsstressens negativa påverkan kan motverkas. Studien innehåller en stöttande intervention där deltagarna får träffa en behandlare.

Minoritetsstress är den förhöjda risken att uppleva diskriminering och övergrepp som en person upplever på grund av sin minoritetsstatus. Den upplevs också genom oro för att bli utsatt, och genom internaliserad transfobi.

Trots att transpersoner upplever minoritetsstress i sin vardag anger många en god hälsa och hög livskvalitet. Vi definierar minoritetsglädje som positiva erfarenheter som transpersoner kan ha på grund av sin transerfarenhet. Genom projektets fördjupning av kunskapen om minoritetsglädje, kan hälso- och sjukvård och andra stödinsatser få ökad kunskap om skyddsfaktorer för ohälsa hos transpersoner.

Interventionen syftar att ge en stöttande insats ämnad att ge färdigheter för att hantera oro och höja nivån av självmedkänsla. Vi studerar om detta i förlängningen har potential att lindra symtom och höja livskvaliteten och i vissa fall upplevs kunna förebygga ohälsa genom att påverka det negativa inflytande minoritetsstressen kan ha. Interventionen är uppbyggt så att den, om den upplevs som hjälpsam av deltagarna, i ett senare skede kan implementeras i hälso- och sjukvård hos stödmottagningar och kommunala verksamheter med kvalificerad personal.

Studien genomförs av forskare vid tre svenska universitet, med Örebro universitet som forskningshuvudman. Vi som står bakom projektet är forskare med tidigare erfarenhet av forskning och annat arbete med hbtq+-frågor.

Forskningsannons - Minoritetsstress och minoritetsglädje hos transpersoner: En interventionsstudie (pdf)